Kommunens gator, parker och annan mark används till anläggningar som är till nytta för dig som kommuninvånare. Om du behöver utföra grävning i kommunens mark finns bestämmelser som du behöver ta hänsyn till. Du behöver också se till att olika trafikgrupper säkert kan passera området.

För att gräva i kommunal mark måste du söka ett grävningstillstånd och upprätta en trafikanordningsplan.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Anläggningar under gatumark eller parkmark är nödvändiga för att samhället ska fungera. Trafiken ska flyta utan störningar samtidigt som kablar och ledningar i marken måste fungera. För att klara olika hänsyn har Trelleborgs kommun tagit fram särskilda bestämmelser för dig som behöver gräva i kommunal mark.

Grävningsbestämmelser och grävtillstånd

Bestämmelser gällande grävarbeten är i ständig utveckling och ibland kan kraven från olika intressenter innebära att olika behov står emot varandra. Kommunens riktlinjer och bestämmelser gällande grävning berättar vilka regler som gäller och vad du måste ta hänsyn till. Både planerade och akuta grävningar i allmän platsmark kräver att du ansöker om grävtillstånd hos Trelleborgs kommun.

I dokumentet Grävningsbestämmelser kan du läsa mer om rutiner för markarbeten och återställning efter grävarbeten. Här finns också anvisningar för hur grävningen ska utföras för att växtlighet och miljö inte ska komma till skada.

Trafikanordningsplan

Inför grävarbete behöver du också upprätta en trafikanordningsplan, TA-plan. En TA-plan krävs eftersom aktiviteten på olika sätt kan påverka gång-, cykel- eller biltrafiken. TA-planen ska visa hur trafiken kan ta sig förbi arbetsområdet. En TA-plan ska också upprättas om byggtrafik eller uppställande av arbetsfordon på allmän platsmark förekommer.

Trafikanordningsplanen ska beskriva:

  • hur trafiken ska ordnas vid arbetsplatsen
  • vilka avstängningar och vägmärken som ska användas
  • om vägmarkeringar (målningar på vägbanan) påverkas av arbetet
  • eventuella tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Ansökan om grävningstillstånd och TA-plan

Tekniska Serviceförvaltningen