Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser i enlighet med kommunallagen 8 kap 10 §.

Anslag/bevis

Varje kommun ska ha en anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Via denna digitala anslagstavla kan fler nå dessa anslag.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det talar om offentligt att protokollet är justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan kommunen genomföra beslutet.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga.

Sammanträdestider för kommunfullmäktige och nämnder

Hur överklagar man ett kommunalt beslut

Pågående detaljplaner

Kallelser till nämndernas sammanträden och protokoll finns i en egen portal, Meetings +. Här finns möjligheten att prenumerera på information kring det man är intresserad av.

Anslag/bevis, kungörelser

 • Mötets dnr: AMN 2022/76

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-18

  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-13

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Valnämnden 2022-05-16

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-17

  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-10

  Förvaringsplats: Rådhuset i Trelleborg, Kansli

 • Mellanköpingevägen

  Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 med flera i Trelleborg.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny vägsträckning samt nytt huvudmannaskap för del av Mellanköpingevägen i anslutning till ny bro över Ö Ringvägen. Detaljplanen togs fram med utökat förfarande.

  Kommunfullmäktige har den 2 maj 2022, § 91, beslutat att anta detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 m.fl., DP 280. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 17 maj 2022.

  Protokollsutdrag samt antagandehandlingar för detaljplanen finns tillgängliga på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner.

  Om du vill överklaga beslutet gör du det genom att skicka din överklagan till

  Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg

  eller till e-postadress overklagandendpkf@trelleborg.se

  Överklagandet ska ha inkommit senast den 7 juni 2022. Efter rättidsprövning lämnas överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Beslutet får endast överklagas av den som är berörd av förslaget och som under samråds- eller granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

  I överklagandet ska anges:

  • vilket ärende du överklagar (Dp 280, diarienummer KS 2021/260)
  • varför du anser att kommunens beslut är felaktigt
  • hur du anser att beslutet ska ändras
  • vem det är som överklagar, uppge namn, adress och telefonnummer på den som klagar
  • om överklagan sker via ombud, bifoga fullmakt och ange kontaktuppgifter till ombudet
 • Evakuerings- och angreppsväg / framtida östlig hamninfart

  Trelleborgs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Öster Jär 1:7 med flera i Trelleborg.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en evakuerings- och angreppsväg / framtida östlig hamninfart. Detaljplanen togs fram med utökat förfarande.

  Kommunfullmäktige har den 2 maj 2022, § 92, beslutat att anta detaljplan för del av Öster Jär 1:7 m.fl., DP 247. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 17 maj 2022.

  Protokollsutdrag samt antagandehandlingar för detaljplanen finns tillgängliga på kommunens hemsida: www.trelleborg.se/detaljplaner.

  Om du vill överklaga beslutet gör du det genom att skicka din överklagan till:

  Trelleborgs kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg ELLER till e-postadress: overklagandendpkf@trelleborg.se.

  Överklagandet ska ha inkommit senast den 7 juni 2022. Efter rättidsprövning lämnas överklagandet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Beslutet får endast överklagas av den som är berörd av förslaget och som under samråds- eller granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

  I överklagandet ska anges:

  • vilket ärende du överklagar (Dp 247, diarienummer KS 2020/33)
  • varför du anser att kommunens beslut är felaktigt
  • hur du anser att beslutet ska ändras
  • vem det är som överklagar, uppge namn, adress och telefonnummer på den som klagar
  • om överklagan sker via ombud, bifoga fullmakt och ange kontaktuppgifter till ombudet
 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunfullmäktige

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-16

  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-08

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Samhällsbyggnadsnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-16

  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-07

  Förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-11

  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-02

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Kommunstyrelsen

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-11

  Datum då anslaget tas ned: 2022-06-02

  Förvaringsplats: Kommunledningsförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: (SF) ORN370

  Fabrikat: Volvo

  Typ: Lastbil

  Ursprunglig uppställning: Lastvägen

  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ : Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp : 2022-05-04

  Datum då anslaget tas ner : 2022-05-26

  Förvaringsplats : Socialförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: WWZ988

  Fabrikat: Nissan

  Typ: Micra

  Ursprunglig uppställning: Omvägen 27

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: GYT326

  Fabrikat: Volvo

  Typ: S70

  Ursprunglig uppställning: Omvägen 27

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: LT) JDK005

  Fabrikat: BMW

  Ursprunglig uppställning: Omvägen 27

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: (SK) GA891BE

  Fabrikat: Seat

  Ursprunglig uppställning: Omvägen 27

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: (PL) 69765

  Fabrikat: Volkswagen

  Ursprunglig uppställning: Omvägen 27

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Bildningsnämnden

  Datum då protokollet justerades: 2022-04-20 (§ 76), 2022-04-27 (§§ 59-75, 77-87)

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-04-22 (§ 76), 2022-04-29 (§§ 59-75, 77-87)

  Datum då anslaget tas ned: 2022-05-16 (§ 76), 2022-05-23 (§§ 59-75, 77-87)

  Förvaringsplats: Bildningsförvaltningen

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden, Sociala utskottet

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-04-29

  Datum då anslaget tas ner: 2022-05-21

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: (PL) GWE1977E

  Fabrikat: Audi

  Ursprunglig uppställning: Hagtornsvägen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Magnus Bildemontering, Omvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer: WDG 510

  Fabrikat: Honda

  Typ: Civic

  Ursprunglig uppställning: Järnvägsgatan

 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Socialnämnden

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-04-27

  Datum då anslaget tas ned: 2022-05-19

  Förvaringsplats: Socialförvaltningen

 • Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun sammanträder i Parken, Norregatan 46-48, Trelleborg, måndagen den 2 maj 2022, klockan18.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas:

  1. Justering av protokoll
  2. Årsval 2022 – Hemvärnsområdets förtroendemän
  3. Interpellation (S), Medarbetarenkät Kommunstyrelsen
  4. Anmälan om inkomna ärenden och skrivelser
  5. Antagande av detaljplan, DP 280, Mellanköpinge 12:29 m fl., Mellanköpingevägen
  6. Antagande av detaljplan, DP 247 del av Öster Jär 1:7 m fl i Trelleborgs kommun,
   Evakuering- och angreppsväg/framtida östlig hamninfart
  7. Revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2021 för Trelleborgs kommun
  8. Årsredovisning 2021
  9. Förslag – ny bidragsnivå för vägföreningar
  10. Kretsloppsplan, uppföljning 2021 samt åtgärder 2022
  11. Vågbrytare Smyge
  12. Motion (MP), Anlägg ”Oaser av mångfald” på slätten
  13. Motion (MP), Sätt klimatet på dagordningen
  14. Motion (C), Inrätta ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i Trelleborgs kommun
  15. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt, våren 2022
  16. Svar på medborgarförslag, Förhindra avveckling av kommunala små förskolor
  17. Begäran, att få bygga upp egen psykiatrisk specialistkompetens inom bildningsförvaltningens organisation
  18. Återrapportering till Kommunfullmäktige avseende åtgärder Svensk Näringsliv
  19. Ombudgetering från 2021 till 2022 – Nämnderna
  20. Uppföljning, intern kontroll 2021, nämnderna
  21. Inkomna medborgarförslag
 • Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

  Beslutande organ: Arbetsmarknadsnämnden

  Mötets dnr: AMN 2022/64

  Datum då anslaget sätts upp: 2022-04-25

  Datum då anslaget tas ned: 2022-05-19

  Förvaringsplats: Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.
  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: REN 598
  Fabrikat: Volvo
  Typ: C 70
  Ursprunglig uppställning: Strandgatan 56-58

  TRELLEBORGS KOMMUN
  Tekniska Serviceförvaltningen

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: WHN 225

  Fabrikat: Renault

  Typ: Clio

  Ursprunglig uppställningsplats: Strandgatan 56-58

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: KWZ 756

  Fabrikat: Seat

  Typ: Cordoba

  Ursprunglig uppställningsplats: Strandgatan 56-58

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: FPP 853

  Fabrikat: Peugeot

  Typ: Boxer

  Ursprunglig uppställningsplats: Verkstadsgatan

 • Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats TJ Bildemontering, Sjöviksvägen 27, 231 62 Trelleborg.

  Nedan nämnda fordon är förverkat.

  Registreringsnummer: (PL) FSD83374

  Fabrikat: Opel

  Typ: Combo

  Ursprunglig uppställningsplats: Verkstadsgatan

Kommunledningsförvaltningen