Frågor och svar om den planerade kriminalvårdsanläggningen

Urvalet av frågor och svar nedan har sin utgångspunkt i frågor som togs upp i samband med de informationsmöten som hölls om den planerade etableringen av en kriminalvårdsanläggning i Trelleborg i januari 2021, samt under den fortsatta planerings- och etableringsprocessen. Frågor inom samma ämne redovisas endast en gång.

Kriminalvårdsanläggningen planeras att ligga i östra delen av Trelleborg.

Varför Trelleborg och den tänkta placeringen?

 • Trelleborgs politiker har gjort ett aktivt val och arbetat för att få Kriminalvården att etablera sig i Trelleborgs kommun. Kommunen har därefter arbetat för att hitta den lämpligaste placeringen.

  Skälen till att Trelleborg valts är flera. En samlad bedömning från Kriminalvården är fördelar som rekryteringsmöjligheter, transportmöjligheter, närhet till övriga anläggningar samt framtidsinriktning på verksamheten i region syd. Trelleborg är en bra  etableringsort och Kriminalvården tycker platsen är väl lämpad.

  Kommunen har utgått från de krav och kriterier som Kriminalvården har satt upp för etablering av aktuell kriminalvårdsanstalt. Tre platser har uppfyllt kriterierna och undersökts vidare, varav lokaliseringen i samrådsförslaget bedömts som mest lämpad.

 • Redan 2018 undersöktes platser längs väg 108, utifrån de tjänstemannaplaneringar som fanns då. Sedan dess har Kriminalvårdens kriterier för platsen ändrats. Tillräckligt stora ytor vid 108:an, västra verksamhetsområdet eller vid Maglarpsrondellen som uppfyller kriterierna finns inte.

  Till detaljplanen finns en lokaliseringsutredning. Lokaliseringsutredningen kan laddas ned via länken längst ned på sidan.

 • Kriminalvårdsanläggningen har behov av cirka 40 hektar mark. När planläggningen för kriminalvård startade var redan hälften av marken planlagd som industrimark. Jordbruksmark som tagits i anspråk med anledning av detaljplanen är 24 hektar. Området som planlagts för kriminalvård är utpekad i Trelleborgs fördjupade översiktsplan som verksamhetsområde efter 2025.

 • Kommunstyrelsens åsikt är att samtliga etableringar och näringsverksamheter som innebär fler arbetstillfällen för kommunen är positiva. De möjliggör i sin tur till fler etableringar, utbildningstillfällen, med mera. Statliga investeringar är bra för kommunen. Fler etableringar ger på sikt ett ökat underlag för andra investeringar, till exempel bättre kollektivtrafik.

 • Med ”direkt anslutning” menas direkt intilliggande bebyggelse. Bebyggelse kan vara bostadshus eller andra byggnader. För samtliga lokaliseringsalternativ utgör villabebyggelse den närmsta täta bebyggelsen. Det valda området, utgör dock det alternativ som ligger längst bort från ett tätbebyggt område. Mellan kriminalvårdsanstalten och den närmsta täta bebyggelsen finns, förutom befintlig verksamhet, även en barriär som utgörs av väg 9.

 • Närmsta skola och förskola finns cirka en kilometer från området och avgränsas av väg 9 som en barriär. En barnkonsekvensanalys har tagits fram för att undersöka hur barn och ungdomar påverkas av en kriminalvårdsetablering i Trelleborg. Barnkonsekvensanalysen kan laddas ned genom att följa länken nedan.

  Barnkonsekvensanalys

 • Länsstyrelsen rapporterar att fynden är intressanta och kommunen har idag en god dialog med Länsstyrelsen om hur de arkeologiska fynden ska hanteras. De arkeologiska undersökningarna kommer inte påverka byggnationen av kriminalvårdsanläggningen eller övrig exploatering inom området. Länsstyrelsen har genom arkeologiska undersökningar pekat ut vilka områden som är intressanta för utgrävning. De arkeologiska fynden kommer vid utgrävning  att dokumenteras, avlägsnas och förvaras. Den arkeologiska utgrävningen pågår och planeras att avslutas sommaren 2024.

  Det är markägaren, det vill säga kommunen, som betalar för de arkeologiska undersökningarna och utgrävningarna. Kostnaderna täcks av försäljningspriset, när marken säljs.

  Det går att läsa mer om arkeologin via länken nedan. Där går det även att ladda ned de rapporter som hittills tagits fram.

  Arkeologi

 • Vid bedömningen av betydande miljöpåverkan görs en samlad bedömning av detaljplanens påverkan, både negativa och positiva. I en samlad bedömning, där i anspråkstagandet av jordbruksmark ingår, antas inte detaljplanen innebära en betydande miljöpåverkan på ett sådant sätt att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Detaljplaneförslaget lämnar inga obrukbara ytor av jordbruksmark varför bedömningen är att det inte är en betydande miljöpåverkan.

 • Området är idag exploaterat av storskalig bebyggelse, varför ytterligare bebyggelse inte bedöms vara främmande för området och landskapsbilden. Med hänsyn till landskapsbilden från Dalköpinge och Gislövs by har en visualiseringsstudie tagits fram. Visualiseringsstudien kan laddas ned genom att följa länken nedan.

  Visualiseringsstudie

 • Området utgör ingen plats för sociala värden så som naturreservat, mötesplatser eller turistmål. Det gamla banvallsområdet som används för rekreation bevaras och påverkar inte sociala värden. Dagvattenlösningarna är presenterade utanför detaljplanen.

 • Kommunen äger marken, vilket underlättar genomförandet av dagvattenlösningar.  Om behov av avtal uppstår kommer det att tecknas med berörd part för att säkerställa genomförandet av dagvattendammarna.

 • Utbyggnadsbehov finns sedan tidigare och byggs ut oaktat den nya anstalten. Det finns politisk enighet kring utbyggnad.

 • Användaren betalar VA-avgifterna. Det blir således en hantering som sköts av den som förvärvar och exploaterar marken.

 • Kommunstyrelsen anser att den är oerhört viktig. För att utveckla kommunen, genom bland annat exploatering och etablering av nya verksamheter, behöver dock olika intressen vägas mot varandra. Ska det överhuvudtaget byggas något i Trelleborgs kommun, som är den kommun som har mest åkermark i Sverige, är det svårt att alltid undvika att jordbruksmark tas i anspråk. När planläggningen för kriminalvård startade var redan hälften av marken planlagd som industrimark.

 • En lokalisering längre bort från tätbebyggt område stämmer inte överens med Kriminalvårdens kriterier för anläggningens placering.

  Ett annat kriterium var bland annat att kommunen skulle äga marken vid tidpunkten då samarbetet påbörjades. Då kommunen inte äger cirka 40 hektar mark någon annanstans, som samtidigt uppfyller Kriminalvårdens övriga kriterier, bedömdes vald placering som det mest lämpliga lokaliseringsalternativet. För att kommunen ska förvärva jordbruksmark från en privatperson behöver Länsstyrelsen lämna ett förvärvstillstånd, vilket inte garanterat kan erhållas.

 • Det får ej ske flygningar över eller i närheten av kriminalvårdsanläggningen. Flygklubben kan med största sannolikhet finnas kvar, men flygklubben har fått ändrat luftområde att flyga inom efter kriminalvårdens etablering.

Folkomröstning eller inte?

 • Arbetet med markanvisningsavtalet har pågått under en längre tid och har följt den plan som varit satt kring Kriminalvårdens etablering. Eftersom avtalet är förhandlat och klart behöver det gå upp för ett politiskt beslut. Vad som händer med avtalet kopplat till en eventuell folkomröstning är för tidigt att säga.

 • Kommunen delar inte uppfattningen att informationen varit knapphändig. Det har funnits ett flertal politiska uttalanden som nått både lokal media och riksmedia. Nyheter har publicerats i kommunens normala informationskanaler som hemsida, LinkedIn och Facebook.

  Sommaren 2020 hade kommunen och Kriminalvården en gemensam presskonferens om det avtal som skrivits. Presskonferensen bevakades av både lokal och rikstäckande media, som har skrivit om den kommande kriminalvårdsanläggningen. Kriminalvården har också haft sin trailer på plats på både Stortorget och Rådhustorget för att visa upp sitt arbete och svara på allmänhetens frågor.

  Alla beslut som fattats har tagits enligt kommunens normala rutiner och alla nämndsbeslut är offentliga och tillgängliga.

 • När politiken har 90 procent av kommunfullmäktige med sig i beslutet, alltså både de styrande partierna och partier i opposition, söker inte politikerna ytterligare stöd hos folket i den här frågan.

 • Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter. 46 av dem är för både etablering och placering, resterande 5 ledamöter är mot placeringen. Över 90 procent är dock för både etablering och placering.

Vad betyder etableringen av kriminalvårdsanläggningen för kommunen?

 • Det är mycket intressant för kommunen med en statlig investering. Dels för att kriminalvårdsanläggningar behövs, dels ger det kommunen nya arbetstillfällen. Bra investeringar utvecklar kommunen i en positiv riktning. Detta är en näringslivssatsning, som kan stärka det lokala näringslivet.

 • På andra orter med kriminalvårdsanstalter kan inga sjunkande fastighetspriser påvisas. Frågan lyftes också i samband med att Rättspsykiatriska centrumet etablerade sig i Trelleborg. Där påvisas heller ingen påverkan. I detta generella arbete med att öka attraktiviteten är alla verksamhetsetableringar positiva.

  Det finns redan idag ett häkte i Trelleborg och det finns inget som pekar på att det skulle vara lägre huspriser i det området på grund av häktet.

  Exploatörer och byggherrar som är intresserade att investera i Trelleborgs utvecklingsprojekt har inte minskat sitt intresse på grund av etableringen av en kriminalvårdsanstalt utan snarare tvärtom.

  Kriminalvårdens erfarenhet är att bostadspriserna inte påverkas. Anläggningen smälter in i bebyggelsen och verksamheten är anonym.

Hur kommer kriminalvårdsanläggningen att fungera?

 • Sedan tidigare har anläggningen planerats för 350 fängelseplatser och 100 häktesplatser. Genom att Kriminalvårdens utgångspunkt vid all nybyggnation numera är förtätning på myndighetens anläggningar innebär detta att anstalten och häktet fortsatt kommer att ha 450 rum med plats för upp till 720 intagna.

 • Kriminalvården kommer att vara hyresgäster hos en fastighetsägare som har handlats upp av Kriminalvården. Den upphandlade fastighetsägaren kommer köpa mark för kriminalvård av kommunen. Villkor för köp av mark kommer finnas tillgängliga.

  Avsiktsförklaringen finns att tillgå.

 • Kriminalvården kommer inte att vara fastighetsägare. Kommunen säljer marken till marknadsvärde, som till vilken annan verksamhet som helst. Kriminalvården, och i slutändan skattebetalaren, bekostar själva byggnaden och verksamheten genom att betala hyra.

 • Det finns ingen erfarenhet av att det är så, utan snarare tvärtom eftersom bevakningsgraden ökar. De som besöker anstalten är anhöriga som är prövade och godkända för besök.

 • Efter kriminalvårdens inriktning om förtätning vid all nybyggnation av kriminalvårdsanläggningar ökar även personalbehovet. Kriminalvården bedömer att behovet av personal med anledning av den nya kriminalvårdsanläggningen kommer bli mellan 600-700 personer. Tjänster som kriminalvårdare, produktionsledare, lärare, administrativ personal, kökspersonal och sjukvårdspersonal med mera kan vara aktuella.

 • Det är en upphandlingsfråga. Lagen om offentlig upphandling styr.

 • En anstalt är oftast anonym och har liten påverkan på närområdet. Oftast har staden växt upp runt omkring en anstalt som funnits sedan tidigare. Den tidigare kriminalvårdsanläggningen i Kirseberg, Malmö bedrevs bredvid en skola.

 • Det beror på hur stor anstalten är, men med 720 platser är bedömningen cirka 50 transporter per dag. De sker i framförallt personbilar – dagligvaror kommer i mindre lastbilar. Undantaget är ett fåtal varutransporter med lastbil. Personalens resor till och från arbetsplatsen tillkommer. De åker oftast bil, cyklar eller åker kollektivt. Fortsatt utredning angående mobilitet pågår vilken kan ha en effekt på antalet transporter.

 • Hållbarhetsambitionerna för kriminalvårdsanstalten är hög och arbete pågår för att kunna uppföra en klimatsmart anläggning. Det finns bland annat planer på att arbeta med biologisk mångfald, solceller, mobilitet, och återvinningssystem.

 • Högsta byggnadshöjden som tillåts är 18 meter för en mindre del av planområdet, i övriga delar tillåts en byggnadshöjd på 8 respektive 13 meter.

 • Belysningen riktas in mot anläggningen. Stolparnas höjd kommer studeras i projekteringen av kriminalvårdsanläggningen och ska utformas så att den inte skapa olägenhet för närliggande verksamheter och boende.

 • Det planeras för två nya infarter från väg 9. I strukturplanen för Business Center Trelleborg, BCT, visas placeringen av de båda infarterna. Den östra infarten redovisas också i detaljplanen för kriminalvårdsanläggningen.

 • Kriminalvården tar sikte för att täcka framtidens behov och ska dessutom följa krav från riksrevisionen, att bygga större, mer kostnadseffektiva och rationella enheter. Anstaltens storlek tar sikte på framtida behov.

 • Kriminalvården har nollvision för rymningar och har inte haft rymningar från någon anstalt på senare år. Detta beror på stort säkerhetsarbete och högt ställda krav. Det här blir en säker anstalt. Det sker anpassning av vilka interner som tas in. Ta gärna del av Kriminalvårdens årsredovisning, där mer information och statistik kring rymningar finns. Se Kriminalvårdens webbplats.

 • Säkerhetsklass 2 kommer att gälla på anstalten, vilket gör att det är svårt för de intagna att få permission. När permission erhålls sköts den väl. De som åker på permission åker till andra orter.

 • Kriminalvården har idag inte några större narkotikabekymmer. Det förekommer  hög kontrollgrad kring narkotikahantering på en anstalt. Det finns inga belägg för att kriminalitet i närområdet ökar, snarare tvärtom.

 • Polisnärvaron kan öka. Kriminalvården har lång erfarenhet av att hantera sina egna säkerhetsproblem.

 • Intagna som klarar sina krav för att ta emot besök, har rätt till besök av anhöriga. Besökande anhöriga måste klara besökskontrollskrav. Besöken är en viktig del i rehabiliteringsprocessen, som brukar fungera väldigt väl och inte ställa till problem för närområdet. Kriminalvården har lyckats väl med säkerhetsarbetet de senaste åren.

 • Kriminalvården har inte byggt andra stora anstalter de senaste decennierna. Det som byggts är mindre anläggningar till exempel i Fosie, Ystad och Kristianstad och på andra orter har etableringar skett i befintliga byggnader.

  Det planeras för att det ska bli en klimatsmart anstalt med hög, teknisk säkerhetsnivå. Det blir en anstalt som kommer  vara rätt anonym i sin karaktär.

Kriminalvården

På Kriminalvårdens sida finns mer information, bland annat fler frågor-och-svar.

Kriminalvårdens webbplats

Lokaliseringsutredning

Detaljplanearbetet för den planerade kriminalvårdsanläggningen föregicks av en lokaliseringsutredning som utfördes av Trelleborgs kommun år 2021 i syfte att redovisa lämpliga platser för en ny kriminalvårdsanläggning utifrån Kriminalvårdens kravspecifikation. Här har även anläggningens möjliga påverkan på allmänna intressen och riksintressen analyserats.

Kommunledningsförvaltningen