Förebyggande brandskyddsarbete

Syftet med ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är att minimera riskerna för brand och att minimera konsekvenserna om en brand ändå skulle uppstå.

Alla i en verksamhet berörs av SBA. Det behövs därför tydliga riktlinjer om vad som gäller för verksamhetens brandskydd och all personal måste få tillgång till informationen om brandskyddet.

Genom SBA ska byggnadens brandskydd bevaras och riskerna för brand minimeras och du ska kunna agera om någon skulle inträffa.

Bevara byggnadens brandskydd

En byggnad har olika former av brandskydd. Det kan exempelvis vara brandväggar, branddörrar, utrymningsskyltar, utrymningsvägar och larm. Det är viktigt att dessa fungerar som avsett och inte sätts ur spel eller slutar fungera.

Minimera riskerna för brand

Det bästa förebyggande arbetet är att förhindra att brand uppstår. Brand kan uppstå på spisen, av elektriska fel, av levande ljus eller i samband med rökning för att nämna några orsaker. Olika verksamheter har olika brandrisker, därför måste var och en verksamhet anpassa sitt SBA till sina risker. Förebygg riskerna genom att skapa regler, rutiner och instruktioner samt följ upp i egenkontrollen att dessa följs. Exempel på regel är hur en verksamhet ska förhålla sig till levande ljus eller rökning.

Alla ska kunna agera om något ändå inträffar

En olycka kan alltid inträffa. Därför är det viktigt att det finns rutiner för exempelvis brand, olycka eller annan oönskad händelse som kan inträffa. All personal ska känna till dessa rutiner och kunna agera snabbt.

Det handlar om att vara förberedd på de händelser som skulle kunna inträffa. Vad som kan hända beror på vilken verksamhet som bedrivs och vad som finns i omgivningen. Ett vårdboende har andra risker än en industri. En förskola som är granne med en industri eller en järnväg har andra risker än en förskola på landsbygden.

En annan förberedelse är att personalen är utbildad i grundläggande brandskydd och kan hantera handbrandsläckare och brandfilt.

Komma igång med SBA

Ett bra SBA måste utgå från byggnadens brandskydd och verksamhetens risker. Sammanställ vilka komponenter som ska kontrolleras och vilka risker som verksamheten har.

När riskerna är kända ska dessa förebyggas genom att ta fram rutiner, regler och instruktioner.

En stor del av SBA är medarbetarnas medvetenhet. En risk är alltid större om den som hanterar risken inte är medveten om faran. Därför måste alla risker och de rutiner, regler och instruktioner som tagits fram för att förebygga att risken blir en olycka, vara känd hos all personal. Det kan vara en så enkel regel som att branddörrar inte får ställas upp med kil, men regeln är meningslös om den inte är känd av alla. En regel blir lättare att förstå och följa om de som berörs av den förstår varför den finns. Ett exempel kan vara att om en branddörr står uppställd med kil vid brand, kommer röken att kunna sprida sig till en utrymningsväg och hindra andra i byggnaden från att kunna ta sig ut.

Ansvar och ansvarsfördelning

Enligt lag om skydd mot olyckor är det fastighetsägaren och hyresgästen som ansvarar för att olyckor med brand förebyggs och att konsekvenserna av brand minimeras.

Lagen säger inget om vem som ansvarar för vad, därför måste detta göras upp i förväg mellan fastighetsägare och hyresgäst. Det är lämpligt att detta finns skriftligt dokumenterat. Det går att skilja på ansvar för kontroll och underhåll, exempelvis att verksamheten ansvarar för att kontrollera att utrymningsskyltar lyser, men att fastighetsägaren ansvarar för att åtgärda de som inte fungerar.

Varje verksamhet ska ha en brandskyddsansvarig. Det normala är att det är den som har ansvaret för verksamheten som också är brandskyddsansvarig, exempelvis rektor, förskolechef, VD eller platschef. Om exempelvis en vaktmästare ska vara brandskyddsansvarig, måste det finnas en skriftlig delegation som beskriver arbetsuppgifter, ansvar och rättigheter. Den som ursprungligen är ansvarig kommer att vara fortsatt ansvarig även om delegation finns.