Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Så här överklagar du ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Chassinummer: 8YGY02A8HY481921

  Fabrikat: Okänd

  Typ: Moped

  Ursprunglig uppställningsplats: Böckaregatan

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (SK) BL773PU

  Fabrikat: Volvo

  Typ: S40

  Ursprunglig uppställning: Norregatan Trelleborg

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-27

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-18

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-23

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-17

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden 2024-05-15

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-21

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-12

  Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

 • 23Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Getingen 1, DP 301. Planområdet är beläget vid korsningen mellan Fagerängsvägen och Syster Jennys väg och syftet med planförslaget är att möjliggöra för stadsbebyggelse med bostäder och centrumverksamheter.

  Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen och tas fram med standardförfarande.

  Samråd med annat land är inte nödvändigt.

  Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Under tiden den 23 maj till och med den 16 juni 2024 finns planförslaget tillgängligt på Rådhuset, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner.

  Granskning pågår mellan den 23 maj och 16 juni 2024.

  Under granskningstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 16 juni 2024.

  Ange diarienummer PL-2022-82 till plan@trelle­borg.se eller via brev till Trelleborgs kommun, SBF, Algatan 29, 231 83 Trelleborg.

  Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

 • Nedan angivna cyklar har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) från CB Friisgatan 9 till kommunens uppställningsplats på Sjöviksvägen 6 i Trelleborg.

  Om cyklarna inte hämtas ut ifrån uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till Trelleborgs kommun enligt bestämmelserna i LFF.

  Fabrikat: Skeppshult
  Ram: Herr
  Ramnummer: 42872283
  Färg: Svart

  Fabrikat: Crescent
  Ram: Dam
  Ramnummer: BK32811J
  Färg: Svart

  Fabrikat: King
  Ram: Herr
  Ramnummer: WBK105467C
  Färg: Silver

  Fabrikat: Yosemite
  Ram: Dam
  Ramnummer: WBTD092324F
  Färg: Röd

  Fabrikat: Monark
  Ram: Dam
  Ramnummer: WBK252447L
  Färg: Röd

  Fabrikat: Okänd
  Ram: Dam
  Ramnummer: WBK191101
  Färg: Svart (ommålad)

 • 23Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Östervång 1:33 m.fl. ”Nya badhuset” DP 306 i Trelleborg. Planområdet är beläget vid Östervångsparken och syftet med planförslaget är att möjliggöra för en ny bad- och friskvårdsanläggning, utbyggnad av idrottshall och mobilitetshus med centrumverksamheter i bottenplan. Förslaget syftar även till att skapa goda och gena kopplingar inom området, samt möjliggöra för rekreation för allmänheten.

  Planförslaget överensstämmer med Översiktsplanen.

  Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Planförslaget är av betydande intresse för allmänheten eller är i övrigt av stor betydelse och tas fram med utökat förfarande.

  Samråd med annat land är inte nödvändigt.

  Under tiden den 29 maj till och med den 26 juni finns planförslaget tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner.

  Samråd pågår mellan den 29 maj och den 26 juni.

  Samrådsmöte kommer att hållas den 19 juni, 16:30 – 18:30, på gräsytan söder om Söderslättshallen.

  Under samrådstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 26 juni.

  Ange diarienummer PL-2023-6 till plan@trelle­borg.se eller via brev till SBF, Algatan 29, 231 41 Trelleborg.

  Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

 • Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Östervång 2:64 m.fl. ”Fjärrvärmeverket”. DP 297 i Trelleborg. Planområdet är beläget i nordöstra Trelleborg och Syftet med denna detaljplan är att fastslå nuvarande användning, samt att möjliggöra för ytterligare fjärrvärmeproduktion. Till syftet hör även, med lämpliga planbestämmelser, att minimera de negativa konsekvenserna av verksamheten liksom att tillföra nya värden. Markanvändningen föreslås i huvudsak vara teknisk anläggning liksom natur med dagvattenanläggning.

  Planförslaget antas medföra betydande miljöpåverkan och tas därmed fram med utökat förfarande.

  Samråd med annat land är inte nödvändigt.

  Under tiden den 29 maj till och med den 26 juni finns planförslaget tillgängligt på Rådhuset, Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner.

  Samråd pågår mellan den 29 maj och den 26 juni 2024.

  Samrådsmöte kommer att hållas 12 juni, kl. 16.30-18.00 på Trelleborgs Bibliotek.

  Under samrådstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 26 juni.

  Ange diarienummer PL-2022-71 till plan@trelle­borg.se eller via brev till Trelleborgs kommun, SBF, Rådhuset, 231 83 Trelleborg.

  Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

 • Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Östervång 2:48 m.fl. ”Vattenverk”. DP 293 i Trelleborg. Planområdet är beläget i nordöstra Trelleborg och syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt vattenverk med tillhörande ytor för dagvatten- och skyfallshantering. Vattenverket ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till sitt omgivande landskap. Därtill syftar detaljplanen till att säkerställa allmänhetens tillgänghet mellan tätorten och landsbygden. Planens allmänna ytor ska utformas med estetisk prägel som inbjuder till rekreation.

  Planförslaget överensstämmer inte med Översiktsplanen och tas fram med utökat förfarande.

  Planförslaget antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Samråd med annat land är inte nödvändigt.

  Under tiden den 27 maj till och med den 24 juni finns planförslaget tillgängligt på Biblioteket i Trelleborg samt på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner.

  Samråd pågår mellan den 27 maj och 24 juni 2024.

  Samrådsmöte kommer att hållas 12 juni, 16.30-18.00 på Trelleborgs Bibliotek.

  Under samrådstiden finns möjligheter att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast 24 juni.

  Ange diarienummer PL-2022-23 till plan@trelle­borg.se eller via brev till Trelleborgs kommun, SBF, Algatan 29, 231 83 Trelleborg.

  Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om antagande.

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden 2024-05-14

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-20

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-11

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunfullmäktige

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-11

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-17

  Datum då anslaget tas ned: 2024-06-10

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46–48, Trelleborg, måndagen den 20 maj 2024, klockan 17.00, varvid följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Justering av protokoll
  2. Revisionens granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan med fokus på elevers och vårdnadshavares inflytande
  3. Revisionens granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom särskilt boende
  4. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  5. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Bildningsnämnden
  6. Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som suppleant i AB TrelleborgsHem
  7. Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
  8. Val av 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
  9. Val av kommunalråd
  10. Fyllnadsval av ombud till Kommuninvest Ekonomisk Förening
  11. Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  12. Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i Skånes kommuner
  13. Fyllnadsval av uppdraget som ledamot i Sjöstaden Holding AB
  14. Fyllnadsval av uppdraget som suppleant i Sjöstaden Holding AB
  15. Val av ordförande i Sjöstaden Holding AB
  16. Motion (VS), Bredda utbildningsutbudet och därmed göra Söderslättsgymnasiet mer attraktivt som första val
  17. Motion (VS), En förvaltning för all bildning
  18. Motion (VS), Arbetsmarknadsförvaltningens olika uppdrag ska utredas
  19. Motion (C), Kultursommarjobb
  20. Motion (C), Barn och ungas psykiska hälsa
  21. Motion (C), Inför seniorer i förskola och skola
  22. Motion (V), Förbjud tjockolja i Trelleborgs hamn
  23. Redovisning av motioner som inte har beretts färdigt, våren 2024
  24. Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt, våren 2024
  25. Förtydligande av beslut för begäran av kommunal parkeringsövervakning
  26. Handlingsplan för husbilsturism i Trelleborgs kommun
  27. Förvärv av mark för utbyggnad av Västra ringvägen
  28. Beviljande av medel ur hållbarhetsfonden
  29. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 år 2023
  30. Interpellationer och frågor
 • Trelleborgs kommun (§100 KS 2023/739) har den 22 april 2024, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, beslutat att bilda Dalköpingeåns naturreservat enligt förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan daterad den 22 april 2024.

  Reservatet omfattar del av fastigheterna Dalköpinge 6:3, Öster Jär 1:134, Öster Jär 1:135, Öster Jär 1:136, Mellanköpinge 1:172, Mellanköpinge 16:177, Mellanköpinge 12:29 och Dalköpinge12:8. Fastighetsägare är Trelleborgs kommun.

  Föreskrifterna för naturreservatet träder i sådant fall i kraft fyra veckor efter publicering på kommunens webbplats. Naturreservatet omfattar 25,1 hektar och är beläget i östra delen av Trelleborg, cirka 3 kilometer från Trelleborgs centrum.

  Syftet med Dalköpingeåns naturreservat är att långsiktigt bevara och utveckla ekosystem samt biologisk mångfald i en tätortsnära miljö. Syftet planeras att uppnås genom att fullfölja en framtagen skötselplan. Föreskrifter, avgränsning och skötselplan finns tillgängligt på kommunens webbplats: www.trelleborg.se/dalkopingeans-naturreservat

  Trelleborgs kommuns beslut kan överklagas. Överklagan ska vara ställd till Länsstyrelsen i Skåne län men skickas till: Trelleborgs kommun, 231 83 Trelleborg.

  Överklagan kan också skickas via e-post till: kontaktcenter@trelleborg.se

  Överklagan ska undertecknas med namn, adress, telefonnummer samt ärendets diarienummer: §100 KS 2023/739 och MH-2023-2156. Överklagan ska ha inkommit senast 1 juni 2024.

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: Okänt

  Fabrikat: TMS Classic

  Typ: Moped

  Ursprunglig uppställning: Liljeborgsgatan 14

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-06

  Datum då anslaget tas ner: 2024-05-28

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-06

  Datum då anslaget tas ned: 2024-05-29

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Beslutande organ: Tekniska servicenämnden
  Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-19
  Datum då anslaget tas ned: 2024-05-12
  Förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: UYC 574

  Fabrikat: Mercedes

  Typ: C200

  Ursprunglig uppställningsplats: Persåkersvägen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: DCW 363

  Fabrikat: Renault

  Typ: Master

  Ursprunglig uppställningsplats: Persåkersvägen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer:  (PL) TOS 43030

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: Golf

  Ursprunglig uppställning: Kapellplan 6

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (D) B HV5038

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: –

  Ursprunglig uppställning: Östergatan 7 Anderslöv

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (GB) FE06MGZ

  Fabrikat: Toyota

  Typ: Yaris

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: AHH 774

  Fabrikat: Volkswagen

  Typ: Touareg

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: SPG 627

  Fabrikat: Chrysler

  Typ: Cruiser

  Ursprunglig uppställning: Strandridaregatan

Kommunledningsförvaltningen