Buller och luftkvalitet

Luftföroreningar och buller påverkar båda miljön och människors hälsa.

Trelleborgs kommun utför kontinuerliga undersökningar av luftkvaliteten i staden.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Buller som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken.

Luftföroreningar bidrar till miljöproblem som klimatförändringar, försurning, övergödning och uttunning av ozonskiktet. Flertalet luftföroreningar påverkar också människors hälsa negativt och i vissa fall orsakas även skador på vegetation.

I en rapport från Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet finns ett miljömedicinskt utlåtande om luftföroreningar i Trelleborg.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen