Trelleborgs kommun växer och utvecklas. Endast ett stenkast från Stadsparken, Stortorget, verksamheter och kollektivtrafik har Trelleborgs kommun nu möjliggjort för en förtätning av ett större område, Övre och Stadsparkskvarteren. Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus samt en förskola.

Trelleborgs kommun har även planerat för att utvidga Stadsparken norrut med en unik temalekplats. Lekplatsen kommer att ha temat ”Hela havet stormar” och erbjuda utmaningar och lek för barn i alla åldrar. Inom temalekplatsen kommer det även finnas grönytor och sittplatser med möjlighet för vila och återhämtning.

I början på december 2020 ska planerna börja bli verklighet. Området har spärrats av och spaden satts i marken. Så här påverkas trafik och parkering.

Följ byggarbetet på Övre

Ombyggnaden av Övre och stadsparkskvarteren kommer att påverka omgivningen under lång tid. De första arbetena beräknas starta i början på december 202…

Övre och Stadsparkskvarteren ska omvandlas till en grön stadsdel.

Fotograf: Fredrik Magnusson

Färdigställandet görs etappvis

De förberedande arbeten som behöver göras innan byggnader kan uppföras och den nya stadsdelen ta form, utförs av entreprenörer som kommunen upphandlat. Området kommer att stängas av etappvis. De tre etapperna utgörs av olika detaljplaner, vilket framgår av kartan nedan.

Kartan visar uppdelningen av etapper för färdigställandet av marken inom Övre och Stadsparkskvarteren.

Tidplan

Den preliminära tidplanen för byggandet av allmän platsmark och bostäder inom respektive etapp visas i tabellen nedan. Utbyggnaden av allmän platsmark omfattar arbeten som flytt av ledningar, gator under byggtiden, temalekplats med mera.

Området som är avsett att byggas ut med en temalekplats inom etapp 1, kommer delvis att användas som etableringsyta under utbyggnaden av första etappen. Temalekplatsen förväntas färdigställas under 2025.

EtappUtbyggnad av allmän platsmarkBostäder byggs
1Kvartal 4, 2020 – Kvartal 1, 2022Kvartal 2, 2022 – Kvartal 3, 2026
2Kvartal 3, 2021 – Kvartal 3, 2022Kvartal 1, 2024 – Kvartal 3, 2024
3Kvartal 3, 2022 – Kvartal 3, 2023Kvartal 2, 2024 – Kvartal 2, 2029

Flytt av ledningar

Inom Övre och Stadsparkskvarteren finns en mängd ledningar som behöver flyttas för att området ska kunna byggas ut enligt framtagna detaljplaner. Det handlar om kommunikationsledningar som fiber och telekablar, ledningar för gas, el, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Kommunen har tecknat genomförandeavtal med samtliga ledningsägare inom området och kommit överens om en gemensam projekt- och tidplan för ledningsflytten inom området.

Sanering och rivning

En viktig del i det förberedande arbetet är, förutom flytt av ledningar inom hela Övre och Stadsparkskvarteren, även saneringen av kontaminerad mark. Sanering blir framför allt aktuell inom detaljplan 234, där det gamla Gasverket låg. Illustration över fastigheterna som är aktuella för marksanering har markerats i bild nedan.

Kartan visar området som blir aktuellt för sanering.

Kommunen driver saneringen tillsammans med Länsstyrelsen och har även beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra marksaneringen. Marken har blivit kontaminerad från gasverksverksamheten som bedrevs inom området från tidigt 1900-tal. Sedan gasverksverksamheten lades ner under 70-talet har det bedrivits kommunal verksamhet inom fastigheterna. Idag har området blivit aktuellt för exploatering av bostäder och verksamheter.

Inom planområdets östra delområde finns bevarandevärda byggnader. Kommunen har genom detaljplanen bevarat de byggnadsvolymer som bedömts som bevarandevärda och även valt att demontera och återmontera en byggnad, benämnd Parkkontoret.

Saneringen beräknas ta nio till tolv månader och påbörjas preliminärt vid årsskiftet 2021/2022. Boende i närheten av området kommer att informeras separat innan arbetet med saneringen påbörjas.

Inom planområdet finns även befintliga byggnader där Arbetsmarknadsförvaltningen, Telia och ABF Sydvästra Skåne är verksamma. Fastighetsavdelningen letar för närvarande ersättningslokaler för samtliga hyresgäster. Byggnaderna ska därefter rivas och möjliggöra för nya bostäder, med undantag för Telia som ska komprimera sin anläggning i källar- och bottenplan.

Planprogram

I planeringen av Övre och Stadsparkskvarteren har kommunen tagit fram ett planprogram med en helhetsbild för hur området kan utvecklas. Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun godkände planprogrammet den 24 mars 2018. Du kan ladda ner hela planprogrammet här under.

Förslaget till planprogram var utställt på samråd mellan 9 oktober och 6 november 2017. Under denna period hade allmänhet, myndigheter och andra sakägare möjlighet att ta del av och komma med synpunkter på förslaget.

Bakgrund

Övre är ett gammalt stationsområde som ligger mitt i centrala Trelleborg, precis intill Stadsparken och cirka fem minuters promenad från centralstationen. Området kallas för Övre från tiden när det var en järnvägsstation med namnet Övre station. När järnvägslinjerna blev färre omvandlades platsen till ett busstorg. Övre var navet för stadens kollektivtrafik fram till 2015 när centralstationen återinvigdes.

Kontakt - ombyggnad av Övre och Stadsparkskvarteren

Natali Georgievski

Mark- och exploateringsingenjör, projektledare Övre och Stadsparkskvarteren

Telefonnummer
0410-73 30 00

Christopher Kolbjörnsen

Projektingenjör Övre och Stadsparkskvarteren

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen