Anmäl klagomål på boendemiljö

Bor du i lägenhet eller villa? Oavsett vilket är en bra bostadsmiljö viktigt för att du ska må bra.

I Sveriges miljölagstiftning, miljöbalken, finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på hälsa och miljön. Begreppet hälsoskydd används för att beskriva förebyggande åtgärder för att förhindra olägenhet för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa kan vara problem som för höga bullernivåer från industrier, trafik, ventilationsfläktar och pumpar, en kall och dragig lägenhet eller för låg varmvattentemperatur.

Fastigheten du bor i kan innehålla miljögiftet PCB i fog- eller golvmassor eller ha en för hög radonhalt. Om du energisparar, gör det då på ett sätt som inte försämrar ventilationen eller skapar fukt- och mögelskador. Vill du veta mer eller har har klagomål på boendemiljö kan du kontakta miljöavdelningen eller göra en anmälan i formuläret här på sidan.

Klagomål på inomhus- och utomhusmiljö

Om du är störd eller olägenheten pågår i din bostad, ange boendeform.
Vilken typ av skada, störning eller olägenhet handlar det om?
Har du varit i kontakt med ansvarig för skadan. störningen eller olägenheten?

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för behandling av mitt ärende. De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem och kommer att hanteras av miljöavdelningen på Trelleborgs kommun. Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Samhällsbyggnadsnämnden, som kan kontaktas på e-postadress: samhallsbyggnad@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen