Vem bygger vad på Övre och Stadsparkskvarteren?

Det är många olika aktörer inblandade när förtätningsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren ska förverkligas. I korthet ska kommunen ha hunnit genomföra nödvändig flytt av ledningar och iordningsställande av allmän platsmark innan privata byggherrar tar vid och uppför byggnader.

Byggherrar

De byggherrar som anvisats mark inom etappen Övre och Stadsparkskvarteren (etapp 1) är:

  • 3HUS
  • Granitor
  • Hyresbostäder
  • Omniplan
  • TrelleborgsHem
  • HUB Park
  • Kvarnstaden

I kartan nedan visas inom vilket område som respektive exploatör kommer att bygga inom etappen Övre och stadsparken. I efterföljande bilder visas vad några av exploatörerna tänkt uppföra inom sitt tilldelade område.

3HUS

Hyresbostäder

Omniplan

TrelleborgsHem

Byggherrar för övriga etapper

Byggherrar som anvisats mark inom område Bollen (etapp 2):

  • Alsingevallen AB

Byggherrar som anvisats mark inom område Signalen (etapp 3):

  • H.H. Invest AB
  • TrelleborgsHem AB

Markanvisning

Trelleborgs kommun bjöd in till en markanvisningstävling för de första etapperna i stadsdelens utveckling. Inom kvarter Övre och Stadsparken har markanvisningsavtal tecknats med fem exploatörer. Trelleborgs kommun har även tecknat ett reservationsavtal med HUB – Park och Kvarnstaden avseende ett mobilitetshus, verksamheter och bostäder. Markanvisningsavtal ger byggherren eller exploatören rätt att, under en viss tid och under vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om exploatering av marken.

Inom kvarter Bollen har ett delområde anvisats till Alsingevallen AB.
Inom kvarter Signalen har två delområden anvisats till HH Invest AB respektive TrelleborgsHem AB.
Nedan visas inom vilket område som Trelleborgs kommun anvisat mark, samt kommande områden som avser anvisas genom markanvisningstävlingar inom kvarteren Övre, Bollen och Signalen.

Kontakt - ombyggnad av Övre och Stadsparkskvarteren

Natali Georgievski

Mark- och exploateringsingenjör, projektledare Övre och Stadsparkskvarteren

Telefonnummer
0410-73 30 00

Christopher Kolbjörnsen

Projektingenjör Övre och Stadsparkskvarteren

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen