Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-20

  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-12

  Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 26 april 2021, klockan 16.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

  Nummer och ärende
  1. Justering av protokoll
  2. Fastställande av beslut från KF 2021-03-01 §§ 85-92, §§ 94-126
  3. Revisionens granskning av kommunens hantering av investeringsprojekt Hälsohuset
  4. Interpellation, om stoppad byggnation del av Kyrkoköpinge 20:46 ”Allmogevägen” och 15:16 m.fl.
  5. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och suppleant i Trelleborgs Hamn AB
  6. Medborgarförslag, Fantastisk strand i hamnen
  7. Medborgarförslag, Badbrygga/bastu hamnen Gislövs Läge
  8. Medborgarförslag, Hundrastgård: Trelles bästa
  9. Anmälan om inkomna interpellationer
  10. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  11. Hållbarhetsrapport 2021
  12. Hyresavtal avseende ny idrottshall vid Pilevallsskolan
  13. VA taxa – Analys av taxa inför 2021
  14. Teknisk servicenämnd – begäran om investeringsmedel för nödvändig kapacitetsökning
  15. Utbyggnad Östra Torp gymnastikhall Smyge
  16. Ombudgetering från 2020 till 2021 Trelleborgs kommun
  17. Finansiell årsrapport 2020
  18. Årsredovisning 2020
  19. Begäran om investeringsanslag till åtgärder avseende Pfos vid Albäcksdeponin
  20. Avgift för skolmåltider för gymnasie- och gymnasiesärskoleelever folkbokförda i Trelleborgs kommun
  21. Köpeavtal gällande fastigheten Verkstaden 32
  22. Exploateringsavtal, DP 206, Projekt , Granhyddan, Lilla Beddinge 35:93 m.fl.
  23. Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77, DP 242 ”Förskola och Allén”, Projekt 50140
  24. Markanvisningsavtal DP 274 Projekt 50210 Högalids förskola Högalid 63
  25. Motionssvar om att kommunen stödjer fastighetsägare vid borttagande av Vresros och andra invasiva arter
  26. Markanvisningsavtal DP 240 Projekt 50090 Del av Kyrkoköpinge 20:46 och 15:16 Loftgången 3 och 4
  27. Strategi för social hållbarhet
  28. Uppföljning intern kontroll nämnderna
  29. Detaljplan för fastighet Kyrkoköpinge 16.3 ”Östra ringvägen” Trelleborgs kommun DP 246
  30. Rättelse av ärende Privatisering av LSS-boende

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-19

  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-12

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Kommunstyrelsen 2021-04-07

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-14

  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-07

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Tekniska servicenämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-14

  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-06

  Förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-12

  Datum då anslaget tas ned: 2021-05-04

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp : 2021-04-09

  Datum då anslaget tas ner : 2021-05-03

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Paragraferna 28-34 och 38-41 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-07

  Datum då anslaget tas ned: 2021-04-29

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

  Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-31

  Datum då anslaget tas ned: 2021-04-22

  Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 22 mars 2021, kl. 16.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

  Nummer och ärende

  1. Justering av protokoll

  2. Avsägelse/förändring av uppdrag som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

  3. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunrevisionen

  4. Val av ersättare i kommunstyrelsen

  5. Val av ledamot i bildningsnämnden

  6. Fyllnadsval nämndeman i Ystad tingsrätt

  7. Årsval 2021 – Lekmannarevisor till Trelleborgs Fastighets AB

  8. Östersjöterminalen AB, ändring av styrelse och bolagsordning

  9. Årsval 2021 – Östersjöterminalen AB

  10. Medborgarförslag – Hundrastgård på Väster

  11. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser

  12. Slutlig rapport verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

  13. Återrapport Medborgarundersökning 2019 – analys och åtgärder

  14. Ombudgetering från 2020 till 2021 Kommunstyrelsen.

  15. Köpeavtal gällande fastigheten Skegrie 41:46

  16. Plantaxa

  17. LSS boende, Maglarp

  18. Äskande av medel för åtgärder Västra industriområdet

  19. Begäran ur investeringsram bro Stavstensvägen

  20. Slutredovisning Exploateringsområde Coop

  21. Delrapport granskning av Trelleborgs kommuns åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av förtroendeställning hos anställda

