Seveso och farliga verksamheter

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen. Den omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den omfattas även av miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. Det finns två olika kravnivåer i reglerna. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre kravnivå.

Verksamheter i Trelleborg som omfattas av Sevesodirektivet

Nordic Storage AB

Nordic Storage AB omfattas sedan 2015 av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den lägre graden.

Colabit Inköp AB

Colabit Inköp AB omfattas sedan 2019 av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den lägre graden.

Trelleborgs Industri AB

Trelleborgs Industri omfattas av sedan 2018 lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den lägre graden.

Flint Group Sweden AB

Flint Group Sweden AB omfattas sedan 2021 av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor av den lägre graden.

Bakgrund till Sevesodirektivet

Inom den kemiska industrin har det inträffat allvarliga olyckor över hela världen. I Europa var det framför allt allvarliga olyckshändelser under 1970-talet som hade till följd att det antogs regler som syftade till att förebygga och begränsa sådana olyckor. En av dessa olyckor inträffade i Seveso i Italien 1976. Där var det utsläpp av dioxin som fick mycket allvarliga följder. Dioxin, som är giftigt och cancerframkallande spred sig då omedelbart över en yta på ungefär 25 kvadratkilometer. Ingen människa dog som en direkt följd av olyckan, men mer än 600 människor måste evakueras från sina hem och ungefär 2000 fick behandlas för dioxinförgiftning. Området var sedan obeboeligt för många år framåt.

Farliga verksamheter

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor.

Följande verksamheter berörs:

  • Nordic Storage AB
  • Smart Energy Sweden Fuels AB
  • Trelleborgs Industri AB
  • Flint Group Sweden AB och Flint CPS Inks Sweden AB
  • Trafikverket Trelleborgs Rangerbangård
  • Trelleborgs Hamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen