Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-15

  Datum då anslaget tas ned: 2021-10-08

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-03

  Datum då anslaget tas ner: 2021-09-25

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp : 2021-08-30

  Datum då anslaget tas ner : 2021-09-21

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-08-30

  Datum då anslaget tas ned: 2021-09-21

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Kungörelse

  Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, onsdagen den 16 juni 2021, klockan 18.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

  1. Justering av protokoll
  2. Revisionens Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser
  3. Medborgarförslag – Sveriges största saltvattenpool
  4. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  5. Återremiss: Avsiktsförklaring gällande del av Sjöstaden
  6. Reviderade Avfallsföreskrifter
  7. Redovisning av medborgarförslag som är under beredning våren 2021
  8. Rapport avseende pågående och beslutade åtgärder, Revisionens Granskning av kommunens avsättningar till pensioner
  9. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 år 2020
  10. Återrapport Medborgarbudget
  11. Finansiering muddring
  12. Tidigarelägga utnyttjande av investeringsmedel för ridanläggningarna
  13. Reviderad exploateringsbudget 2021
  14. Köpeavtal, DP 191, Projekt 50060, Skegrie öster, Skegrie 41:131
  15. Reviderad investeringsplan 2021-2025
  16. Bolagsordning Trelleborgs Energi AB
 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: RSL 812

  Fabrikat:  Saab 93

  Typ:  –

  Ursprunglig uppställningsplats: Sjöviksvägen 1b

  Trelleborgs kommun
  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: TSE 301

  Fabrikat: Cadillac

  Typ: –

  Ursprunglig uppställning: Mellanköpingevägen 1

Kommunledningsförvaltningen