Fördjupad översiktsplan Trelleborg stad 2035

Den fördjupade översiktsplanen antogs i januari 2023. Det är ett strategiskt planeringsdokument som skapar förutsättningar för Trelleborgs utveckling mot en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Den visar på viljeriktningen för utvecklingen av staden och möjliggör för nya utbyggnadsområden, infrastruktur, grönstruktur, skolor, kultur- och fritidsområden.

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2023-02-24.

En viktig utgångspunkt i översiktsplanen är kommunens pågående arbete med Kuststad 2025, vilket är kommunens största stadsutvecklingsprojekt med planer för en ringväg, business center och Sjöstaden.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön samt kommunens politiska vision. I planen ska vägledning ges för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Det ska också finnas redovisningar om hur kommunen avser att ta hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för de detaljplaner som tas fram.

Samhällsbyggnadsförvaltningen