Folkhälsa är ett begrepp för hälsan hos en hel befolkning eller grupper bland befolkningen. Folkhälsoarbete syftar till att stärka hälsan i en hel grupp eller i hela befolkningen.

Utegym i den norra delen av Östervångsparken.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas många faktorer som yttre miljöer, demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Individers egna val och levnadsvanor påverkar också.

Hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers framtid. Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där välfärden är god och rättvist fördelad och där man kan hantera olika intressen på ett konstruktivt sätt.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige har sedan länge blivit allt bättre. Men det finns skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå, socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Målet för folkhälsoarbetet i Sverige och i Trelleborg är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa mellan olika grupper minskar.

En god och jämlik hälsa är också en central utgångspunkt och förutsättning för att nå FN:s globala hållbarhetsmål genom Agenda 2030.

Nationella mål för folkhälsopolitiken

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Arbetet fokuserar på åtta målområden.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om de folkhälsopolitiska målen.

Regionalt folkhälsoarbete

Folkhälsa och social hållbarhet ett viktigt utvecklingsområde i Skåne. Region Skånes folkhälsoarbete utgår från de nationella folkhälsomålen. Förbättrade livsvillkor och goda levnadsvanor är det som Region Skåne framförallt ser leder till en god hälsa och en livskraftig region.

Länsstyrelsen i Skåne arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Mer information om hälsofrämjande arbete på Region Skånes webbplats

Mer information om social hållbarhet på Länsstyrelsens webbplats

Strategiskt folkhälsoarbete

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för god folkhälsa, utvärderar effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet, följer hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta. Den arbetar med kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning för att främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Särskild vikt fästs vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.

Kommuner, sjukvård, tandvård, polis och rättsväsende, tull, idéburen sektor och näringsliv har verksamhetsområden som har stor betydelse för folkhälsan. Kommunövergripande folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för god hälsa på samhällsnivå. Det är ett långsiktigt arbete som måste ske i bred samverkan med flera aktörer samtidigt.

Externa länkar

EU:s folkhälsoportal

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Socialstyrelsen

World Health Organization (WHO)

Kommunledningsförvaltningen