Torg och andra allmänna ytor har viktiga funktioner för tätorterna i Trelleborgs kommun och är platser som delas och används av många människor. På de öppna ytorna sker handel, möten mellan människor, fordonsparkering, och arrangemang som konserter och stadsfestivaler. Torgen är också en plats för vila i stadsrummet.

Tätorternas torg och allmänna platser förändras över tid. Platsernas karaktär och användningsområden skiftar. Beläggningar byts ut, träd tas bort och planteras. Byggnader rivs och nya tillkommer. I Trelleborgs kommun finns idag torg och andra gemensamma ytor med funktioner för representation, rekreation, trafik och handel.

På det representativa torget finns ofta stadens rådhus och andra historiskt viktiga byggnader. Allmänna platser för rekreation är ofta gröna och smyckade med skulpturer eller fontäner. Torg och gaturum kan också fungera som parkeringsytor eller knutpunkter för kollektivtrafik, eller som handelsplats.

Om du vill ha en torgplats på Stortorget och gågatorna i Trelleborg eller på torget i Anderslöv, anordna uteservering i kommunen, genomföra grävningsarbeten eller arbeten som kan innebära belamring av allmän plats behöver du i regel tillstånd från kommunen eller från polismyndigheten. Du behöver också beakta lokala regler. Viss användning av gator och torg är även belagd med taxor.

Tekniska Serviceförvaltningen