Ett ärendes gång

Ett ärende kommer in till kommunkansliet. Det kan till exempel vara en skrivelse från en förening som vill ha bidrag.

Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att ärendet ankomststämplas med dagens datum och får ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att allmänheten skall kunna se vilka ärenden som kommit in och för att underlätta sökning av ärendet.

Beredning av ärendet görs. Det innebär att underlag för beslut tas fram. Ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar upp ärendet och lämnar förslag till kommunstyrelsen.

Ärendet tas upp i kommunstyrelsen som beroende på frågans art antingen själv beslutar eller lämnar ett förslag till kommunfullmäktige.

Ärendet tas upp i kommunfullmäktige som fattar beslut i ärendet.

Besluten expedieras av kommunkansliet och verkställs av berörda förvaltningar.