Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Så här överklagar du ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-21

  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-14

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för UWS (underjordiska behållare för avfallshantering) på fastigheten Innerstaden 3:77, diarienr. BYG-2024-30.

  Ansökan avser två upplag för hantering av hushållssopor. UWS:ernas placering innebär avvikelse ifrån gällande detaljplan då de placeras på allmän platsmark.

  Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar ta del av eventuella synpunkter gällande ansökan. Samtliga handlingar finns att tillgå hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trelleborgs kommun. Om du har synpunkter på bygglovsansökan ska de framföras skriftligt till:

  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Algatan 29
  231 42 Trelleborg

  eller till e-post: bygglov@trelleborg.se.

  Vi behöver eventuella synpunkter senast den 2024-03-01.

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kultur- och fritidsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-20

  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-13

  Förvaringsplats: Kultur- och fritidsförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46–48, Trelleborg, måndagen den 26 februari 2024, kl.17.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas:

  1 Justering av protokoll
  2 Revisionens granskning av projektet Kuststad 2025:s kalkyler och kostnadsuppföljning
  3 Information från demokratiberedningen
  4 Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  5 Medborgarförslag, Inomhus skatepark/aktivitetshus
  6 Medborgarförslag, Införande av delad förskole- och fritidshemsavgift för separerade föräldrar
  7 Medborgarförslag, Subventionera hamnavgifterna för yrkesfiskarnas fiskebåtar
  8 Motion (S), Varför en vice ordförande i bolagen
  9 Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot i valberedningen och ledamot i valnämnden
  10 Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsen
  11 Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunstyrelse
  12 Fyllnadsval av uppdrag som nämndeman i Ystads tingsrätt
  13 Fastighets AB Kaplanen 6 Årsval 2024-2025
  14 Trelleborgs Elnät AB Årsval 2024-2025
  15 Trelleborgs Energi AB Årsval 2024-2025
  16 Trelleborgs Hamn AB Årsval 2024-2025
  17 AB TrelleborgsHem Årsval 2024-2025
  18 AB Visit Trelleborg Årsval 2024-2025
  19 Trelleborgs Rådhus AB Årsval 2024-2025
  20 Avtal med Internationella engelska skolan om lokalersättning utöver ordinarie skolpeng
  21 Projekt Vångavallen – omdisponering och ianspråktagande av investeringsbudget 2024, tilläggsbudgetering 2024, hantering av investeringar för 2025 och framåt, samt omhändertagande av ökade kapital- och driftskostnader
  22 Avyttring av Merkurius 15, Östra Torp 31:179 och Haglösa 18:27 samt upphävande av beslut om avyttring av fastigheter
  23 Markanvisningsavtal avseende fastigheterna Städet 1 och Yxan 1 i Anderslöv
  24 Program för privata utförare
  25 Partistöd 2024
  26 Uppdatering av den långsiktiga ekonomiska analysen avseende framtida investeringsbehov
  27 Avgift för fast båtplats och uppläggningsplats
  28 Avgifter för upplåtelse av offentlig plats
  29 Bolagsbildning Trelleborgs Energi AB
  30 Riktlinje för arkivhantering i Trelleborgs kommun
  31 Hållbarhetsrapport verksamhetsår 2023
  32 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 3 år 2023
  33 Interpellationer och frågor

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: XWA 797

  Fabrikat: Volvo

  Typ: V70

  Ursprunglig uppställning: Kraftgatan

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-19

  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-14

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen, St. Nicolai plan 3

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-19

  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-12

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-16

  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-12

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-16

  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-11

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-14

  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-08

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Beslutande organ: Kommunstyrelsens näringslivsutskott
  Datum då anslaget sätts upp: 2024-12-12
  Datum då anslaget tas ned: 2024-03-05
  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-08

  Datum då anslaget tas ner: 2024-03-01

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: AYA 774

  Fabrikat: Volvo

  Typ: V50

  Ursprunglig uppställning: Kraftgatan

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunfullmäktige

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-02

  Datum då anslaget tas ned: 2024-0227

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-01

  Datum då anslaget tas ned: 2024-02-23

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-01

  Datum då anslaget tas ner: 2024-02-23

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-01-29

  Datum då anslaget tas ned: 2024-02-22

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen, St. Nicolai plan 3

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Tekniska servicenämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2024-01-19

  Datum då anslaget tas ned: 2024-02-10

  Förvaringsplats: Tekniska serviceförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46–48, Trelleborg, måndagen den 22 januari 2024, kl.17.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas:

  1 Justering av protokoll
  2 Revisionens uppföljande granskning 2023 gällande granskningar genomförda 2021
  3 Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  4 Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden
  5 Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som suppleant i AB Trelleborgshem
  6 Fyllnadsval av uppdrag som 1:e vice ordförande i tekniska servicenämnden
  7 Val av styrelse till Sjöstaden Holding AB
  8 Val av ledamöter till demokratiberedningen
  9 Trelleborgs Golfklubb Årsval 2024-2025
  10 Hemvärnsområdets förtroendemän Årsval 2024-2025
  11 Trelleborgs sparbanks stiftelse för gamla Årsval 2024-2025
  12 J F Hellmans donationsfond Årsval 2024-2025
  13 Gunborg och Frans Malmros silverbröllopsfond Årsval 2024-2025
  14 Direktionen för Carl Ajgeldingers barnhem Årsval 2024-2025
  15 Val av huvudmän Skurups Sparbank 2024-2028
  16 Upphävande av Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun
  17 Låneram extern finansiering samt ram för koncernintern utlåning 2024
  18 Slutredovisning av projekt med självkörande buss i Trelleborg
  19 Motion (V), Demokratiutbildning för politiker och tjänstemän i Trelleborgs kommun
  20 Motion (S), Varför en vice ordförande i bolagen
  21 Motion (S), En politisk organisation med arvoden på en rimlig och acceptabel nivå
  22 Motion (S), Lex Pingvin
  23 Motion (V), Kostnadsfri frukost i skolan
  24 Motion (S), Fri tillgång till mensskydd
  25 Interpellationer och frågor

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: UYP 934

  Fabrikat: Renault

  Typ: Laguna

  Ursprunglig uppställning: Östergatan 56-58

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.
  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: UJK 723

  Fabrikat: Citroën

  Typ: C3

  Ursprunglig uppställning: Fraktvägen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Registreringsnummer: LHA 595

  Fabrikat: Opel

  Typ: MS

  Ursprunglig uppställning: Strandgatan

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-12-21

  Datum då anslaget tas ner: 2024-01-16

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2023-12-20

  Datum då anslaget tas ned: 2024-01-11

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: RDM 606

  Fabrikat: Opel

  Typ: Zafira

  Ursprunglig uppställning: Omvägen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: ULD 633

  Fabrikat: Mitsubishi

  Typ: Space star

  Ursprunglig uppställning: Hedvägen 451

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: (N) BD54927

  Fabrikat: Ford

  Typ: Excursion

  Ursprunglig uppställningsplats: Hedvägen 451

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: WXT 980

  Fabrikat:  Ford

  Typ: Fiesta

  Ursprunglig uppställning: Skyttsgatan

 • Nedan angivna cyklar har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) från Centralstationen till kommunens uppställningsplats på Sjöviksvägen 6 i Trelleborg. Om cyklarna inte hämtas ut ifrån uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till Trelleborgs kommun enligt bestämmelserna i LFF.

  Fabrikat, ram, ramnummer, färg

  Yosemite, Dam, WBTD47448E, svart

  Strömsholm, Dam, WN1D00303, grön

  Mustang, Dam, 67813, röd

  Yosemite, Dam, 271380, blå

  Monark, Dam, WBK107233C, mörkblå

  Crescent, Herr, WBKF352950, gul och röd

  Monark, Dam, 356 (resten ej läsbart), mörkblå

  Okänt, Dam, 271203, svart, troligen ommålad från ljusgrön

  Yosemite, Dam, 271515, svart

  Vega, Herr, 50502702, blå

  Crescent, Herr, 2309034193 (hemmagjort?), blå

  Oglaend, Herr, 2916344, brun

  Okänt, Dam, EE95400E, grön

  Monark, Herr, WBK209698J, svart

  Okänt, Dam, A4P0801812, svart (omlackerad)

  Crescent, Dam, upprostat ej läsbart, lila

  Crescent, Herr, SEC16671259, svart

  Merida, Dam, OO3325, vit

  Glenfield, Dam, WODO3885G, grön

  Crescent, Dam, WBK09939409, svart

  Rembrandt, Dam, 257170490 (suddigt nummer), mörkblå

  Crescent, Herr, 131544, blå

  Yosemite, Herr, ej upphittat, svart

  Lespo, Herr, TFA7001362, grå och silver

  Monark, Dam, WBK804237S, mörkblå

  Scott, Herr, M5LE29160, lila

  Crescent, Herr, VE2251614U, silver

  Monark, Dam, WBK135665X, röd

  Monark, Herr, WBK139795C, svart

  Mustang, Dam, 49070, blågrön

  Monark, Herr, WBK349758J, svart

  Cyclepro, Herr, D41208076, blå

  Crescent, Dam, (personnummer), vit

  Crescent, Dam, WBK9756222K,  lila

  Sjösala, Dam, D142088, mörk

  Crescent, Dam, röd

  DBS, Dam, 932241, flerfärgad

  Monarkt, Dam, WBK138506Z, svart

  Crescent, Dam, WBK10299126, röd

  Mustang, Herr, S910595, svart

  Crescent, Herr, WBK413884B, svart

  DBS, Dam, (personnummer), silver

  Crescent, Herr, 24472 (ej fullständigt), blå

  Highlander, Herr, ej läsbart, grön

  Okänd, Dam, AA3019251V, svart (ursprunglig blå?)

  Yosemite, Herr, 271301, svart

  Monark, Dam, WBK10170557M, svart

  Fram-King, Dam, 73308, silver

  Monark, Dam, VF4294550H, svart

  Mustang, Dam, okänt, flerfärgad

  Okänd, Herr, AF718121, svart

  Mustang, Dam, 5969991833, svart

  Crescent, Herr, okänt, blå och svart

  Yosemite, Dam, 271202, röd och vit (ommålad?)

  Monark, Dam, VE70996127, svart

  Crescent, Herr, WBK272048L, svart

  Okänd, Dam, 16, röd och vit (ommålad?)

  Crescent, Dam,  WBKE709208, röd

  Skeppshult, Herr, 445867, svart

  Crescent, Herr, WBK10137494, blå

  Sjösala, Dam, TIT040540W, svart

  Yosemite, Herr, 271801, svart

  Monark, Dam, WBK053867X, svart

  Monark, Dam, VF (resten ej läsbart), svart

  Monark, Herr, WBK164911S, svart

  TRELLEBORGS KOMMUN

  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: (PL) WY952VM

  Fabrikat: Mazda

  Typ: 3

  Ursprunglig uppställning: Dalköpinge byaväg

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: GYE 279

  Fabrikat: Chrysler

  Typ:

  Ursprunglig uppställningsplats: Omvägen

  Tekniska Serviceförvaltningen, Trelleborgs kommun

Kommunledningsförvaltningen