Luften utomhus

Trelleborgs kommun utför kontinuerliga undersökningar av luftkvalitén i staden. En mätstation med modern mätteknik är placerad på Hamngatan och resultaten redovisas löpande.

Mätningar

Vi använder en teknik som kallas DOAS – differentiell optisk absorptionsspektroskopi. Tekniken bygger på att olika föroreningar absorberar ljus vid speciella våglängder. En ljusstråle sänds iväg och reflekteras tillbaka till sändaren/mottagaren efter att den färdats ca 150 meter i luften. I en analysator delas ljuset upp i ett spektrum, som sedan omvandlas till digitala signaler och behandlas i en dator. Där blir föroreningarna till siffror och diagram som sedan kan visas.

Datorn har vi sedan kopplat via extern länk till vår egen webbplats så att det nu är möjligt att se hur nivån av luftföroreningar ser ut just i dag. Du kan själv se mätningarna på länken nedan.

Trelleborgsluft

Mätningarna är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn AB.

Ämnen som undersöks

Mätningarna omfattar timmedelvärde och dygnsmedelvärde av kvävedioxid och svaveldioxid samt dygnsmedelvärde av partiklar.

Bedömning av luftkvaliteten

Tidigare mätningar av luftkvalitén har visat att inga överskridande av gällande gränsvärden skett. De uppmätta halterna av kvävedioxid och PM10 är dock så pass höga att kommunen är ålagd enligt lagstiftningen att utföra mätningar av dessa ämnen. Kommunen bedöms ligga långt under de gränsvärden som finns för koloxid och bly, varför inga mätningar av dessa ämnen utförs.