Internationellt arbete

Trelleborgs kommun har vänorter i Danmark, Tyskland, Norge och Nordmakedonien.

Kommunfullmäktiges presidium är ansvarigt för kommunens vänortssamarbeten. Idag har Trelleborg tecknat vänskapliga förbindelser med följande orter i Europa:

  • Bitola i Nordmakedonien
  • Hammerfest i Norge
  • Holbaeck i Danmark
  • Lübeck i Tyskland
  • Stralsund i Tyskland
  • Sassnitz i Tyskland

Med Bitola tecknades år 1981 ett fördrag om enat vänskapligt samarbete vilket kommunerna har enats om att vidareutveckla. De vänskapliga förbindelserna sker inom kommunalpolitik, social omvårdnad samt kultur, näringsliv, turism och idrott.

Med Stralsund finns en överenskommelse om samarbete från år 2001. Avsikten med överenskommelsen är att Stralsund och Trelleborg skall verka för utvidgade och förbättrade förbindelser mellan sina länder samt att främja tankarna på det europeiska samarbetet, att genom samarbetet berika de båda städernas näringsliv, kultur och sociala utveckling samt att främja och utveckla kontakterna mellan städernas beslutande församlingar, förvaltningar, organisationer och föreningar.

Med Sassnitz tecknades 2002 ett vänortsavtal som förnyades år 2015. Målet är att stärka demokratin och att utveckla samarbetet på så många områden som möjligt. Inom ramen för samarbetet ska särskild uppmärksamhet ägnas åt att stärka städernas näringsliv, kultur, utbildning, miljö, turism och sociala utveckling med betoning på ungdomar. Parterna ska också ägna särskild uppmärksamhet åt färjetrafikens utveckling och förbindelsen genom Kungsleden mellan Trelleborg och Sassnitz.

När det gäller Hammerfest, Holbaeck och Lübeck finns inga formella vänortsavtal.

Samarbetet med Hammerfest och Holbaeck tillkom efter andra världskriget genom föreningen Norden och vänortsförbindelserna kom till genom ett beslut i föreningens lokalavdelning i Trelleborg.

Vänortssamarbetet med Lübeck uppkom på 1950-talet som en naturlig följd av färjetrafiken mellan Trelleborg och Travemünde.

Kontakt med vänorterna förmedlas genom kommunledningsförvaltningen.