Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-29

  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-20

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-29

  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-20

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-22

  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-13

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Tekniska servicenämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-21

  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-12

  Förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Valnämnden 2020-10-14

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-19

  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-10

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Paragraf 164 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Beslutande organ: Bildningsnämnden
  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-16
  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-09
  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

 • Protokollet är justerat: Justering har tillkännagivits genom anslag

  Mötets dnr: AMN 2020/181

  Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-16

  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-09

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-15

  Datum då anslaget tas ned: 2020-11-05

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 19 oktober 2020, kl. 18.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

  1 Justering av protokoll
  2 Revisionens initiativärende
  3 Information om upphandlingen och revisionens arbete
  4 Interpellation från Emil Samnegård (MP) till Mikael Rubin (M) – Hur mycket beräknas en ringväg för hamntrafiken beräknas kosta jämfört en liten ringväg
  5 Interpellation från Emil Samnegård (MP) till Mikael Rubin (M) –  Vem bekostar sjöstadens investeringsbehov
  6 Interpellation från Emil Samnegård (MP) till Mikael Rubin (M) – Hur mycket jordbruksmark planerar styret ta bort
  7 Enkel fråga från Lennart Höckert (S) till Thomas Nilsson (KD)
  8 Avsägelse av uppdrag som ersättare i bildningsnämnden
  9 Utseende av ny ledamot i AB Trelleborgshem
  10 Medborgarförslag – Farthinder i Alstad
  11 Anmälan av inkomna ärenden och skrivelser KF 2020-10-19
  12 Äskande om medel för utökning av investeringsram 2020
  13 Naturplan för stad och landsbygd
  14 Samverkan och medfinansiering avseende etablering av Europa Direkt-kontor i Lund 2021-2025
  15 Sammanträdestider 2021
  16 Motion, Implementera måltidsvän i Trelleborgs Kommun!
  17 Delårsrapport 2 Trelleborgs kommun
  18 Åtgärdsprogram Pfos (Perfluoroktansulfonat) Albäcksdeponin
  19 Återrapport Samordningsförbundet
  20 Slutredovisning, Erosionshotade ledningar
  21 Slutrapport Samordnad fordonshantering
  22 Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt, hösten 2020
  23 Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening
  24 Försäljning av fastigheten Vemmerlöv 16:11
 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-12

  Datum då anslaget tas ner: 2020-11-03

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-09

  Datum då anslaget tas ner: 2020-10-30

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-10-08

  Datum då anslaget tas ned: 2020-10-30

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-09-21

  Datum då anslaget tas ned: 2020-10-13

  Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen