Trelleborgs kommun samverkar med andra aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. För att skapa en gemensam bild av vad som behöver göras och vem som ska göra vad arbetar vi utifrån överenskommelser och beprövade metoder.

Överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis

Den senaste samverkansöverenskommelsen mellan Trelleborgs kommun och polisen tecknades 2019 och sträcker sig till 2022. Överenskommelsen omfattar tre fokusområden inom vilka kommunen och polisen ska samverka för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

 • Trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljö
 • Trelleborgs hamn
 • Ungdomars alkohol- och drogkonsumtion samt relaterad brottslighet

Överenskommelsen är framtagen gemensamt mellan kommunen och polisen och bygger på den lokala problembilden från bland annat brottsstatistik, trygghetsvärdarnas rapporter, nationella/regionala/lokala enkäter, underrättelseinformation från polisen och information från medborgare.

Med hjälp av överenskommelsen får kommunen och polisen samsyn kring den lokala problembilden samtidigt som den tydligt anger vad som ska göras och vem som ska göra vad.

Så jobbar vi med överenskommelsen

En gång i veckan går vi igenom de senaste händelserna tillsammans med polisen för att skapa en inriktning för kommande vecka utifrån fokusområdena och aktiviteterna i överenskommelsen.

En gång i månaden genomför vi en större uppföljning av överenskommelsen.

I slutet av året görs en fullständig uppföljning som resulterar i en rapport till kommunstyrelsen och lokalpolisområdeschefen.

Medborgarlöfte

I ett medborgarlöfte lovar polisen medborgarna att öka tryggheten, förebygga brott, stärka polisens förtroende och öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande arbetet.

Löftet tas fram årsvis i samverkan mellan polis, kommun och medborgare och baseras på den lokala lägesbilden i samverkansöverenskommelsen och synpunkter som kommuninvånare framfört på medborgardialogmöte.

Polisens och kommunens gemensamma lägesbild tar sin utgångspunkt i polisens brottsstatistik, den senaste trygghetsmätningen, medborgardialoger, medarbetardialoger samt kontakt med lokala aktörer i Trelleborgs kommun.

Medborgarlöftet i Trelleborg innehåller sex punkter som följs upp kvartalsvis.

Medborgarlöfte i Trelleborg

 • Polisen lovar hög närvaro, synlighet och tillgänglighet bland annat genom fotpatrullering
 • Polisen och kommunen lovar att ha ett aktivt brotts- och drogförebyggande arbete
 • Kommunen lovar att ha ett samordnat och effektivt arbete för social hållbarhet för pojkar och flickor
 • Polisen och kommunen lovar att i samverkan identifiera trafikfarliga platser, samt vidta åtgärder på dessa platser
 • Polisen och kommunen lovar en kontinuerlig samverkan i syfte att motverka drogproblematik, stölder och andra ordningsstörningar och ett särskilt fokus på ungdomars drogproblematik
 • Polisen och kommunen lovar att tillsammans genomföra riktade medborgardialoger till exempel trygghetsvandringar mot olika grupper av medborgare i kommunen, för att identifiera otrygga och brottsutsatta platser samt ta fram förslag på lämpliga åtgärder för att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten på dessa platser

Effektiv samordning utifrån lägesbilden

Med hjälp av metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) kan vi effektivisera det  trygghetsskapande arbetet som kommunen, polisen och andra aktörer utför. En viktig del i EST är att arbeta med en aktuell lägesbild. Utifrån den kan bestämma vilka områden vi behöver prioritera och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

Så här jobbar vi med EST

Varje tisdag skickas en digital enkät till ett 40-tal personer i organisationen med frågor om hur den senaste veckan har varit utifrån 12 faktorer som kan påverka allmänhetens upplevda trygghet. Det kan till exempel vara:

 • hot och våld
 • skadegörelse
 • anlagda bränder
 • narkotika.

Varje torsdag har säkerhetsenheten, trygghetsvärdarna och polisen en avstämning och fastställer en lägesbild utifrån veckans enkätsvar, underrättelse från polisen och trygghetsvärdarnas observationer.

Med hjälp av lägesbilden kan vi göra gemensamma prioriteringar inför helgen och kommande vecka. Det kan bland annat handla om vilka platser som vi behöver prioritera närvaro på, var det finns behov av trafikkontroller, men även åtgärder som kräver längre planering som exempelvis kamerabevakning eller hastighetsreducerande hinder.

Senast fredag morgon skickas sammanställningen ut till berörda som en veckorapport för att alla ska få ta del av den aktuella lägesbilden och gemensamt kunna arbeta med de prioriteringar som vi bestämt.

Polisens statistik över anmälda brott och kommunens statistik för anmälningar av skadegörelse följs upp en gång i månaden. Detta ger oss bland annat en bild av om genomförda åtgärder har gett effekt. Det ger oss också möjlighet att över tid se trender som under vilka månader och dagar som exempelvis skadegörelsen ökar och var. Utifrån detta kan vi enklare planera när och var vi behöver fokusera våra gemensamma resurser.

Fördelarna med metoden

Arbetsmetoden EST som Trelleborgs kommun har valt att arbeta utifrån är framtagen av Örebro universitet och förespråkas bland annat av Länsstyrelsen Skåne.
Fördelarna med arbetssättet är

 • att vi på ett strukturerar och systematiskt sätt kan arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor i samverkan med flera aktörer.
 • att digitaliserad informationsinsamling gör oss mer effektiva.
 • att inrapporterarna får ta del av den samlade veckorapporten vilket skapar delaktighet och ger en gemensam bild av läget och våra prioriteringar.

Kommunledningsförvaltningen