Säker trafik för barn och unga

Trelleborgs kommun arbetar aktivt för att i både det strategiska planeringsarbetet och i fysiska insatser i gatumiljön alltid beakta och skapa säkra trafikmiljöer för alla trafikanter.

Skolvägen är en viktig del i barnens vardag och för deras möjligheter att röra sig självständigt och säkert i trafiken.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Arbete för säkra trafikmiljöer bedrivs bland annat genom ett långsiktigt arbete mellan flera av kommunens verksamheter och Polisen inom ramen för Tryggare Trelleborg.

Kommunens stadsmiljöavdelning har ett särskilt uppdrag när det handlar om att skapa trafiklösningar som tar hänsyn till barn och ungas möjligheter att kunna röra sig säkert i trafiken.

Säkra skolvägar

Arbetet med säkra skolvägar är en mycket viktig del i arbetet med trafik i kommunen. Skolvägen är en viktig del i barnets och elevens vardag och för dess utveckling till att självständigt röra sig i trafiken och samhället.

Hur barn och elever tar sig till och från förskolan och skolan varierar beroende på de lokala förutsättningarna, som var förskolan eller skolan ligger och hur säkra vägarna dit är.

Säker skolväg främjar barns rörelse

Barnens mobilitet beror även på vårdnadshavarnas uppfattning om riskerna barnen kan utsättas för längs vägen, främst med koppling till trygghet och trafiksäkerhet. Om skolvägen upplevs otrygg och osäker finns en risk att barnen fråntas chansen till daglig motion och den utveckling som det innebär att bemästra och utforska sin omvärld.

Resvaneundersökning om skolvägar

I en resvaneundersökning som genomfördes bland eleverna på de kommunala skolorna i Trelleborg 2022 uppgav mer än 30 procent att anledningen till att skolvägen känns otrygg är en stor mängd bilar runt skolan och att bilarna kör för fort.

Färre bilar runt skolorna gör att trafiksäkerheten blir bättre, vilket gör området tryggare för både barn och vuxna. Att gå eller cykla till skolan ökar inte bara tryggheten utan är även bra för hälsan, miljön och gör också att vägen till skolan blir roligare.

Säker trafikmiljö ett kontinuerligt arbete

Utvecklingen mot att bygga större förskolor och skolor liksom det fria skolvalet gör att nästan alla vägar i praktiken kan komma att bli skolvägar. Det innebär i sin tur att planeringen av en säker och trygg trafikmiljön inte enbart kan kopplas till ett enskilt förskole- eller skolprojekt utan förutsätter ett kontinuerligt och strategiskt arbete i kommunen.

Tips till dig som är vårdnadshavare

  • Gå och cykla tillsammans

Det är möjligt att skapa en lugnare och mer trygg trafikmiljö genom att gå eller cykla till skolan istället för att skjutsa med bil. Barnen lär sig då också att vistas i trafiken och får en aktiv vardag med frisk luft och motion.

  • Starta en vandrande skolbuss

Det är kul att gå till skolan tillsammans med kamrater i en så kallad vandrande skolbuss. Det innebär i praktiken att flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan. Om exempelvis fem familjer i ett bostadsområde turas om kan varje familj ansvara för en dag i veckan.

Vandrande skolbuss (Nationella trafiksäkerhetsförbundet, NTF)

  • Dela på hämtningar och lämningar

Genom att dela på hämtning och lämning med andra familjer kan du minska morgonstressen. Ni kan turas om att gå eller cykla med barnen som en vandrande eller cyklande skolbuss.

  • Bli tryggare i trafiken

Med rätt utrustning och bra koll på trafikreglerna blir både vuxna och barn tryggare i trafiken. Trafikverket ger tips på bra utrustning för att gå och cykla säkert. På Transportstyrelsens hemsida finns mycket bra information om vilka regler som gäller i trafiken.

Din säkerhet på vägen (Trafikverket)

Trafikregler (Transportstyrelsen)

Tekniska serviceförvaltningen