Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Protokoll och kallelser samt sammanträdestider

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Anslag/bevis, kungörelser

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp : 2020-08-07

  Datum då anslaget tas ner : 2020-08-29

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp : 2020-07-30

  Datum då anslaget tas ner : 2020-08-21

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för att uppföra ett nytt hamnkontor med tillhörande garage och verkstad på fastigheten Innerstaden 6:89, i Trelleborgs kommun.

  Trelleborgs kommun har tidigare beviljat bygglov för hamnkontor med tillhörande garage och verkstad på fastigheten. Föreliggande ansökan innebär en justerad placering i förhållande till denna.

  Ni underrättas på grund av att platsen för åtgärderna ligger utanför detaljplanelagt område. Som berörd granne har du möjlighet att yttra dig över ansökan. Samtliga handlingar finns att tillgå hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trelleborgs kommun. Om du har synpunkter på förslaget ska de framföras skriftligt till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg eller till samhallsbyggnad@trelleborg.se.

  Vi vill ha ditt svar senast den 24 augusti 2020.

  Behandling av personuppgifter

  De personuppgifter du lämnar när du skickar in synpunkter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

 • Kommunfullmäktige kommer att sammanträda nedan dagar under år 2020.

  Plats: Parken, Norregatan 46 i Trelleborg
  Tid: 18.00

  Måndag 27 januari
  Måndag 24 februari
  Måndag 30 mars
  Måndag 27 april
  Måndag 25 maj
  Onsdag 17 juni
  Måndag 21 september
  Måndag 19 oktober
  Måndag 30 november
  Måndag 14 december

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot en ansökan om bygglov för att uppföra mast samt teknikbyggnad på fastigheten Västervång 2:25. Mastens höjd uppges till 42 meter. Aktuell del av fastigheten ligger nordöst om Lundarondellen längs Lundavägen, RV 108 i Trelleborgs kommun.

  Ni underrättas på grund av att ansökan innebär nybyggnad utanför detaljplanelagt område. Som berörd granne har du möjlighet att yttra dig över ansökan. Samtliga handlingar finns att tillgå hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trelleborgs kommun. Om du har synpunkter på förslaget ska de framföras skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, 231 83 Trelleborg eller till samhallsbyggnad@trelleborg.se.

  Vi vill ha ditt svar senast den 2020-07-07.

  Behandling av personuppgifter:

  De personuppgifter du lämnar när du skickar in synpunkter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning

 • Flyttade fordon

  Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg. Nedan nämnda fordon kommer att förverkas.

  Registreringsnummer: UJB 483
  Fabrikat: Chevrolet
  Typ: Trans Sport
  Ursprunglig uppställningsplats: Tommarpsvägen 162

  TRELLEBORGS KOMMUN
  Tekniska serviceförvaltningen

  Kristoffer Tonning
  Gatuchef

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-20

  Datum då anslaget tas ned: 2020-06-11

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

Kommunledningsförvaltningen