Buller

Oönskade ljud som vi störs av kallas buller. Buller är den miljöfaktor som berör flest människor och många av de klagomål på inomhusmiljön som Samhällsbyggnadsnämnden får in handlar om buller.

Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan ge hörselskador i form av hörselnedsättning och tinnitus. Även buller på betydligt lägre nivå än den som ger hörselskador påverkar oss. Stress, störning av sömn och vila, blodtrycksförskjutning, störning av taluppfattning och allmän olust är några tecken på detta.

Buller som inte är tillfälligt eller ringa kan anses vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att utföra tillsyn utifrån miljöbalkens regler.

Störs du av buller?

Är du störd av buller som inte är tillfälligt, ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar ljudet. Hjälper inte det kan du inkomma med ett klagomål till Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning för utredning. Det gör du enklast genom att använda vårt klagomålsformulär.

Anmäl klagomål för buller

Är du störd av tillfälligt oväsen, som hög musik från grannarna, ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar ljudet och i andra hand ska du vända dig till Polisen.

Så utreds buller

Buller utreds redan i samband med att ett nytt område detaljplaneras för bebyggelse. Då beräknas vilka bullernivåer känsliga byggnader som bostäder eller skolor kommer att utsättas för från närliggande vägar och verksamheter.

Vid nyetablering av stora industrier eller vägar utreder man också hur mycket buller dessa kommer att tillföra området och beräknar hur bullret kommer att sprida sig.

Det är den som orsakar bullret som är ansvarig att kontrollera och säkerställa att bullret inte medför skada för människors hälsa. Det kan bland annat vara verksamhetsutövare för industrier, väghållare eller enskilda villaägare med bullrade värmepumpar.

När samhällsbyggnadsförvaltningen utreder ett klagomål på buller kan indikerande bullermätningar utföras. Dessa ger en fingervisning på vilka bullernivåer verksamheten orsakar och kan ligga till grund för krav för en mer genomförlig bullerutredning eller för bullerreducerande åtgärder.

Många som blir störda av buller mäter gärna bullernivån själva för att påvisa störning. Förvaltningen kan inte använda dessa mätvärden för att ställa krav på verksamhetsutövaren eftersom förvaltningen måste säkerställas att mätningen har utförts korrekt och att bullernivåerna vid tillfället faktiskt kommer från den utpekade verksamheten.

Gränsvärden och mätningar

Ljud är små tryckvariationer i luften. Vid mätning av ljudtrycket används den logaritmiska enheten decibel (dB).~0 dB motsvarar det lägsta en människa med normal hörsel kan höra.

  • 60 dB motsvarar ett vanligt samtal
  • 85 dB och över kan ge hörselskador vid exponering under en längre tid.
  • 125 dB är örats smärtgräns.
  • 150 dB är ett gevärsskott. Eftersom ljudet är så kort uppfattar örat inte det som farligt.
  • 190 dB är den högsta ljudnivån som ljudet kan ha i luft.

Det är individuellt hur stor ljudbelastning olika människor tål utan att skada hörseln. Barn är oftast känsligare än vuxna, speciellt innan språkutvecklingen avslutats.

För buller inom fastigheter rekommenderar socialstyrelsen följande riktvärden:

  • Maximalt 35-45 dBA (för kortare ljudstörningar)
  • Ekvivalent 30 dBA (medelvärdet under en period)

Socialstyrelsens rekommendationer för höga ljudnivåer till exempel konserter är 115 dBAmax och 100 dBAeq.

Mer information om buller

Mer om vilka riktvärden som gäller för buller kan du läsa på Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens hemsidor.

Naturvårdsverkets riktvärden

Folkhälsomyndighetens vägledning