Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, markradon, samt i hus som byggts med till exempel blå lättbetong, byggradon.

För att undvika höga radonhalter i byggnader gäller det att ha en välbalanserad ventilation. Om ventilationen i en fastighet är felanpassad kan det uppstå ett undertryck i byggnaden som tillsammans med otätheter i grunden resulterar i att radongas från marken läcker in.

Radon kan inte uppfattas av våra sinnen utan måste mätas. Höga halter av radon i bostadsluften utgör en hälsorisk och behöver därför åtgärdas.

Information om hur man utför radonmätningar kan man hitta i radonguiden på Boverkets webbplats.

Radonguiden (Boverket)

Radon i Trelleborg

Trelleborgs jord och berggrund består av kalkig morän och sedimentär kalksten som till största del är fri från radon. Radon kan dock uppstå längre ner i berglagren under kalkstenslagren, varifrån det sedan tar sig upp till ytan via sprickor i kalkstenen. Om detta sker kan det orsaka lokala förekomster av radon vid markytan, vilket innebär att en fastighet kan vara utsatt även om grannfastigheten inte är det.

Hyresvärden har ansvar att säkerställa att deras hyresgäster inte utsätts för radon. Eftersom radon inte syns eller luktar innebär detta att fastighetsägaren ska utföra radonmätningar för att kontrollera fastigheten. De geologiska förhållandena vid byggnaden kan förändras över tid, därför rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att en mätning utförs minst vart tionde år.

Att mäta radon (Strålsäkerhetsmyndigheten)

Åtgärder mot radon

På Boverkets hemsida  finns information om hur du som fastighetsägare kan sanera radon.

Sanera radon (Boverket)

Mer information finns också i Boverkets broschyr om Åtgärder mot radon.

Åtgärder mot radon (Boverket)