Så här påverkas vi under byggtiden

Ombyggnaden av Övre och stadsparkskvarteren kommer att påverka omgivningen under lång tid. De första arbetena beräknas starta i början på december 2020 och då stängs stora delar av den blivande stadsdelen av. Framförallt begränsas utbudet av parkeringsplatser. Även genomfarten för bil-, gång- och cykeltrafik påverkas.

Övre - det händer i december och januari

14/12: Spårvägen stängs av för genomfartstrafik, då ombyggnaden av Övre och Stadsparkskvarteren tar sin början. Parkering på Gasverksgatan och större delen av Övre stängs. Se karta nedan.

14/12 till 16/12: Valldamsgatan stängs av för trafik för arbete med dagvattenledningar.

16/12 till 18/12: Trädfällning. Cykelbanan samt raden för bilparkering närmast träden stängs av (avser cykelbana norr om gymnasiet och parkeringens rad i söder).

21/12 till 8/1: Ny infart anläggs norr om gymnasiet. Infarten kommer endast att vara öppen för byggtrafik, samt biblioteksbussen och matleveranser till skolan.

11/1: Stora parkeringen stängs av i sin helhet. Efter den 11 januari, kommer hela området att spärras av. Endast cirka 30 parkeringsplatser på den östra parkeringen, som nås via Hesekillegatan, kommer att finnas tillgängliga.

Kartan visar aktuell parkering och trafiksituation för 14 december till 11 januari.
Kartan visar parkering och trafiksituation från 11 januari 2021 fram till hösten 2021.

Parkeringen begränsas

Nästan alla parkeringsplatser tas bort, då flytt av ledningar påbörjas i den första etappen i december 2020. Endast cirka 30 parkeringsplatser kommer att finnas kvar fram tills dess att byggandet av bostäder påbörjas, vilket beräknas vara hösten 2021. Därefter tas även dessa parkeringsplatser bort. Endast ett begränsat antal parkeringsplatser vid Söderslättsgymnasiet lämnas opåverkade.

Parkeringsplatserna kommer på sikt att bebyggas med bostäder, förskola, temalekplats och verksamheter. Var du kan parkera under tiden för utbyggnaden av den nya stadsdelen kommer löpande att uppdateras här på projektets hemsida.

Spårvägen stängs för biltrafik

Även Spårvägen stängs för biltrafik. Tillfälliga tillfartsvägar till parkeringsplatserna samt biltrafik inom byggområdet visas på kartan nedan. Behörig trafik till fastigheter inom området tillåts från Hesekillegatan i öst och från Ryttaregatan i väst. Leveranser till Söderslättsgymnasiet och Biblioteket säkerställs via en ny tillfartsväg som byggs ut enligt detaljplanen. Tillfartsvägar till, samt inom byggområdet kommer att anpassas och ändras efter hand.

Uppdatering över vilka tillfartsvägar som kan nyttjas informeras främst via skyltning på plats.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik påverkas i olika omfattning av utbyggnaden av Övre och Stadsparkskvarteren. Nedan redovisas de stråk som påverkas med röd markering. Kommunen har som mål att gång- och cykelbanor skall vara öppna för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt, dock inte på bekostnad av allmänhetens säkerhet. Huruvida gång- och cykelstråk kan vara öppna under byggnationstiden kommer därmed prövas särskilt inom respektive etapp.

Tänk på att följa skyltning på plats.

Kartan nedan visar de cykelstråk som tillfälligt och vid olika tidpunkter kommer att påverkas under byggtiden på Övre och Stadsparkskvarteren.

Kartan visar de gång- och cykelvägar som tillfälligt och under olika tidsperioder kommer att påverkas under byggtiden.

Kontakt - ombyggnad av Övre och Stadsparkskvarteren

Natali Georgievski

Exploateringsingenjör, projektledare Övre och Stadsparkskvarteren

Telefonnummer
0410-73 30 00

Ylber Zeqiri

Projektingenjör Övre och Stadsparkskvarteren

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen