Alkohol- och drogförebyggande arbete (ANDTS)

I det ANDTS-förebyggande arbetet är framför allt barn, ungdomar och föräldrar viktiga målgrupper. Samverkan mellan kommunala verksamheter och andra aktörer är en viktig del i det lokala arbetet.

ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. ANDTS är en viktig folkhälsofråga och har även tydlig koppling till brottsförebyggande arbete.

Det finns en nationell strategi som tar ut riktningen i det förebyggande arbetet. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk.

Arbetet på lokal nivå

På lokal nivå är det ANDTS-förebyggande arbetet en del av satsningen Tryggare Trelleborg, där ett av fokusområdena är Brottsförebyggande och ANDTS. Trelleborgs kommun har en samordnare för ANDTS-förebyggande arbete samt barnkonventionen. Att genomföra kommunikationsinsatser, ha kunskap om förebyggande metoder, presentera lokal statistik, kartlägga och följa upp är några exempel på vad som ingår i samordnarens uppdrag.

Information om kommunens samverkansavtal med polisen

Kommunledningsförvaltningen