Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-14

  Datum då anslaget tas ned: 2021-07-06

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-11

  Datum då anslaget tas ned: 2021-07-03

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Valnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-10

  Datum då anslaget tas ned: 2021-07-02

  Förvaringsplats: Rådhuset, kansli

 • Kungörelse

  Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, onsdagen den 16 juni 2021, klockan 18.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

  1. Justering av protokoll
  2. Revisionens Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser
  3. Medborgarförslag – Sveriges största saltvattenpool
  4. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  5. Återremiss: Avsiktsförklaring gällande del av Sjöstaden
  6. Reviderade Avfallsföreskrifter
  7. Redovisning av medborgarförslag som är under beredning våren 2021
  8. Rapport avseende pågående och beslutade åtgärder, Revisionens Granskning av kommunens avsättningar till pensioner
  9. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom SoL och LSS kvartal 4 år 2020
  10. Återrapport Medborgarbudget
  11. Finansiering muddring
  12. Tidigarelägga utnyttjande av investeringsmedel för ridanläggningarna
  13. Reviderad exploateringsbudget 2021
  14. Köpeavtal, DP 191, Projekt 50060, Skegrie öster, Skegrie 41:131
  15. Reviderad investeringsplan 2021-2025
  16. Bolagsordning Trelleborgs Energi AB
 • Kommunfullmäktige 2021-05-31

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

  Beslutande organ: Kommunfullmäktige

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-04

  Datum då anslaget tas ned: 2021-06-30

  Förvaringsplats: Rådhuset

 • Kommunstyrelsen 2021-05-26

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-02

  Datum då anslaget tas ned: 2021-06-28

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

  1. Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 31 maj 2021, kl. 16.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

  1
  Justering av protokoll

  2
  Revisionens Granskning av kommunens chefsrekrytering

  3
  Redovisning, Granskning av socialnämndens uppföljning och kontroll av externa utförare

  4
  Interpellation från Anna Nordstrandh (S) till Venzel Rosqvist (M) –  Det beräknade överskottet i Socialnämndens bokslut!

  5
  Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden

  6
  Medborgarförslag – Beachvolleybolls verksamhet

  7
  Medborgarförslag – Skateboardramp

  8
  Medborgarförslag – Multiarena i Smygehamn

  9
  Anmälan om inkomna motioner, ärenden och skrivelser

  10
  Revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2020 för Trelleborgs kommun

  11
  Årsredovisning 2020

  12
  Strategi för social hållbarhet

  13
  Återrapport Initiativärende (S) fängelset

  14
  Kommunal folkomröstning i samband med valet 2022

  15
  Revidering av finanspolicy

  16
  Självkörandes buss i Trelleborg

  17
  Förslag på riktlinjer för bärande av religiösa klädesplagg

  18
  Revisionens initiativärende – redovisning av lönehanteringsprocessen

  19
  Avfallstaxa – Översyn

  20
  Slutredovisning Väståkra

  21
  Slutredovisning Gertrudsgården

  22
  Borgensåtagande för Trelleborgs Golfklubb

  23
  Rivning av Ljunggrenska villan

  24
  Delårsrapport 1 – 2021 Trelleborgs kommun

  25
  Uppföljning intern kontroll 2020, bolagen

  26
  Årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom likabehandling för år 2020, nämnderna

  27
  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020, nämnderna

  28
  Motion, Sysselsättningsfrämjande åtgärder vid offentlig upphandling

  29
  Västra ringvägen, ny sträckning, samt nytt område för verksamheter

  30
  Avyttring Parken, Concordiahuset, Biblioteket Anderslöv, Vattentornet samt Garvaregården

  31
  Avsiktsförklaring gällande del av Sjöstaden

  32
  Reviderade Avfallsföreskrifter

  33
  Redovisning av medborgarförslag som är under beredning, våren 2021,

  34
  Beslut om förbud att vistas på en särskilt angiven plats

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: WZA 081

  Fabrikat: Volvo

  Ursprunglig uppställning: Klövervallsgatans p-plats, Trelleborg

  Trelleborgs kommun
  Tekniska serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: ERL 732

  Fabrikat: Renault

  Typ: Kangoo

  Ursprunglig uppställning: Sjöviksvägen 1b

  Trelleborgs kommun
  Tekniska serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: RSL 812

  Fabrikat:  Saab 93

  Typ:  –

  Ursprunglig uppställningsplats: Sjöviksvägen 1b

  Trelleborgs kommun
  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: (PL) SMI51G6

  Fabrikat: Alfa Romeo

  Ursprunglig uppställning: Fraktvägen

  Tekniska serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: TSE 301

  Fabrikat: Cadillac

  Typ: –

  Ursprunglig uppställning: Mellanköpingevägen 1

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  • Registreringsnummer: FXC 942
  • Fabrikat: Kia
  • Typ: Sorento
  • Ursprunglig uppställning: Ö Förstadsgatan
 • Sista dag för synpunkter är den 2 februari.

  Handlingarna hittar du på Trafikverkets webbplats.

  https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vag-101-alstad-ostra-grevie-gang-och-cykelvag/Dokument/

Kommunledningsförvaltningen