Fördjupad översiktsplan Trelleborg stad 2035

Den fördjupade översiktsplanen antogs i januari 2023. Det är ett strategiskt planeringsdokument som skapar förutsättningar för Trelleborgs utveckling mot en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Den visar på viljeriktningen för utvecklingen av staden och möjliggör för nya utbyggnadsområden, infrastruktur, grönstruktur, skolor, kultur- och fritidsområden.

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2023-02-24.

En viktig utgångspunkt i översiktsplanen är kommunens pågående arbete med Kuststad 2025, vilket är kommunens största stadsutvecklingsprojekt med planer för en ringväg, business center och Sjöstaden.