Strategi för social hållbarhet

Trelleborgs kommuns arbete för social hållbarhet tar utgångspunkt i inriktningsmålet att alla barn och unga ska stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. Det lägger grunden för ett socialt hållbart samhälle där alla får möjlighet att utveckla sitt bästa jag genom hela uppväxten.

Strategin för social hållbarhet 2021-2030 är ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag som ska samverka för att genomföra aktiviteter och nå uppsatta mål.

Särskilt viktiga utvecklingsområden

Sex områden har identifierats som särskilt viktiga utvecklingsområden för
social hållbarhet:

  • Föräldrastöd
  • Samverkan kring barn och ungas lärande
  • En meningsfull fritid
  • Arbete åt alla och god framtidstro
  • Hållbara livsmiljöer
  • Lyssna på barn och unga

För att kunna göra förbättringar inom varje område finns det tydliga mål och indikatorer att arbeta med i strategin.

Kommunledningsförvaltningen