Barnkonsekvensanalys

Vad tänker barn och ungdomar om det planerade fängelset?

I maj 2021 gjordes en utredning för att barn och ungdomar skulle få möjlighet att förmedla sina tankar och synpunkter om den planerade kriminalvårdsanstalten (fängelse och häkte) i Trelleborgs kommun. I samrådet för detaljplanen framkom önskemål om en barnkonsekvensanalys och Trelleborgs kommun har därför beställt en analys. Barnkonsekvensanalysen bygger på intervjuer med barn boende i närområdet. Samtliga vårdnadshavare till berörda barn och ungdomar kontaktades därför på förhand via brev angående de planerade intervjuerna. Rapporten från utredningen finns att ta del av nedan.

 • Varför har utredningen gjorts?

  Intervjuer, möten och diskussioner med barnen har gjorts för att säkerställa att barns och ungas rättigheter finns med i beslutsfattandet, samt att barnperspektivet analyseras och belyses vid etablering av en kriminalvårdsanstalt.

  En barnkonsekvensanalys används inom samhällsplaneringen för att kartlägga barns och ungas rörelser, behov och uppfattningar om närområdet och kommande planläggning. Förutom att sammanställa resultat och analys syftar utredningen till att föreslå eventuella kompensationsåtgärder och samhällsinsatser vid etableringen av kriminalvårdsanstalten.

  Vem har genomfört utredningen?

  Trelleborgs kommun gav efter gängse upphandling konsultfirman AFRY uppdraget att genomföra en objektiv barnkonsekvensanalys i samband med planläggning av en kriminalvårdsanstalt.

  AFRY har flerårig kompetens inom området och har genomfört barnkonsekvensanalyser i både större och mindre projekt där både kommuner och statliga myndigheter varit beställare.

  Hur har utredningen genomförts?

  Utredningen har genomförts på olika sätt beroende på barnens ålder och avgränsats geografiskt inom skolupptagningsområdet för elever på Dalajärs förskola och Serresjöskolan. För ungdomar mellan 13 – 18 år har en geografisk avgränsning gjorts enligt bilden nedan.

  Barnens deltagande var anonymt, såtillvida att varken namn, ålder eller kön har funnits med i rapporten. Materialet har raderats efter att rapporten färdigställdes.

  Det var inte obligatoriskt att delta i utredningen.

  Barn i förskola, Dalajärs förskola

  Konsultfirman AFRY intervjuade pedagoger som arbetar på Dalajärs förskola samt kartlade målpunkter och promenadstråk inför analysen.

  Barn i grundskolan, Serresjöskolan

  Lärare och rektor på Serresjöskolan fick tillsammans avgöra hur förberedande gruppdiskussioner skulle genomföras. Trelleborgs kommun arrangerade därefter digitala möten via Zoom där konsultfirman AFRY förde dialog med klassrådet på Serresjöskolan.

  Barn i högstadiet

  Barn i ålder 13-18 år fick ett informationsbrev hemskickat med erbjudande om att  frivilligt delta i ett zoom-möte som handlade om etableringen av en kriminalvårdsanstalt.  För att delta i undersökningen krävdes att en svarsblankett fylldes i av både vårdnadshavare och barnet.

  Barn i fritidsverksamhet

  Konsultfirman AFRY intervjuade verksamheter som bedriver ungdomsverksamhet inom det avgränsade området samt kartlade målpunkter och promenad- och rörelsestråk inför analysen.

Vad är bakgrunden till utredningen?

Trelleborgs kommun tecknade sommaren 2020 en avsiktsförklaring med Kriminalvården avseende etablering av en kriminalvårdsanstalt inom det östra verksamhetsområdet i Trelleborgs kommun.

I syfte att möjliggöra för det som överenskommits i avsiktsförklaringen initierade och ansökte Trelleborgs kommun om en detaljplan för en kriminalvårdsanstalt.

Detaljplanearbetet påbörjades hösten år 2020. Inför detaljplanen beställdes utredningar inom buller, risk, geoteknik, markmiljö, trafikmiljö, dagvatten, naturvärdesinventering och arkeologi.

Under detaljplaneprocessen har detaljplanen ställts ut på samråd och granskning där allmänheten och myndigheter fått möjlighet att lämna in sina synpunkter. Intresset kring detaljplanen har under planeringsprocessen varit stort. Cirka 850 yttranden lämnades in under samrådstiden.  Under samrådet för detaljplanen inkom bland annat synpunkter om etableringens påverkan på landskapsbilden samt att barnperspektivet borde belysas i högre grad. Synpunkterna medförde att Trelleborgs kommun utförde en visualiseringsstudie som syftade till att illustrera hur anstalten kan se ut i landskapet, samt att en barnkonsekvensanalys genomfördes för att lyfta fram närboende barns perspektiv på kriminalvårdsanläggningen.

Detaljplanen färdigställdes under 2021 och i december samma år beslutade Trelleborgs kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Detaljplanen överklagades till mark-och miljödomstolen som efter domstolsprocess avslog överklagandena. Nya överklaganden inkom till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte bevilja prövningstillstånd och därmed fick detaljplanen laga kraft.

Vad händer nu?

Detaljplanen fick i december 2022 laga kraft vilket innebär att förberedande markarbeten kan påbörjas ute på platsen.  Det planeras för en arkeologisk slutundersökning där fornlämningar inom detaljplanområdet ska dokumenteras och plockas bort. Denna undersökning påbörjas troligtvis sommaren 2023 och upphandlas av Länsstyrelsen.

Efter sommaren påbörjar Trelleborgs kommun med att bygga gator och annan nödvändig infrastruktur för att möjliggöra byggnation av kriminalvårdsanläggningen. Kriminalvården, tillsammans med upphandlad fastighetsägare Specialfastigheter, planerar att påbörja byggandet av den nya anstalten under 2024.

Målsättningen är att den nya anstalten ska vara klar 2028.

Kontakt etablering av kriminalvårdsanläggning

Tillväxtavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen