Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Sista dag för synpunkter är den 2 februari.

  Handlingarna hittar du på Trafikverkets webbplats.

  https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vag-101-alstad-ostra-grevie-gang-och-cykelvag/Dokument/

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Mötets dnr: AMN 2021/1

  Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-01-22

  Datum då anslaget tas ned: 2021-02-15

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp : 2021-01-22

  Datum då anslaget tas ner : 2021-02-13

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ Valnämnden

  Datum då anslaget sätts upp 2021-01-18

  Datum då anslaget tas ned 2021-02-09

  Förvaringsplats Kommunkansliet

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 25 januari 2021, kl. 9.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

  1. Justering av protokoll
  2. Revisionens Granskning av projekt Kuststad 2025
  3. Revisionens Granskning av kommunstyrelsens uppsikt och styrning av kommunens helägda bolag
  4. Revisionens Granskning av kommunens näringslivsarbete
  5. Interpellation från Marianne Pettersson (S) till Tekniska servicenämndens ordförande Fredrik Schlyter – avstängda vägar
  6. Interpellation från Emil Samnegård (MP) till Mikael Rubin (M) – Hur mycket beräknas en ringväg för hamntrafiken kosta jämfört med en liten ringväg
  7. Interpellation från Emil Samnegård (MP) till Mikael Rubin (M) – Vem bekostar sjöstadens investeringsbehov
  8. Interpellation från Emil Samnegård (MP) till Mikael Rubin (M) – Hur mycket jordbruksmark planerar styret ta bort
  9. Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
  10. Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, ersättare i Arbetsmarknadsnämnden och suppleant i Trelleborgs Elnät AB
  11. Avsägelse av uppdrag som suppleant i Trelleborgshem
  12. Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i Valnämnden, ledamot i Arvodesberedningen, ersättare i Valberedningen, ledamot i Kommunförbundet Skåne och ledamot i Styrgruppen FÖP 2035
  13. Fyllnadsval: suppleant i Trelleborgs Energiförsäljning AB, suppleant i Trelleborgs Stadsnät AB samt vice ordförande i Östersjöterminalen AB
  14. Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
  15. Fyllnadsval ersättare i bildningsnämnden
  16. Avsägelse  och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i socialnämnden
  17. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS, kvartal 1 och 2, 2020
  18. Redovisning av motioner som ej beretts färdigt 2020
  19. Medborgarförslag – Gatubelysning Gislövs IP
  20. Medborgarförslag – Ingen belysning på skogsvägarna i Beddingestrand
  21. Medborgarförslag – Belysning Gislövs Strandväg
  22. Medborgarförslag – Härbärge för hemlösa i Trelleborg
  23. Medborgarförslag – Väggupp Skegrie stationsväg/Skegrie byaväg
  24. Medborgarförslag – Inomhus skateboardhall
  25. Medborgarförslag – Gång/cykelväg till Slättarps Gård
  26. Medborgarförslag – Förbud mot fyrverkerier för privatpersoner
  27. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  28. Överlåtelse av Kaplanen 6
  29. Trelleborgs kommuns åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av förtroendeställning hos anställda – slutlig avrapportering
  30. Förbud av religiösa klädesplagg hos vårdanställda i Trelleborgs kommun
  31. Samverkan mellan Trelleborgs- och Svedala kommun
  32. Utökande av säkerhetschefens funktionsansvar
  33. Rivning av Duxfastigheten
  34. Renhållningsordning för Trelleborgs Kommun 2021-2030
  35. Kuststad reorganisation
  36. Implementering av internbank
  37. Revidering av styrdokumentet Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun
  38. Rapportering av arbete år 2020 med Handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster och annat mikroskräp i Trelleborgs kommun, Projekt mikroplaster
  39. Revidering av taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trelleborgs kommun
  40. Justering av avgifter som ingår i socialförvaltningens olika verksamheter
  41. Slutredovisning Skegrie förskola
  42. Slutredovisning Västervångskolan
  43. Privatisering av LSS-boende
  44. Återrapport om arbetet med parkeringsstrategi
  45. Återrapport, Motion – Gråvattenbrunnar för husbilar
  46. Motion, Förbjud nedskräpning av fimpar och snus
  47. MAMBA EU Interreg Baltic Sea Region – landsbygdsutveckling, mobilitet och service
  48. Budgetreglering med anledning av Covid-19
  49. Budgetkompensation med anledning av Covid-19
  50. Försäljning av fastigheten Vemmerlöv 16:11
 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-01-18

  Datum då anslaget tas ned: 2021-02-09

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: SDJ 707

  Fabrikat: Ford

  Typ: Focus

  Ursprunglig uppställning: Henry Dunkers gata 4

  Tekniska serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: CYG 662

  Fabrikat: Mercedes

  Typ: ML230

  Ursprunglig uppställning: Henry Dunkers gata

  Tekniska serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: BNN 087

  Fabrikat: BMW

  Typ:

  Ursprunglig uppställning: Omvägen

  Tekniska serviceförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen