Trygghetsvärdar

Kommunens trygghetsvärdar arbetar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

En trygghetsvärd är kommunanställd personal som genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verkar för att öka tryggheten i kommunen. En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Grunduppdrag

Trygghetsvärdens övergripande uppdrag handlar om att skapa närvaro genom att, företrädelsevis kvällar och nätter, förflytta sig i kommunen i en tydligt uppmärkt bil. Arbetssättet gör det möjligt att vid behov snabbt tillkalla relevant hjälp, i form av till exempel polis, väktare, räddningstjänst, ambulans och kommunala jourer.

Till uppdraget hör även att kontrollera kommunala fastigheter för att se till att dessa är låsta efter verksamhetstid och att det inte förekommer skadegörelse eller annat som kan kosta kommunen dyrt.

Händelsestyrt arbete

Trygghetsvärden arbetar på uppdrag av kommunens säkerhetschef som efter samråd med polisen med flera kan förlägga trygghetsvärdens arbete till strategiskt utvalda platser eller områden inom kommunen. Det kan handla om bostadsområden som drabbats av inbrott, parkeringsplatser där bilarna utsatts för skadegörelse eller platser i kommunen där otryggheten upplevs hög. Trygghetsvärdens uppgift blir att närvara i området och vid behov samtala med de människor som vistas där.

Trygghetsvärdarna

Mobilnummer
0722-31 39 41
Mobilnummer
0722-31 40 69
Mobilnummer
0722-31 70 19

Kultur- och fritidsförvaltningen