Påverka en fråga

Om du vill påverka en kommunal fråga kan du antingen ta kontakt med en enskild kommunpolitiker eller vända dig till berörd nämnd. En fullmäktigeledamot har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en enkel fråga i fullmäktige. En ledamot i en nämnd har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd.

Enkel fråga

Vid en enkel fråga är det bara den frågande och den svarande som får debattera. En enkel fråga leder inte till ett beslut.

Interpellation

En mer komplicerad och omfattande fråga från en kommunfullmäktigeledamot. Frågan måste lämnas in skriftligt i förväg. Frågan skall besvaras senast vid nästa sammanträde med fullmäktige. Vid en interpellation får alla ledamöter i fullmäktige delta i debatten. Inte heller interpellationer leder till beslut.

Motion

Ett skriftligt förslag från en kommunfullmäktigeledamot. Motionen bereds alltid av den förvaltning som berörs innan den återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. Beslut bör de fatta senast ett år efter att motionen har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.