Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter anslagsdatum 2021-10-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: CHZ 741

  Fabrikat: Volvo

  Typ: S 40

  Ursprunglig uppställning: Kapellgatan

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-15

  Datum då anslaget tas ned: 2021-11-11

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-12

  Datum då anslaget tas ned: 2021-11-05

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp : 2021-10-08

  Datum då anslaget tas ner : 2021-10-30

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

  Beslutande organ: Kommunfullmäktige

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-10-07

  Datum då anslaget tas ned: 2021-11-02

  Förvaringsplats: Rådhuset

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg. Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: HWP 761

  Fabrikat: Ekeri

  Typ: Släp

  Ursprunglig uppställning: Fraktvägen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: (PL) ZKL01886

  Fabrikat: Citroen

  Ursprunglig uppställning: S:ta Gertruds väg 3

 • Paragraferna 97-104 och 106-110 är justerade. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-28

  Datum då anslaget tas ned: 2021-10-20

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: JHD 828

  Fabrikat: Sting

  Typ: Husvagn

  Ursprunglig uppställning: Anderslövsvägen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-24

  Datum då anslaget tas ned: 2021-10-18

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen, Henry Dunkers gata 1

 • Mötets diarienummer: AMN 2021/97

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-22

  Datum då anslaget tas ned: 2021-10-18

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 27 september 2021, kl.18.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas:

  1
  Justering av protokoll

  2
  Revisionens Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR

  3
  Revisionens Granskning av överförmyndaren

  4
  Val av ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

  5
  Avsägelse och fyllnadsval av nämndeman i Ystads tingsrätt

  6
  Avsägelse av uppdrag som ledamot i revisionen samt lekmannarevisor för AB TrelleborgsHem

  7
  Val av lekmannarevisor och ordförande till Östersjöterminalen AB

  8
  Ansökan om fortsatt uppdrag som nämndeman trots flytt

  9
  Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser till KF 2021-09-27

  10
  Överlåtelseavtal för Skarpskytten 17

  11
  Revidering av ägardirektiv – Rådhuskoncernen

  12
  Komplettering av borgensåtagande för Trelleborgs Hamn AB

  13
  Utredning av möjligheterna till psykiatrisk specialistkompetens inom bildningsförvaltningens organisation

  14
  Policy kamerabevakning

  15
  Ändrat/tydliggörande av ansvar för teknisk och fysisk säkerhet

  16
  Regelverk, arbetsordning och rutin avseende långsiktiga pensionsplaceringar

  17
  Motion (C) ”Inrätta en visselblåsarfunktion”

  18
  Motion (S) ”Fri tillgång till mensskydd”

  19
  Motion (MP) ”Ökat stöd till Kvinno- och Brottsofferjourens viktiga arbete”

  20
  Initiativärende från (M) och (KD) om Intraprenad

  21
  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 1 år 2021

  22
  Slutrapport Trelleborgs kommuns åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av förtroendeställning hos anställda

  23
  Uppföljningsrapport 2020, Energiplan 2019-2023

  24
  Sammanträdestider 2022

  25
  Avtal och anslag för finansiering av delsträcka av GC-väg mellan Alstad och Östra Grevie, ingående i Region Skånes ”Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025”

  26
  Exploateringsavtal för Västra Torp 7:18 ”Böste västra”.

  27
  Antagande av detaljplan, DP 252, Västra Torp 7:18 ”Böste Västra”

  28
  Förvärv av mark för utbyggnad av Östra ringvägen

  29
  Förvärv av Mellanköpinge 12:27 m.fl.

  30
  Antagande av detaljplan – DP 190 Rugbyplanen

  31
  Färdtjänst via Skånetrafiken

  32
  Nordic Hydrogen Corridor

  33
  Borgensförbindelse/Avtal Kommuninvest

  34
  Riktlinjer borgensåtaganden samt revidering av finanspolicy

  35
  Utvecklingsmedel till följd av resultatförbättring 2020

  36
  Uppdaterat regelverk kring Resultatutjämningsreserv

  37
  Slutredovisning av investeringsprojekt nr 45980 – Dagvattensystem i Granlunda

  38
  Kompletterad slutredovisning av investeringsprojekt nr 45630 – Erosionshotade ledningar

  39
  Medborgarförslag, Beachvolleybollplaner Dalabadet

  40
  Medborgarförslag, Buss mellan Höllviken och Trelleborg via Skåre

  41
  Medborgarförslag, Bygga en till ishall

  42
  Medborgarförslag, Cykelväg från Skegrie till Kämpinge/Höllviken

  43
  Medborgarförslag, Farthinder Gislövs by

  44
  Medborgarförslag, Fler än 15h på förskolan för barn som får syskon

  45
  Medborgarförslag, Grind in till lekplatsen i Östervångsparken

  46
  Medborgarförslag, Naturrum i Smygehuk

  47
  Medborgarförslag, Nej till Vindkraft i havet mellan Smyge och Beddingestrand

  48
  Medborgarförslag, Ny kombinerad café/bar och växthus

  49
  Medborgarförslag, Sopkärlstvätt

  50
  Medborgarförslag, Trägångstig mellan Gislövs läge och Dalabadet

  51
  Medborgarförslag, Övergångsställe till hamnen

 • Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: okänt

  Fabrikat: –

  Typ: husvagn

  Ursprunglig uppställning: Dalaslingan

  Trelleborgs kommun
  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: SXY 374

  Fabrikat: Nissan

  Typ: Almera

  Ursprunglig uppställning: Sjöviksvägen 1

  Trelleborgs kommun
  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: RSL 812

  Fabrikat:  Saab 93

  Typ:  –

  Ursprunglig uppställningsplats: Sjöviksvägen 1b

  Trelleborgs kommun
  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: TSE 301

  Fabrikat: Cadillac

  Typ: –

  Ursprunglig uppställning: Mellanköpingevägen 1

Kommunledningsförvaltningen