Etablering av kriminalvårdsanläggning i Trelleborg

I juni 2020 skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring, med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen. Etableringen kommer att leda till fler än 300 nya arbetstillfällen inom ett flertal yrkeskategorier.

Digitala informationsmöten

Den 27 januari klockan 17.30 – 18.15 hölls ett digitalt informationsmöte om samrådet för detaljplanen  där tjänstepersoner och olika politiker var närvarande. Se länk till detaljplanen längre ner på sidan.

Samma dag, den 27 januari klockan 18.30 – 19.15 hölls även ett digitalt informationsmöte om etableringen där kommunens etableringsrepresentanter deltog, tillsammans med Kriminalvårdens representanter.

Frågor och svar från mötena

En sammanställning av de frågor och svar som framkom under de båda mötena finns att ta del av via länken ovan.

Mer om planerna

Sedan 1985 finns häktesverksamhet i Trelleborg. Den nya anläggningen planeras vara i säkerhetsklass 2 och ha cirka 450 platser för intagna.

Från beslut till färdig anstalts- och häktesanläggning bedömer Kriminalvården att det tar cirka 5-10 år, men Trelleborgs kommun arbetar redan nu med utredningar som är en förutsättning för att etableringen ska kunna ske.

Kriminalvårdsanläggningen planeras att ligga i östra delen av Trelleborg.

Placering

Anläggningen ska enligt planen placeras i anslutning till östra verksamhetsområdet. En plats som kommunen sedan tidigare planerar att utveckla till ett modernt område där samverkan, innovation och miljö står i fokus. Utvecklingsplanerna är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

I planeringsarbetet för kommunen också en dialog med Trafikverket om att flytta befintliga utfarter till väg 9 inom området. Syftet är att säkerställa tillgängligheten till anstalten, vilket även gynnar befintliga företag i verksamhetsområdet.

Marken där anläggningen föreslås byggas utnyttjas idag som jordbruksmark, men hälften av ytan är detaljplanerad som industrimark. Etableringen ligger helt i linje med gällande fördjupning av översiktsplan, där hela ytan pekas ut som ett framtida verksamhetsområde.

Detaljplan

Arbetet med detaljplan för området pågår. Samrådsperioden för detaljplanen var 18 januari till 15 februari.

Läs mer om detaljplanen

Frågor och svar om etableringen av kriminalvårdsanläggning i Trelleborg

Även Kriminalvården har sammanställt en del frågor och svar kring etableringen av en kriminalvårdsanläggning i Trelleborg.

Mer information på Kriminalvårdens webbplats.

Kommunledningsförvaltningen