Ungdomars användning av alkohol och narkotika

I kommunens samverkansöverenskommelse med polisen ingår bland annat att arbeta för att minska ungas användning av tobak, alkohol och narkotika.

Viktiga faktorer i det förebyggande arbetet

I vårt förebyggande arbete är det viktigt att se och ta hänsyn till olika risk- och skyddsfaktorer som kan vara en risk för, eller skydda människor från, att exempelvis använda droger eller begå brott.

Exempel på skyddsfaktorer för barn och unga är att ha det bra i sin familj, att lyckas i skolan, att ha en meningsfull sysselsättning på fritiden, att det finns social kontroll och att det är svårt att få tag i tobak, alkohol och narkotika.

Lokal statistik hjälper oss att prioritera

Trelleborgs kommun tar prover på avloppsvattnet för att se hur narkotikaanvändningen ser ut på befolkningsnivå. Mätningar kan bland annat hjälpa polisens att prioritera i det narkotikaförebyggande arbetet.

Via anonyma folkhälsoenkäter får kommunen även tillgång till lokal statistik som visar hur unga trelleborgares användning av tobak, alkohol och narkotika ser ut.

Faktaunderlaget är viktigt för att vi ska kunna följa den lokala utvecklingen och sätta in insatser där det behövs.

Tobaksfria miljöer skyddar barn och unga

Användning av tobak, alkohol och narkotika hänger till stor del ihop. Det är till exempel vanligare att ungdomar som röker cigaretter har använt narkotika, jämfört med ungdomar som inte röker.

Tobaksförebyggande insatser är alltså viktiga även för att förebygga narkotikaanvändning bland unga. I Trelleborgskommun gäller tobaksfri skoltid och fritid. Det innebär att hela skoldagen ska vara tobaksfri, oavsett var eleverna befinner sig. Även  fritidshem, fritidsgårdar och föreningsliv ska vara tobaksfria zoner.

Tillsyn och insatser för att begränsa tillgång till tobak och alkohol

Både kommunen och polisen har en viktig roll i att begränsa ungas tillgång till tobak, alkohol och narkotika. Ett exempel är tillsyn av butiker som säljer tobak och gemensam tillsyn av krogar som serverar alkohol. Det är viktigt att butiker och krogar följer lagstiftningen om bland annat åldersgränser.

Vid skolavslutning och student har polisen extra fokus på ungdomar och alkohol. Polisen ska ingripa mot ungdomar på stan under 20 år som är berusade och/eller bär på alkohol och ungdomar under 18 år som har sällskap med någon som bär på alkohol. Ofta hälls alkoholen ut direkt på plats.

Som förälder är du alltid viktigast

Inför högtider och skollov gör polisen och Trelleborgs kommun gemensamma informationsutskick till dig med barn på grundskolan eller gymnasiet med aktuell information om hur läget ser ut, förebyggande tips och information om var du kan vända dig för att få hjälp och stöd. Som förälder är du den allra viktigaste förebyggaren.

Kommunens skolor brukar bjuda in till föräldramöten på temat alkohol- och drogförebyggande samt trygghet. Mötena arrangeras i samarbete mellan Trelleborgs kommun, polisen, Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN) och Nattvandrarna. Där får du veta mer om hur vi tillsammans kan jobba för att stötta våra ungdomar.

Kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete (ANDTS)

Kommunledningsförvaltningen