I juni 2020 skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring, med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen. Etableringen kommer att leda till omkring 570 nya arbetstillfällen inom ett flertal yrkeskategorier.

Mer om planerna

Sedan 1985 finns häktesverksamhet i Trelleborg. Den nya anläggningen planeras vara i säkerhetsklass 2 och ha mellan 450 och 720 platser för intagna.

Från beslut till färdig anstalts- och häktesanläggning bedömer Kriminalvården att det tar cirka 5-10 år, men Trelleborgs kommun arbetar redan nu med utredningar som är en förutsättning för att etableringen ska kunna ske.

Detaljplanen för den planerade kriminalvårdsanstalten i Trelleborg vann laga kraft då Mark- och miljööverdomstolen i december 2022 beslöt att inte ge prövningstillstånd och därmed avslog de överklaganden som inkommit. Det betyder att arbetet inför bygget av anläggningen kan påbörjas.

Kriminalvården har efter upphandling tilldelat företaget Specialfastigheter kontraktet som fastighetsägare för den kommande kriminalvårdsanläggningen.

Kriminalvårdsanläggningen planeras att ligga i östra delen av Trelleborg.

Placering

Anläggningen ska enligt planen placeras i anslutning till östra verksamhetsområdet. En plats som kommunen sedan tidigare planerar att utveckla till ett modernt område där samverkan, innovation och miljö står i fokus. Utvecklingsplanerna är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

I planeringsarbetet för kommunen också en dialog med Trafikverket om att flytta befintliga utfarter till väg 9 inom området. Syftet är att säkerställa tillgängligheten till anstalten, vilket även gynnar befintliga företag i verksamhetsområdet.

Marken där anläggningen föreslås byggas utnyttjas idag som jordbruksmark, men hälften av ytan är detaljplanerad som industrimark.

Detaljplan

Detaljplanen antogs 2022-01-31 och vann laga kraft 2022-12-21.

Detaljplan 269 – Del av Dalköpinge 2:1 med flera, ”Kriminalvårdsanläggning”

Frågor och svar om etableringen av kriminalvårdsanläggning i Trelleborg

Även Kriminalvården har sammanställt en del frågor och svar kring etableringen av en kriminalvårdsanläggning i Trelleborg.

Mer information på Kriminalvårdens webbplats.

Kontakt etablering av kriminalvårdsanläggning

Tillväxtavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen