Trelleborgs kommun har en kuststräcka på över trettio kilometer. Effekterna av ett förändrat klimat innebär för Trelleborgs del bland annat att hänsyn behöver tas till stigande hav, erosion, dagvattenhantering med ökade skyfallsmängder samt stigande vatten i åarna.

Kommunen har en ambition att skydda befintlig bebyggelse och samtidigt säkerställa att utpekade utbyggnadsområden är lämpliga att bebygga.

Utredningar pågår

Sedan hösten 2019 pågår arbete med att ta fram ett flertal utredningar som främst berör frågor kring stigande havsnivåer.

Mer information om pågående arbete med skydd mot översvämningar

Nya kustnära stadsdelar

Trelleborgs kommun har dessutom ambitiösa planer för att bygga nya stadsdelar vid kusten. Bland annat pågår arbete med planprogram för Västra Sjöstaden och strukturplan för Sjöstaden.

Det är av stor betydelse att kommunen har en samlad bild och strategiska ställningstaganden för hur frågor om kustskydd ska lösas i den fysiska planeringen. Klimatfrågan är inte begränsad till ett område utan behöver lösas i ett större sammanhang.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Ett samlat ställningstagande för klimatanpassningsfrågorna för hela kommunen behöver behandlas i en översiktsplan. Detta kommer att göras som ett så kallat tematiskt tillägg till den fördjupande översiktsplanen för 2035.

Mer information om det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Kustskydd i Trelleborg

Johannes Hagström

Hållbarhetsstrateg

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen