Parkering i Trelleborg

Du parkerar ditt fordon helt avgiftsfritt på all gatumark i Trelleborgs kommun. Tänk bara på att använda parkeringsskiva om tilläggstavla anger det. 

Parkeringsskivan ska du placera väl synlig innanför fordonets vindruta och ställa in på ankomsttid. Du justerar tiden till närmast följande hel eller halv timme. Du får inte ändra tidsangivelsen på parkeringsskivan under pågående uppställning.

Du får parkera ditt fordon max 24 timmar på gatumark om inget annat anges. Detta gäller vardagar utom dag före söndag eller helgdag.

Vägmärken

Skyltning av parkering regleras av vägmärkesförordningen. Inom Trelleborgs kommun finns även en allmän lokal trafikföreskrift. Kontrollera alltid vägmärke innan du parkerar.

Är du osäker på vilka regler som gäller? Kontakta gärna kundtjänst eller sök gällande lokal trafikföreskrift hos Transportstyrelsen.

Datumparkering

I Trelleborg gäller datumparkering vardagar utom dag före söndag eller helgdag klockan 08-16. Vägmärke som anger detta finns vid varje infart till staden.

Datumparkering gäller på alla gator om inte annat anges med vägmärke.

Datumparkering innebär förbud att parkera fordon på jämn sida vid jämnt datum samt förbud att parkera fordon på udda sida vid udda datum.

Parkeringsplatser och parkeringsövervakning

I kommunkartan kan du se var det finns parkeringsplatser i Trelleborg. Det är Trelleborgs kommun som ansvarar för parkeringsövervakning på kommunal gatumark och även på kommunal tomtmark.

Kommunkartan för Trelleborg 

Avgifter vid felparkering

I Trelleborgs kommun ligger avgifterna vid felparkering på följande nivåer:

800 kronor

Fordon som stannat eller parkerat i strid med Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift.

Fordon som parkerat i strid med Trafikförordningen på plats reserverad för viss trafikantgrupp eller fordonsslag.

600 kronor

Fordon som parkerat i strid med Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift.

400 kronor

Fordon som parkerat längre än tillåten tid enligt Trafikförordningen eller Lokal Trafikföreskrift eller som på annat sätt inte följt bestämmelserna angående parkeringsskiva enligt Trafikförordningen.

Samtliga parkeringsöverträdelser på kvartersmark/tomtmark som övervakas utav Trelleborgs Kommun.

Parkeringsstrategi för Trelleborgs kommun

Parkeringsstrategin för Trelleborgs kommun gäller för 2017-2025 och bestämmer hur kommunen ska arbeta med parkeringsfrågor. Strategin gäller bland annat parkering för besökare, boende, pendlare med kollektivtrafik och personer som arbetar i Trelleborgs centrum.

Tekniska Serviceförvaltningen