  22. Markanvisningsavtal del av Östervång 1:83 DP 245 (HH Invest AB)

  23. Partistöd 2021

  24. Utredning öppna verksamheter socialförvaltningen

  25. Försäljning av fjärrvärmeanläggningar

  26. Trelleborgshem – begäran om medgivande

  27. Rättelse av ärende Privatisering av LSS-boende

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (NL) 48 BR TL

  Fabrikat: Fiat

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg. Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Typ: Aprilia

  Ursprunglig uppställningsplats: J F Hellmansgatan

  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 1 mars 2021, kl. 9.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas:

  Nr och Ärende:

  1. Justering av protokoll
  2. Revisionens Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning och styrning mot finansiella mål
  3. Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i bildningsnämnden
  4. Årsval 2021 – Studieförbunden
  5. Avsägelse och fyllnadsval av nämndeman i Ystads tingsrätt
  6. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
  7. Årsval 2021 – Trelleborgs Rådhus AB
  8. Årsval 2021 – AB Visit Trelleborg
  9. Årsval 2021 – AB TrelleborgsHem
  10. Årsval 2021 – Östersjöterminalen AB
  11. Årsval 2021 – Trelleborgs Hamn AB
  12. Årsval 2021 – Trelleborgs Elnät AB
  13. Årsval 2021 – Trelleborgs Energi AB
  14. Årsval 2021 – Fastighets AB Skarpskytten 17
  15. Årsval 2021 – Direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem
  16. Årsval 2021 – Gunborg och frans Malmros silverbröllopsfond
  17. Årsval 2021 – J F Hellmans donationsfond
  18. Årsval 2021 – Trelleborgs sparbanks stiftelse för gamla
  19. Årsval 2021 – Trelleborgs Golfklubb
  20. Årsval 2021 – Hemvärnsområdets förtroendemän
  21. Årsval 2021 – Lekmannarevisor till Trelleborgs Fastighets AB
  22. Sydvästra Skånes Vattenråd 2021-2023
  23. Val av ersättare till valberedningen
  24. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  25. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS, kvartal 3, 2020
  26. Informationsärende: Budget 2021- tekniska justeringar
  27. Återrapport om arbetet med parkeringsstrategi
  28. Slutrapport, Motion – Gråvattenbrunnar för husbilar
  29. Motion, Förbjud nedskräpning av fimpar och snus
  30. Motion – Tillgängliggör naturområde runt Dalköpingeån
  31. Återrapport, Motion – Verksamhet på landet
  32. MAMBA EU Interreg Baltic Sea Region – landsbygdsutveckling, mobilitet och service
  33. Medborgarbudget
  34. Begäran om investeringsmedel – Axel Ebbes konsthall
  35. Borgensförbindelse/Avtal Kommuninvest
  36. Återlämnande av medel för ombyggnad av Nygatan
  37. Äskande av medel för ny rugbyanläggning
  38. Förvärv av fastigheten Nio-E 1 samt del av fastigheten Orion 8
  39. Förvärv av fastigheten Ardennern 2
  40. Markanvisningsavtal del av Innerstaden 3:77, DP 275 ”Alsingehejdan”, Projekt 50140
  41. Detaljplan, DP 275, för del av Innerstaden 3:77 ”Kvarteret Alsingehejdan”
  42. Medfinansierings-och samverkansavtal med Trafikverket
  43. Rivningslov fastigheter Kuststad 2025
  44. Ringvägen hamninfarten bedömda merkostnader 2021
 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Chassinummer: WV1ZZZ2DZ4H009854

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: Transporter

  Ursprunglig uppställningsplats: Strandridaregatan

  Tekniska serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: JBB 427

  Fabrikat: Volkswagen

  TyP: Golf

  Ursprunglig uppställningsplats: Vemmerlövs byaväg

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon kommer att förverkas.

  Registreringsnummer: WWC 510

  Fabrikat: Derbi

  Ursprunglig uppställningsplats: Virkesvägen

  Tekniska serviceförvaltningen

 • Sista dag för synpunkter är den 2 februari.

  Handlingarna hittar du på Trafikverkets webbplats.

  https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vag-101-alstad-ostra-grevie-gang-och-cykelvag/Dokument/

Kommunledningsförvaltningen