Arkeologi

Under vintern 2021 genomfördes en arkeologisk förundersökning som syftade till att fastställa och dokumentera fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning och komplexitet. Resultaten från förundersökningen har sedan legat till grund för Länsstyrelsen beslut angående de fortsatta arkeologiska åtgärderna.

Utgrävning 2023-2024

Den arkeologiska utgrävningen i Dalköpinge öster om Trelleborg kommer att genomföras under tre månader hösten 2023 och tre månader under våren 2024.

Sydsvensk arkeologi AB och Arkeologerna, Statens historiska museer, ska bedriva utgrävningarna på uppdrag av Länsstyrelsen som fattat beslut med stöd i Kulturmiljölagen.

Följ arbetet

Sydsvensk arkeologi

Fynd från förundersökningen

Figuren till vänster visar en romersk denar, präglad under kejsare Hadrianus regeringstid 117-138 efter Kristus. Figuren till höger är ett guldbleck.

Fotograf: Henrik Pihl

Länsstyrelsen har med hjälp av förundersökningen beslutat att en arkeologisk slutundersökning ska göras, vilket innebär att fornlämningarna ska dokumenteras, avlägsnas och omhändertas. Inom området finns tre kända fornlämningar (2021:1105–Boplatsområde, L2021:1108–Boplatsområde och L2021:1111– Grav och boplatsområde) som kommer vara föremål för den arkeologisk slutundersökning.

Länsstyrelsen har under våren 2023 arbetat med upphandlingen av utförare av den arkeologiska slutundersökningen. Innan sommaren 2023 förväntas Länsstyrelsen göra ett tilldelningsbeslut av det arkeologiska uppdraget vilket innebär att den arkeologiska slutundersökningen kan påbörjas under 2023.

Historiska fynd

Under förundersökningen påträffades över tusen anläggningar. Stolphål utgjorde den dominerande anläggningstypen och tillsammans med fynd av rännor utgjorde de flesta av dessa fynd delar av hus eller hyddor. Husen och hyddorna kunde dateras till tre olika tidsperioder, bronsålder, senneolitikum och äldre järnålder.

Genomförd metalldetekteringen resulterade bland annat i att 28 mynt påträffades, däribland en romersk silverdenar. Dessutom påträffades tre fibulor i kopparlegering och som daterade till romersk järnålder. Utöver detta anträffades en sporre av järn i en brunn, två guldringar, ett bronsspiralarmband samt en dubbelknapp i brons i centralgraven i den överplöjda bronsåldershögen.

En grav från bronsålder som innehöll flera bronsföremål och två spiralguldringar delundersöktes i fält. Graven antas utifrån fynden vara en kvinnograv.

Fynd från boplatser från neolitiska och förmodligen äldre järnåldern noterades också i fält.  Fynden bestod av knackstenar av bergart, fintdolk, fintavslag, fintspån och fintkärna respektive malstenar, keramik, bränd lera, lerklining, lerblock och djurben.

Diverse analyser har gjorts av fynden från förundersökningen så som kol-14 ananlys, pollenanalys, osteologiska analysen, makrofossilanalysen.

I rapporten Arkeologisk förundersökning, augusti 2022, finns detaljerad information om genomförd förundersökning och fynden som noterats.

Kommunledningsförvaltningen