Kontrollpunkter

Här följer en lista med möjliga kontrollpunkter för kvartalskontroll av systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Observera att alla kontrollpunkter inte är aktuella för alla lokaler eller verksamheter och för andra lokaler och verksamheter kan andra kontrollpunkter behövas.

Handbrandsläckare

 • Hänger uppsatt på sin plats
 • Inte blockerad eller skadad
 • Mätare visar gräns
 • Sprint och plomb finns kvar
 • Den har en flagga som gör den lätt att hitta
 • Kontrollerad av brandredskapsfirma inom rätt intervall

Inomhusbrandpost

 • Luckan är lätt att öppna
 • Inte blockerad
 • Inga synliga läckage
 • Kontrollerad av brandredskapsfirma inom rätt intervall

Brandfilt

 • Hänger på avsedd plats
 • Hänger på stadig krok som inte kan lossna när filten dras ut
 • Den är oanvänd. Använd filt byts ut till ny.
 • Kontrollera en gång om året att filten inte har torrsprickor

Dörr i utrymningsväg

 • Lätt att öppna utan nyckel, tag eller kod
 • Inga skjutreglar eller andra föremål som kan förhindra eller försvåra en öppning
 • Fritt på båda sidor om dörren
 • Rullgardin eller gardin kan inte inte hindra utrymning (rullgardin som sitter fast på dörrbladet är godkänt)
 • Dörren har en utrymningsskylt
 • Eventuella plomber och kåpor är godkända. Tejp och buntband är absolut förbjudet

Utrymningsvägar

 • Avskilda korridorer är fria från hinder och lätt antändbart lösöre
 • Trapphus är helt fria från föremål

Genomlyst eller belyst utrymningsskylt

 • Sitter på avsedd plats (enligt exempelvis SBA-ritning eller förteckning)
 • Lampan lyser
 • Inga felindikatorer som lyser eller blinkar
 • Hänvisar åt rätt håll
 • Är eller kan inte bli skymd av gardiner, skyltar eller inredning

Efterlysande utrymningsskylt

 • Sitter på avsedd plats (enligt exempelvis SBA-ritning eller förteckning)
 • Hänvisar åt rätt håll
 • Det finns inte krav på eller är mer lämpligt med lysande utrymningsskylt

Elektrisk utrustning

 • CE-märkt
 • Inga skador
 • Kaffekokare har timer (inbyggd eller extern)
 • Inget som verkar på laddas på natten
 • Inga laddare på poröst underlag, exempelvis i säng eller soffa

Brandcellsgränser

 • Inga skador på väggar
 • Hål och genomföringar är brandtätade
 • Portar stängs efter knapptryck
 • Dörrar stängs helt från öppning på 10 cm
 • Dörr släpar inte i golvet
 • Dörr är tät när den är stängd

Utemiljö

 • Container står på säkert avstånd från byggnad
 • Sopkärl står på säkert avstånd från byggnad och kan inte lätt rullas fram till byggnad
 • Räddningsvägar är framkomliga

Brand och utrymningslarm

 • Larmet har kontrollerats av tekniker enligt schema
 • Larmtryckknappar är hela och lättåtkomliga
 • Personal har tillgång till larmritningar
 • Rutin vid larm finns och är känd

Vårdboende, särskilda kontrollpunkter

 • Det finns handlingsplan för brukare som röker
 • Spisar som inte används är spärrade

Årskontroll

Årskontrollen är en revision av det systematiska brandskyddsarbetet och ska alltså inte förväxlas med eller ersätta en kvartalskontroll. Exempel på frågor som kan tas upp i årskontrollen är:

 • Överenstämmer kontrollpunkterna med verkligheten?
 • Har alla kvartalskontroller genomförts?
 • Har det tillkommit några nya risker?
 • Fungerar de regler, rutiner och instruktioner som finns?
 • Behöver någon personal genomgå brandskyddsutbildning det kommande året?
 • Är förteckning över komponenter och/eller brandskyddsritning aktuell?
 • Är SBA-dokumentationen i övrigt uppdaterad?

Samhällsbyggnadsförvaltningen