Störningar i boendemiljö

Bor du i lägenhet eller villa? Oavsett vilket är en bra bostadsmiljö viktigt för att du ska må bra.

I Sveriges miljölagstiftning, miljöbalken, finns särskilda bestämmelser som ska hjälpa till att förhindra skador på hälsa och miljön. Begreppet hälsoskydd används för att beskriva förebyggande åtgärder för att förhindra olägenhet för människors hälsa.

Trelleborgs kommuns miljöavdelning utför tillsyn enligt miljöbalken och handlägger klagomål på störningar som orsakar olägenhet för människors hälsa i din boendemiljö. Detta kan bland annat handla om höga bullernivåer från industrier, ventilationsfläktar och pumpar, en kall och dragig lägenhet, eller för låg varmvattentemperatur.

Nedan kan du hitta mer information om de vanligaste störningarna och klagomålen som förekommer i kommunen. Om du inte hittar den information du behöver, eller om du vill lämna in ett klagomål, kan du använda dig av formuläret längst ner på sidan.

Tänk på att energibesparande åtgärder kan påverka hälsan

Det är många i Sverige som vill bidra och spara el. Åtgärder för minskad elanvändning kan påverka inomhusmiljön och människors hälsa. Folkhälsomyndighetens allmänna råd enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler fortsätter att gälla.

Här har vi samlat råd och kunskap som hjälper dig att följa hälsoskyddsreglerna när du minskar din elanvändning.

Folkhälsomyndigheten

Buller

 • Fläktar och ventilationsaggregat går i regel hela tiden på dygnet och kan därför orsaka störning i närboendes utemiljö. Miljöavdelningen utgår i första hand från Naturvårdsverkets vägledning om industribuller för att bedöma hur högt fasta installationer bör bullra.

  Blir du störd av en grannes fläkt eller ventilationsaggregat ska du först informera grannen om att du blir störd. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

 • Byggarbeten bedöms vara samhällsviktiga och tillfälliga, därför är störning av byggbuller ofta något man som närboende helt enkelt får tåla. Om byggarbetet sker utanför helgfri dagtid (07–19) kan det dock vara speciellt störande, miljöavdelningen kan då kräva åtgärder från byggherren.

  Blir du störd av byggbuller utanför helgfri dagtid (07–19) kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet. Du kan också kontakta byggherren direkt för att informera om att du blir störd, ofta kan du få information om när den mest bullriga verksamheten kommer utföras så att du kan förbereda dig inför det.

 • Krogar och restauranger har ofta öppet senare på kvällen, vilket kan bli störande för boende som bor i närheten.

  Blir du störd av en krog eller restaurang ska du i första hand informera krögaren om att du blir störd. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

 • Blir du störd av trafikbuller är det väghållaren som är ansvarig för att det åtgärdas. Vid de större vägarna utgår man i regel från uträknade bullernivåer i samband med att vägen byggdes eller detaljplanen antogs. Därför är bullernivåerna oftast redan kända. På Trafikverkets hemsida kan du få reda på bullernivåerna vid din fastighet, samt ta reda på om det finns möjlighet att få ersättning för åtgärder.

Djur

 • Höns kan orsaka störning genom lukt och allergier. Har hönshållaren även tupp kan detta också orsaka buller. Enligt Trelleborgs lokala miljöföreskrifter får man ha upp till fem höns inom detaljplanerat område utan tillstånd, men oavsett hur många djur man har ska hönshållningen ske på ett sätt så att den inte orsakar olägenhet för närboende.

  Blir du störd av en grannes hönshållning ska du i första hand informera grannen om att du blir störd. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

 • Ett visst mått av hundskall får man som närboende i regel tåla, men om hunden/hundarna skäller regelbundet flera gånger om dagen kan de anses orsaka olägenhet för närboendes hälsa.

  Blir du störd av en grannes hundar ska du i första hand informera grannen om att du blir störd. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

  Om du misstänker att djuret far illa ska du anmäla det till Länsstyrelsen, som har ansvar att kontrollera att djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande.

 • Fåglar, bland annat fiskmåsar och råkor, har i rättsfall bedömts som ett naturligt förekommande inslag i stadsmiljön och anses därför inte orsaka olägenhet för människors hälsa. Miljöavdelningen har heller inte någon praktisk möjlighet att ställa krav för att motverka fåglarna, därför behandlar kommunen inte klagomål om detta. Vi hänvisar istället till åtgärder man själv kan vidta, läs mer på vår sida om fåglar.

  Undantag görs i de fall då någon aktivt drar till sig fåglar till ett område, till exempel genom att mata fiskmåsar från balkongen. Om det sker ska du i första hand informera den som orsakar störningen. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

 • Utomhus kan råttor upplevas som obehagliga, men de utgör i regel inte olägenhet för människors hälsa. Det är dock viktigt att man som fastighetsägare gör det man kan för att inte dra till sig råttor till fastigheten, läs mer på vår sida om råttor.

  Om du är hyresgäst och det förekommer råttor inomhus ska du i första hand kontakta din hyresvärd, som sedan ska kontakta ett saneringsbolag. Om din hyresvärd inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

Temperatur

 • Temperaturen inomhus ska i regel vara minst 18°C. Om bostaden är avsedd för speciellt känsliga grupper ska temperaturen i stället vara minst 20°C. Under kortare perioder kan avvikelser dock ske, det är bland annat vanligt att temperaturen inomhus sjunker under hösten innan fastighetens värmepanna har hunnit anpassa sig efter utomhustemperaturen. Riktvärdet gäller inte vid extrema väderförhållanden.

  Som boende har du ett ansvar att möblera din bostad rätt så att elementen fungerar som de ska. Du ska inte placera möbler eller hänga gardiner över elementen, detta försämrar luftflödet och gör att inomhusluften inte värms upp som den ska. Intill ytterväggar är det också vanligt att temperaturen är lägre, det är därför inte lämpligt att placera sängar direkt intill en yttervägg.

  Om du är hyresgäst och upplever för låg inomhustemperatur ska du i första hand informera din hyresvärd. Om din hyresvärd inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

 • Temperaturen inomhus ska i regel högst vara 24°C, eller 26°C under sommaren. Om bostaden är avsedd för speciellt känsliga grupper ska temperaturen i stället vara högst 24°C. Under kortare perioder kan avvikelser dock ske. Riktvärdena gäller inte vid extrema väderförhållanden, exempelvis värmeböljor.

  Som boende kan du själv vidta flera åtgärder för att sänka inomhustemperaturen.  Du kan till exempel skaffa persienner eller gardiner för att minska instrålningsvärme i bostaden. Du kan också hålla dörrar och fönster stängda under dygnets varmaste timmar, för att sedan vädra kraftigt när solen gått ned och luften svalnat. En fläkt hjälper även till för att mildra värmen.

  Om du är hyresgäst och upplever för hög inomhustemperatur ska du i första hand informera din hyresvärd. Om din hyresvärd inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

 • Drag uppkommer när det finns otätheter i bostaden som gör att luft tränger sig in där det inte är menat. Drag kan också uppkomma ifall ventilationen är felinställd och blåser för mycket. Kalla väggar och fönster kan orsaka kallras som kan upplevas som drag. Om elementen är blockerade av möbler eller gardiner hindrar det elementen att värma upp luften, vilket också kan orsaka kallras.

  Drag kan vara obekvämt men bedöms generellt sett inte som en olägenhet för människors hälsa. Miljöavdelningen utgår från Folkhälsomyndighetens allmänna råd vid bedömning om drag. I dessa kan man läsa att luftens medelhastighet ej bör överskrida 0,15 m/s i vistelsezonen (en meter från ytterväggar och fönster). Draget ska alltså vara ganska kraftigt innan åtgärder är motiverade.

  Om du är hyresgäst och upplever störning av drag ska du i första hand se över den egna bostaden: kontrollera att möbler och gardiner inte blockerar element och se till att tilluftsventiler är öppna så att luften inte dras in från andra otätheter. Om inte det hjälper ska du kontakta din hyresvärd och informera om problemet. Om hyresvärden inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

 • För att förhindra tillväxt av legionellabakterier ska varmvatten hålla en temperatur på minst 50°C vid den boendes tappställe. Kallvatten ska vara högst 18°C.

  Legionärssjukan sprids genom att man andas in vattendimma av vatten med legionellabakterier, till exempel i duschen. Legionellabakterierna växer till vid mellan 20°C  och 45°C och börjar först dö ut vid 60°C. De växer också till i stillastående vatten, till exempel i vattenledningar som inte används ofta. Som hyresgäst har man väldigt liten kontroll över vattentemperaturen, därför är det viktigt att fastighetsägaren kontrollerar att värmepannan/värmeväxlaren är rätt inställd.

  Om du är hyresgäst och upplever problem med vattentemperaturen ska du i första hand informera din hyresvärd. Om din hyresvärd inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

Fukt, mögel och avfall

 • Fukt- och mögelskador kan uppkomma i våta utrymmen med undermålig ventilation eller i utrymmen som har blivit fuktskadade och inte tillräckligt åtgärdade. Mögel utsöndrar sporer och dålig lukt vilket kan orsaka andningsbesvär, speciellt om du har astma. Du kan läsa mer på vår sida om fukt och mögel.

  Utrymmen som man inte vistas i stadigvarande kan ofta vara lite fuktskadade under längre tid utan att det utgör risk för olägenhet för människors hälsa. Detta gäller källare, vind, tvättstuga, miljörum, trapphus, med mera, utrymmen som inte ingår i bostaden.

  Är du hyresgäst och har fått saker i förrådet förstörda på grund av fuktskador kan du i vissa fall kräva ersättning av hyresvärden med stöd av jordabalken. Det betraktas dock inte som en olägenhet enligt miljöbalken, därför kan miljöavdelningen inte hjälpa med sådana ärenden.

  Som hyresgäst har du själv ett ansvar att förhindra mögel från att börja växa i boendet. Du ska bland annat kontrollera att luftventiler inte är stängda, städa regelbundet, och se till att vatten inte blir stående på golvet. Om det ändå uppkommer problem med mögel ska du i första hand informera din hyresvärd om problemet. Om hyresvärden inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

 • Bristande avfallshantering kan orsaka problem med att avfall sprider sig till miljön och att skadedjur lockas till fastigheten. Nedskräpning är dessutom ett brott enligt miljöbalken.

  Fastighetsägare har ansvar att se till att det finns tillräckliga uppsamlingsmöjligheter för boende i fastigheten. Det kan därför bli nödvändigt att fastighetsägaren ställer upp fler sopkärl eller ser till att obehöriga inte har tillgång till sopkärlen om de regelbundet blir överfulla. Vid högtider eller evenemang är det vanligt att hushåll genererar mer avfall. Det kan därför stundvis hända att sopkärl blir överfulla. Detta löser sig vanligtvis vid nästa sophämtning. Om en fastighetsägare regelbundet låter sina sopkärl bli överfulla ska du i första hand informera fastighetsägaren om problemet. Det är möjligt att ägaren inte är medveten om att det händer. Om fastighetsägaren inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

  Om någon har skräpat ner eller dumpat avfall på allmän plats kan du informera tekniska serviceförvaltning på Trelleborgs kommun om det via kundtjänst.

Rök och lukt

 • Tobaksrök i hemmet upplevs ofta som störande av närboende. I rättsfall har man dock bedömt att rökning i anslutning till rökarens bostad, till exempel vid ingången eller på balkongen inte anses orsaka olägenhet för människors hälsa, därför kan miljöavdelningen inte stoppa personer från att röka vid sina hem. Även om rökning intill bostaden får ske har hyresvärden fortfarande ansvar för att ditt boende förses med frisk luft. Om du med stängda dörrar och fönster får in tobakslukt i bostaden tyder detta på att ventilationen brister eller att det finns otätheter som släpper in lukten. I så fall ska du informera hyresvärden om problemet. Om hyresvärden inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

  Rökning får inte ske på uteserveringar eller vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till. Det är verksamhetsutövaren som i första hand ska säkerställa att rökning inte sker på dessa platser. Miljöavdelningen utför tillsyn för rökfria miljöer och har möjlighet att ställa krav på verksamhetsutövaren om de inte åtgärdar rökning på dessa platser.

 • Vedeldning är mysigt för den som eldar, men om det inte görs på rätt sätt kan det orsaka problem för närboende. Röken kan upplevas som obehaglig och orsaka andningsproblem. Det är därför viktigt att man eldar med hänsyn. Enligt Trelleborgs lokala miljöföreskrifter är det förbjudet att trivselelda inom detaljplanerat område från 1 maj till och med 30 september. Övrig tid är det tillåtet att trivselelda två (2) gånger i veckan, varav högst fyra (4) timmar per tillfälle. Läs med på vår sida om vedeldning.

  Om du blir störd av en grannes vedeldning ska du i första hand informera grannen om att du är störd. Om grannen inte vill agera kan du kontakta miljöavdelningen för att utreda ärendet.

Vill du anmäla ett klagomål?

Vill du kontakta miljöavdelningen för att lämna ett klagomål om din boendemiljö är du välkommen att fylla i formuläret nedan.

Alla uppgifter som skickas in blir offentliga handlingar. Det innebär att vem som helst kan ta del av uppgifterna som lämnas in. Om du vill vara anonym i ärendet ansvarar du själv för att inte uppge några personuppgifter. För att kunna bedöma hur allvarlig störningen är behöver tjänstepersonerna på miljöavdelningen kunna kontakta dig. Det är därför i praktiken väldigt svårt att handlägga ett klagomålsärende om du väljer att vara anonym och ärendet riskerar att avslutas utan åtgärd.

Klagomål på inomhus- och utomhusmiljö

Vilken typ av skada, störning eller olägenhet handlar det om?
Om du är störd eller olägenheten pågår i din bostad, ange boendeform.
Har du varit i kontakt med ansvarig för skadan. störningen eller olägenheten?

Hantering av personuppgifter

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för behandling av mitt ärende. De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem och kommer att hanteras av miljöavdelningen på Trelleborgs kommun. Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Samhällsbyggnadsnämnden, som kan kontaktas på e-postadress: samhallsbyggnad@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen