Så här överklagar du ett kommunalt beslut

Du kan klaga på ett kommunalt beslut antingen genom att lämna in ett kommunalbesvär eller ett förvaltningsbesvär.

Kommunalbesvär

Kommunalbesvär kallas också laglighetsprövning och handlar om huruvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Kommunalbesvär får göras av dig som bor i kommunen.

Du måste lämna ett kommunalbesvär till förvaltningsrätten i Malmö inom tre veckor från det att det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den person som direkt berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och omfattar således även lämpligheten, och är inte begränsad till lagligheten i det överklagade beslutet. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det man tagit del av beslutet till den nämnd som fattat beslutet.

Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet skall omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas skickas det vidare till förvaltningsrätten i Malmö, eller i vissa fall Länsstyrelsen beroende på vilken fråga beslutet gäller. Förvaltningsrätten avgör sedan frågan.

Besvärshänvisning

Ett beslut som går dig som sökanden emot och som kan överklagas med förvaltningsbesvär, kommer att översändas till dig som sökande tillsammans med en besvärshänvisning. Där framgår det hur du gör för att överklaga beslutet.

Exempel på beslut som kan överklagas är beslut om socialhjälp och bygglov.

Vänd dig till kommunens tjänstepersoner om du vill ha hjälp med att klaga eller överklaga.