Så här påverkas vi under byggtiden

Ombyggnaden av Övre och stadsparkskvarteren kommer att påverka omgivningen under lång tid. De första arbetena beräknas starta i början på december 2020 och då stängs stora delar av den blivande stadsdelen av. Framförallt begränsas utbudet av parkeringsplatser. Även genomfarten för bil-, gång- och cykeltrafik påverkas.

Kartan visar gång- och cykelvägar som är öppna för trafik. Det är inte tillåtet att passera genom arbetsområdet på andra ställen.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik påverkas i olika omfattning av utbyggnaden av Övre och Stadsparkskvarteren. Kommunen har som mål att gång- och cykelbanor skall vara öppna för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt, dock inte på bekostnad av allmänhetens säkerhet. Huruvida gång- och cykelstråk kan vara öppna under byggnationstiden kommer därmed prövas särskilt inom respektive etapp.

Viktigt! Tänk på att följa skyltning på plats.

Kartan ovan visar de gång- och cykelstråk som kommer att kunna nyttjas tillfälligt under byggtiden på Övre och Stadsparkskvarteren.

Sanering Gasverkstomten

I slutet på januari 2021 inleddes saneringen av den gamla gasverkstomten i anslutning till byggområdet på Övre i centrala Trelleborg. Saneringen slutfördes i december 2022, därefter startade arbetena med byggator. I mars-april 2023 lägger entreprenören Jonab vatten- och avloppslednignar och därefter tomrör för bredband, el och belysning. I slutet av maj 2023 kommer området att asfalteras. Under våren 2023 kommer även återmontering av Parkkontoret att genomföras, av annan entreprenör.

Parkeringen begränsas

Nästan alla parkeringsplatser tas bort, då flytt av ledningar påbörjas i den första etappen i december 2020. Tillfälliga parkeringsplatser kommer att anordnas under tiden för utbyggnaden i den mån det är möjligt och säkerheten inte äventyras.

Sommaren 2022 kommer tillfälliga parkeringsplatser anordnas öster om Valldamsgatan, se gulmarkerat i bild. Parkeringsplatserna kommer finnas tillgängliga fram till år 2024, därefter kommer marken att exploateras med parkeringshus, verksamheter och bostäder. Parkeringen kommer att nås via Valldammsgatan norr om Söderslättsgymnasiet.

Spårvägen stängs för biltrafik

Även Spårvägen, numera kallad Gasverksgatan, stängs för biltrafik. Gasverksgatan kommer fram till år 2024 endast vara öppen för byggtrafik samt för de som är verksamma inom området. Östra Vallgatan samt Ryttaregatan håll öppen för boende i området. Leveranser till Söderslättsgymnasiet och Biblioteket säkerställs via tillfartsvägen som byggts ut enligt detaljplanen.

Kontakt - ombyggnad av Övre och Stadsparkskvarteren

Natali Georgievski

Mark- och exploateringsingenjör, projektledare Övre och Stadsparkskvarteren

Telefonnummer
0410-73 30 00

Christopher Kolbjörnsen

Projektingenjör Övre och Stadsparkskvarteren

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen