Tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning

Syftet med det tematiska tillägget är att ge kommunens syn på risken för översvämning och erosion längs med kusten samt övergripande visa på möjliga lösningar för hur riskerna kan minska eller upphöra. Markens lämplighet för lokaliseringen av bebyggelse och verksamheter ska i framtida processer bedömas utifrån dess beskaffenhet och läge med hänsyn till den framtida översvämnings- och erosionsrisk från havet som beskrivs i den aktuella översiktsplanen.

Granskning

Granskningshandlingen finns tillgänglig på denna sida, samt på biblioteket på Astrid Lindgrens allé och på Rådhuset på Algatan 13 i Trelleborg under granskningstiden 5 juli – 11 september.

Synpunkter

Synpunkter ska skickas skriftligen senast den 11 september 2022 via något av följande alternativ:

  • E-post: top2035@trelleborg.se
  • Post: Trelleborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen, Algatan 13, 231 83 Trelleborg, märk kuvertet TÖP 2035.

Öppet hus

Den 23 augusti klockan 16.30 – 18.30 hålls öppet hus på Rådhuset på Algatan 13 i Trelleborg. Då finns möjlighet att titta närmre på planförslaget, samt ställa frågor till politiker och tjänstepersoner.

Samhällsbyggnadsförvaltningen