Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Bilden visar vilka delar av kommunen som ingår i översiktsplanen (landsbygden) respektive den fördjupade översiktsplanen (staden Trelleborg).

Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Trelleborgs kommun omfattas av två översiktsplaner, en för orterna och landsbygden och en för staden.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för mark-, vatten- och bebyggelseutveckling samt hur befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas eller bevaras. En översiktsplan ska vara aktuell och varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till dess aktualitet.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men starkt styrande för vilka allmänna intressen som ska beaktas vid såväl kommunens som andra myndigheters planering.

Hur används översiktsplanen?

Översiktsplanen fyller tre viktiga funktioner. Den ska fungera som en vision för den framtida utvecklingen, ligga till grund för detaljplanering och bygglov samt vara ett instrument för dialogen mellan kommunen och staten avseende riksintressen samt de allmänna intressenas innebörd och avgränsning.

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen