Vedeldning

Eldar du ved i en panna eller braskamin? Har du flera grannar i närheten? Felaktig eldningsteknik kan orsaka luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Något som varken är bra för luftkvaliteten, hälsan eller grannsämjan. För dig som bor i tätbebyggt område finns en del att ta hänsyn till.

Eldning inomhus

En brasa är ofta ett sätt att öka trivseln inomhus och eldning med biobränsle som ved, pellets, flis och liknande är bra val ur miljösynpunkt. Tyvärr kan den här typen av bränsle ha en negativ effekt på hälsan eftersom det orsakar mycket sot och partiklar.

Elda rätt

Tänk på att inte tända för stor brasa som du måste strypa draget på. Utsläppet av hälsofarliga ämnen blir då större och risken för skorstensbrand ökar. Veden ska vara torr och finkluven. Bränslet bör ha torkats i minst ett år innan användning. Ved som är fuktig bildar mycket rök som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen. Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skorstenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

  • Använd torr ved i lämplig storlek.
  • Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint huggna vedträn för att snabbt få igång brasan.
  • Undvik helst tidningspapper. Det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.
  • Använd inte tändvätska.
  • Tänd i toppen av brasan, med tändmedel direkt under de översta vedträna. Gaserna som förångas från veden förbränns då i stället för att spridas som föroreningar i luften, elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.
  • Pyrelda inte.
  • Kontrollera röken – den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.

På Naturvårdsverkets webbplats finns bra information om hur man eldar rätt med ved inomhus.

Trivseleldning

Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning – och då endast under perioden den 1 oktober till den 30 april. Detta är reglerat i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Trelleborgs kommun. Under denna period är trivseleldning tillåtet vid högst två tillfällen per vecka, samt under högst fyra timmar per tillfälle.

All vedeldning ska ske med torr ved och god lufttillförsel, samt under hög temperatur så att en fullständig förbränning som möjligt erhålls. Eldning med strypt lufttillförsel, så kallad pyreldning, får inte ske eftersom det orsakar hälso- och miljöskadliga utsläpp och eventuellt soteld. Soteld innebär att det blir så varmt att skorstenen kan spricka och lågorna kan slå upp flera meter över huset.

Basuppvärmning

Basuppvärmning innebär din huvudsakliga uppvärmning av huset. Kakelugn och täljstenskamin bör inte användas för basuppvärmning, även om de är miljögodkända, det vill säga godkända enligt dagens byggregler. Däremot kan du använda en miljögodkänd panna som är avsedd för basuppvärmning.

I vissa fall, om det finns särskilt stor risk för att rökgaserna orsakar olägenheter för omgivningen, kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om tidsbegränsningar eller förbud mot eldning. Generellt sett bedöms det rimligt att kräva att basuppvärmningen byts till fjärrvärme eller naturgas, om detta finns tillgängligt i området.

Ta hänsyn till dina grannar

Ta alltid hänsyn till dina grannar. För att inte störa dina grannar ser du efter vart vinden blåser och med vilken styrka. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående eftersom rökgaserna då inte sprids ordentligt. Lufttillförseln ska alltid vara god när du eldar.

Bränsle som det är förbjudet att elda med

Eldning ska alltid ske med det bränsle som kaminen eller pannan är avsedd för. Det är förbjudet och kan vara straffbart (enligt 29 kap 1 § i miljöbalken) att elda med sopor och avfall eftersom det skapar dålig lukt, sotnedfall och föroreningar. Det är inte heller tillåtet att elda impregnerat eller målat virke eller spån- och plywoodplattor. Använd endast torr lövved. Det tar cirka ett år för veden att torka. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte och stora utsläpp av luftföroreningar.

När du eldar i vedeldad bastu och badtunnor, kakelugn och kamin eller vedeldad pizzaugn ska du använda lämplig bränsle, till exempel torr ved. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras.

Sotning och brandskyddskontroll

Kontakta sotare innan du börjar elda med fast bränsle eftersom sådana pannor måste sotas med tätare intervaller. Fråga också sotarna om din skorsten är lämplig för vedeldning. (Se lag 2003:778 om skydd mot olyckor). Dokumentation över senast genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas tillgänglig hos ägaren av anläggningen.

Bygglov/anmälan

För installation av skorsten eller eldstad krävs bygglov/anmälan.

Ansökan/anmälan om bygglov (Självbetjäningssida)

Varför är röken från eldning med fast bränsle skadlig?

Rök från småskalig eldning kan, särskilt vid ofullständig förbränning, innehålla en rad ämnen som påverkar hälsan negativt. Dessa ämnen, eller grupper av ämnen, är i huvudsak tjära (PAH), partiklar (OGC) samt flyktiga organiska ämnen (VOC), bland annat metan. Det finns dock inga riktvärden för halter av dessa ämnen inomhus.

Röken avslöjar hur du eldar

Enklaste sättet att kontrollera om du har en god förbränning är att gå ut och titta på röken.

  • Vid ofullständig förbränning är röken svart med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära.
  • Vid god förbränning kommer röken kalla dagar ofta vara vit av vattenånga. Varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som värmedaller.

Din eldning kan begränsas

Om en anläggning ligger inom ett område som är tätbebyggt eller ligger nära känsliga verksamheter är det större risk för störning och därmed större risk för att få helt eller delvis förbud mot eldning. Var särskilt försiktig om det inom 100 meter finns: daghem, förskolor, skolor, sjukhus eller rekreationsområde. Vid inversion är det inte heller lämpligt att elda. Inversion förekommer främst vid kyla, klart och vindstilla väder, och innebär att luften inte blandas om i höjdled som den brukar. Det gör att rökgaser och andra luftföroreningar blir kvar i marknivå.

Lokala föreskrifter bland kommunens ordningsregler

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Trelleborgs kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen