Trelleborgs kommun samverkar med andra aktörer i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. För att skapa en gemensam bild av vad som behöver göras och vem som ska göra vad arbetar vi utifrån överenskommelser och beprövade metoder.

Överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis

Den senaste samverkansöverenskommelsen mellan Trelleborgs kommun och polisen tecknades 2023 och sträcker sig till 2026. Överenskommelsen tar upp ett antal fokusområden och övergripande mål. En del i överenskommelsen är att parterna åtar sig att varje vecka delta i konceptet EST inom ramen för Tryggare Trelleborg.

Överenskommelse om samverkan

Effektiv samordning utifrån lägesbilden

Med hjälp av metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) kan vi effektivisera det  trygghetsskapande arbetet som kommunen, polisen och andra aktörer utför. En viktig del i EST är att arbeta med en aktuell lägesbild. Utifrån den kan bestämma vilka områden vi behöver prioritera och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta.

Så här jobbar vi med EST

Varje tisdag skickas en digital enkät till ett 40-tal personer i organisationen med frågor om hur den senaste veckan har varit utifrån 12 faktorer som kan påverka allmänhetens upplevda trygghet. Det kan till exempel vara:

  • hot och våld
  • skadegörelse
  • anlagda bränder
  • narkotika.

Varje torsdag har säkerhetsenheten, trygghetsvärdarna och polisen en avstämning och fastställer en lägesbild utifrån veckans enkätsvar, underrättelse från polisen och trygghetsvärdarnas observationer.

Med hjälp av lägesbilden kan vi göra gemensamma prioriteringar inför helgen och kommande vecka. Det kan bland annat handla om vilka platser som vi behöver prioritera närvaro på, var det finns behov av trafikkontroller, men även åtgärder som kräver längre planering som exempelvis kamerabevakning eller hastighetsreducerande hinder.

Senast fredag morgon skickas sammanställningen ut till berörda som en veckorapport för att alla ska få ta del av den aktuella lägesbilden och gemensamt kunna arbeta med de prioriteringar som vi bestämt.

Polisens statistik över anmälda brott och kommunens statistik för anmälningar av skadegörelse följs upp en gång i månaden. Detta ger oss bland annat en bild av om genomförda åtgärder har gett effekt. Det ger oss också möjlighet att över tid se trender som under vilka månader och dagar som exempelvis skadegörelsen ökar och var. Utifrån detta kan vi enklare planera när och var vi behöver fokusera våra gemensamma resurser.

Fördelarna med metoden

Arbetsmetoden EST som Trelleborgs kommun har valt att arbeta utifrån är framtagen av Örebro universitet och förespråkas bland annat av Länsstyrelsen Skåne.
Fördelarna med arbetssättet är

  • att vi på ett strukturerar och systematiskt sätt kan arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor i samverkan med flera aktörer.
  • att digitaliserad informationsinsamling gör oss mer effektiva.
  • att inrapporterarna får ta del av den samlade veckorapporten vilket skapar delaktighet och ger en gemensam bild av läget och våra prioriteringar.

Kommunledningsförvaltningen