Barnkonventionen

FN:s barnkonvention antogs 1989. Året därpå fattade Sverige beslut om att följa barnkonvention. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag.

I dag har nästan alla länder i världen beslutat att följa barnkonventionen. Barnkonventionen är väldigt omfattande och består av 54 artiklar.

De fyra artiklar som utgör själva grunden i barnkonventionen är:

  • att barn inte får diskrimineras (artikel 2)
  • att beslut ska tas med hänsyn till barnets bästa (artikel 3)
  • att barn har rätt till liv, hälsa och utveckling (artikel 6) samt
  • att barn har rätt att vara delaktiga i frågor som rör dem (artikel 12).

Trelleborgs kommun har inte längre något särskilt inflytandeforum för barn och unga. I stället ska arbetet med barns och ungas inflytande ske utifrån befintliga arenor så som skolor, fritidsgårdar och föreningar. Barn och unga är en viktig målgrupp i kommunens arbete gällande medborgardialog.

Kommunledningsförvaltningen