Trelleborgs kommun arbetar med att ta fram detaljplaner och översiktsplaner som påverkar var och hur man får bygga.

Trelleborgs kommun planerar hur mark, miljö och byggnader ska användas.

Planläggning styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken. Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Översiktsplaner är övergripande och omfattar hela eller delar av kommunen. De är vägledande och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark- och vattenområden.

En detaljplan gäller för ett bestämt område på en plankarta och anger bland annat vad som får byggas inom olika områden och var byggnader får placeras. Det är främst Trelleborgs stad samt kommunens tätorter som omfattas av detaljplaner.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen