Kamerabevakning

Trelleborgs kommun bedriver i viss omfattning utvändig kamerabevakning av fastigheter. Alla fastigheter som kamerabevakas är försedda med skyltar med tydlig information om att kamerabevakning sker.

Kamerabevakning utomhus i Trelleborgs kommun

Syftet med kamerabevakning utomhus är att skapa större trygghet för dig som invånare och för besökare i kommunen. Kamerabevakning är också en säkerhetsåtgärd som kan förhindra eventuella störningar i kritiska verksamheter. Allt inspelat filmmaterial raderas automatiskt efter 30 dagar.

Rättslig grund

Kamerabevakning i Trelleborgs kommun och behandlingen av personuppgifter sker med stöd i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 med rättslig grund i kap 6.1e, som möjliggör behandling nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning i syfte att öka trygghet och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Personuppgiftsansvarig nämnd i kommunen är teknisk servicenämnd.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta om du förekommer på film och, om det rör dig själv, få ut det inspelade materialet, samt rätta eller radera det inspelade materialet. Du kan kontakta Trelleborgs kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@trelleborg.se.

Anser du att Trelleborgs kommun inte uppfyller lagar, avtal eller regler så kan du vända dig till Integritetsmyndigheten IMY.

Ytterligare information om hur Trelleborgs kommun behandlar personuppgifter.