Frågor och svar om den planerade kriminalvårdsanläggningen

Frågor och svar nedan har sin utgångspunkt i frågor som togs upp i samband med de informationsmöten som hölls om den planerade etableringen av en kriminalvårdsanläggning i Trelleborg i januari 2021. Frågor inom samma ämne redovisas endast en gång och sammanställningen är ett urval av det som tog upp på mötena.

Kriminalvårdsanläggningen planeras att ligga i östra delen av Trelleborg.

Varför Trelleborg och den tänkta placeringen?

 • Trelleborgs politiker har gjort ett aktivt val och arbetat för att få Kriminalvården att etablera sig i Trelleborgs kommun. Kommunens tjänstepersoner har därefter arbetat för att hitta den lämpligaste placeringen.

  Skälen till att Trelleborg valts är flera olika. En samlad bedömning från Kriminalvården är fördelar som rekryteringsmöjligheter, transportmöjligheter, närhet till övriga anläggningar samt framtidsinriktning på verksamheten i region syd. Trelleborg är en bra och lyckad etableringsort och Kriminalvården tycker platsen är väl lämpad. Det är kommunen som valt placeringen.

  Kommunens planavdelning har utgått från de krav och kriterier som Kriminalvården har satt upp för etablering av aktuell kriminalvårdsanstalt. Tre platser har uppfyllt kriterierna och undersökts vidare, varav lokaliseringen i samrådsförslaget bedömts som mest lämpad.

 • Redan 2018 undersöktes platser längs väg 108, utifrån de tjänstemannaplaneringar som fanns då. Sedan dess har Kriminalvårdens kriterier för platsen ändrats. Tillräckligt stora ytor vid 108:an, västra verksamhetsområdet eller vid Maglarpsrondellen som uppfyller kriterierna finns inte.

  Till detaljplanen finns kopplad en lokaliseringsutredning. Du hittar den i botten av denna sida.

 • Detaljplanen visar att kriminalvårdsanläggningen kommer att kräva cirka 40 hektar jordbruksmark, varav hälften redan är detaljplanerad som industrimark sedan 90-talet och utpekad i Trelleborgs fördjupade översiktsplan som verksamhetsområde. Ny jordbruksmark som tas i anspråk i detaljplanen är 24 hektar. Denna yta är utpekad i gällande fördjupade översiktsplan som verksamhetsområde efter 2025.

 • Kommunstyrelsens åsikt är att samtliga etableringar och näringsverksamheter som innebär fler arbetstillfällen för kommunen är positiva. De möjliggör i sin tur till fler etableringar, utbildningstillfällen, med mera. Statliga investeringar är bra för kommunen. Fler etableringar ger på sikt ett ökat underlag för andra investeringar, till exempel bättre kollektivtrafik.

 • Med ”direkt anslutning” menas direkt intilliggande bebyggelse. Bebyggelse kan vara bostadshus eller andra byggnader. För samtliga lokaliseringsalternativ utgör villabebyggelse den närmsta täta bebyggelsen. Det utvalda området (alternativ 1 i detaljplanen) utgör dock det alternativ som ligger längst bort från ett tätbebyggt område. Mellan kriminalvårdsanstalten och den närmsta täta bebyggelsen finns, förutom befintlig verksamhet, även en barriär som utgörs av väg 9.

 • Närmsta skola och förskola finns cirka 1000 meter från området och avgränsas av väg 9 som en barriär. Med hänsyn till avståndet och att det vid andra kriminalvårdsanläggningar finns skola i direkt anslutning har kommunen inte gjort en bedömning av påverkan på tryggheten. Eftersom synpunkter kommit in angående närheten till skola och förskola kommer barnperspektivet i detaljplanen att utvecklas med en riskanalys och presenteras i granskningshandlingarna av detaljplanen.

 • Länsstyrelsen rapporterar att fynden är intressanta och kommunen har idag en god dialog med Länsstyrelsen om hur de arkeologiska fynden ska hanteras. De arkeologiska undersökningarna kommer inte påverka byggnationen av kriminalvårdsanläggningen eller övrig exploatering inom området. I dialog med Länsstyrelsen kommer olika områden att pekas ut för utgrävning. De arkeologiska fynden kommer därefter att dokumenteras och schakten fylls igen. Fynden kommer inte att förstöras utan tvärtom, dokumenteras och förvaras.

  Det är markägaren, det vill säga kommunen, som betalar för de arkeologiska undersökningarna och utgrävningarna. Kostnaderna täcks sedan av försäljningspriset, när marken säljs. Kommunstyrelsen anser att det är väl spenderade pengar för att få reda på hur Trelleborgs historia ser ut.

 • Vid bedömningen av betydande miljöpåverkan görs en samlad bedömning av detaljplanens påverkan, både negativa och positiva. I en samlad bedömning, där i anspråkstagandet av jordbruksmark ingår, antas inte detaljplanen innebära en betydande miljöpåverkan på ett sådant sätt att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Detaljplaneförslaget lämnar inga obrukbara ytor av jordbruksmark varför bedömningen är att det inte är en betydande miljöpåverkan.

 • Området är idag exploaterat av storskalig bebyggelse, varför ytterligare bebyggelse inte bedöms vara främmande för området och landskapsbilden. Med hänsyn till landskapsbilden från Dalköpinge och Gislövs by kommer visualiseringsbilder att tas fram och redovisas i granskningshandlingarna.

 • Området utgör ingen plats för sociala värden så som naturreservat, mötesplatser eller turistmål. Det gamla banvallsområdet som används för rekreation bevaras och påverkar inte sociala värden.

 • Kommunen äger marken, vilket underlättar genomförandet av dagvattenlösningar. När planarbetet påbörjas inkluderar det dagvatten-dammar. Om avtal behöver skrivas görs det i genomförandedelen för att säkerställa anläggningen av dammarna.

 • Utbyggnadsbehov finns sedan tidigare och byggs ut oaktat den nya anstalten. Det finns politisk enighet kring utbyggnad.

 • Precis som för alla andra avgifter är det användarna som betalar för VA-avgifterna.

 • Kommunstyrelsens svar: Oerhört viktig. För att utveckla kommunen, genom bland annat exploatering och etablering av nya verksamheter, behöver dock olika intressen vägas mot varandra. Ska det överhuvudtaget byggas något i Trelleborgs kommun, som är den kommun som har mest åkermark i Sverige, är det svårt utan att ibland behöva ta jordbruksmark i anspråk.

 • En lokalisering längre bort från tätbebyggt område stämmer inte överens med Kriminalvårdens kriterier för anläggningens placering.

  Ett annat kriterium var bland annat att kommunen skulle äga marken. Då kommunen inte äger 50 hektar mark någon annanstans, som samtidigt uppfyller Kriminalvårdens övriga kriterier, bedömdes alternativ 1 som det mest lämpliga lokaliseringsalternativet. För att kommunen ska förvärva jordbruksmark från en privatperson behöver Länsstyrelsen även lämna ett förvärvstillstånd, vilket inte garanterat kan erhållas.

 • Det får ej ske flygningar över eller i närheten av kriminalvårdsanläggningen. Flygklubben kan med största sannolikhet finnas kvar, men med något ändrat luftområde att flyga inom efter kriminalvårdens etablering.

Folkomröstning eller inte?

 • Kommunen delar inte uppfattningen att informationen varit knapphändig. Det har funnits ett flertal politiska uttalanden som nått både lokal media och riksmedia. Nyheter har publicerats i kommunens normala informationskanaler som hemsida, LinkedIn och Facebook.

  Sommaren 2020 hade kommunen och Kriminalvården en gemensam presskonferens om det avtal som skrivits. Presskonferensen bevakades av både lokal och rikstäckande media, som har skrivit om den kommande kriminalvårdsanläggningen. Kriminalvården har också haft sin trailer på plats på både Stortorget och Rådhustorget för att visa upp sitt arbete och svara på allmänhetens frågor.

  Alla beslut som fattats har tagits enligt kommunens normala rutiner och alla nämndsbeslut är offentliga och tillgängliga.

 • När politiken har 90 procent av kommunfullmäktige med sig i beslutet, alltså både de styrande partierna och partier i opposition, söker inte politikerna ytterligare stöd hos folket i den här frågan.

 • Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter. 46 av dem är för både etablering och placering, resterande 5 ledamöter är mot placeringen. Över 90 procent är dock för både etablering och placering.

Vad betyder etableringen av kriminalvårdsanläggningen för kommunen?

 • Det är mycket intressant för kommunen med en statlig investering. Dels för att kriminalvårdsanläggningar behövs, dels ger det kommunen nya arbetstillfällen. Bra investeringar utvecklar kommunen i en positiv riktning. Detta är en näringslivssatsning, som kan stärka det lokala näringslivet.

 • På andra orter med kriminalvårdsanstalter kan inga sjunkande huspriser påvisas. Frågan lyftes också i samband med att Rättspsykiatriska centrumet etablerade sig i Trelleborg. Där påvisas heller ingen påverkan. Sedan Rättspsykiatriska centrumet etablerat sig har det varit en mycket stark prisuppgång för bostäder i Trelleborg, men det härrör sig troligen av andra orsaker, exempelvis Pågatågstrafiken, men också andra utvecklingsprojekt som ökar attraktiviteten generellt i Trelleborgs kommun. Dessa projekt kommer att påverka huspriserna positivt. I detta generella arbete med att öka attraktiviteten är alla verksamhetsetableringar positiva.

  Det finns redan idag ett häkte i Trelleborg och det finns inget som pekar på att det skulle vara lägre huspriser i det området på grund av häktet.

  Exploatörer och byggherrar som är intresserade att investera i Trelleborgs utvecklingsprojekt har inte minskat sitt intresse på grund av etableringen av en kriminalvårdsanstalt utan snarare tvärtom.

  Kriminalvårdens erfarenhet är att bostadspriserna inte påverkas. Anläggningen smälter in i bebyggelsen och verksamheten är anonym.

 • Nej, finansieringen av Ringvägen presenteras inom kort.

Hur kommer kriminalvårdsanläggningen att fungera?

 • Det blir totalt 450 kriminalvårdsplatser varav 350 fängelseplatser och 100 häktesplatser. Det blir Sveriges näst största anstalt.

 • Kriminalvården kommer att vara hyresgäster hos en ny fastighetsägare, som köper marken av kommunen där anläggningen byggs. Kriminalvården handlar upp byggentreprenörer. Handlingar kan tas del av genom Kriminalvården. Alla villkor kommer att finnas att tillgå. Även avsiktsförklaringen finns att tillgå.

 • Kriminalvården kommer inte att vara fastighetsägare. Kommunen säljer marken till marknadsvärde, som till vilken annan verksamhet som helst. Kriminalvården, och i slutändan skattebetalaren, bekostar själva byggnaden och verksamheten genom att betala hyra.

 • Det finns ingen erfarenhet av att det är så. Snarare tvärtom eftersom bevakningsgraden ökar. De som besöker anstalten är anhöriga som är prövade och godkända för besök.

 • Drygt 300 arbetstillfällen med tjänster som kriminalvårdare, produktionsledare, lärare, administrativ personal, kökspersonal och sjukvårdspersonal med mera.

 • Det är en upphandlingsfråga. Lagen om offentlig upphandling styr.

 • En anstalt är oftast anonym och har liten påverkan på närområdet. Oftas har staden växt upp runt omkring en anstalt som funnits sedan tidigare. I Kirseberg fanns en skola bredvid anläggningen.

 • Transporterna till och från anstalten kommer till största del att bestå av personbilar och mindre lastbilar. Det handlar om cirka 25 transporter per dag, om man jämför med annan liknande anläggning. Transporterna består av leveranser till anläggningen, samt intagna. Sedan tillkommer arbetsresor till och från arbetet för de anställda.

 • Kriminalvården kommer att klimatkompenserar för användning av jordbruksmark. De har höga ambitioner för hållbarhet och ska bygga den mest klimatsmarta av sina anläggningar. Man kommer att jobba med biologisk mångfald i området mellan staket och anstaltsgräns och solceller i de rätt stora säkerhetszoner som kommer att finnas inom anläggningen, återvinningssystem med mera.

 • Högsta byggnadshöjden som tillåts är 18 meter för en mindre del av planområdet, i övriga delar tillåts en byggnadshöjd på 8 respektive 13 meter.

 • Belysningen riktas in mot anläggningen. Stolparnas höjd kommer studeras i projekteringen av kriminalvårdsanläggningen och ska utformas så att den inte skapa olägenhet för närliggande verksamheter och boende.

 • Det blir två infarter från väg 9, var dessa kommer att placeras, redovisas i strukturplanen för Business Center Trelleborg, BCT, varav den östra infarten redovisas i detaljplanen för kriminalvårdsanläggningen och tomatodlingen.

 • Kriminalvården tar sikte för att täcka framtidens behov och ska dessutom följa krav från riksrevisionen, att bygga större, mer kostnadseffektiva och rationella enheter. Anstaltens storlek tar sikte på framtida behov.

 • Kriminalvården har nollvision för rymningar och har inte haft rymningar från någon anstalt på senare år. Detta beror på stort säkerhetsarbete och högt ställda krav. Det här blir en säker anstalt. Det sker anpassning av vilka interner som tas in. Ta gärna del av Kriminalvårdens årsredovisning, där mer information och statistik kring rymningar finns. Se Kriminalvårdens webbplats.

 • Säkerhetsklass 2 kommer att gälla på anstalten, vilket gör att det är svårt för de intagna att få persmission. När man väl fått det sköts den väl. De som åker på permission åker till andra orter.

 • Kriminalvården har idag inte några större narkotikabekymmer. Man har hög kontrollgrad kring narkotikahantering. Det finns inga belägg för att kriminalitet i närområdet ökar. Snarare tvärtom.

 • Polisnärvaron kan öka. Kriminalvården har lång erfarenhet av att hantera sina egna säkerhetsproblem.

 • Intagna som klarar sina krav för att ta emot besök, har rätt till besök av anhöriga, som klarar besökskontrollskrav. Besöken är en viktig del i rehabiliteringsprocessen, som fungerar väldigt väl och inte ställer till problem för närområdet. Kriminalvården har lyckats väl med säkerhetsarbetet de senaste åren.

 • Kriminalvården har inte byggt andra stora anstalter de senaste decennierna. Det som byggts är mindre anläggningar till exempel i Fosie, Ystad och Kristianstad och på andra orter har man etablerat sig i befintliga byggnader.

  Det blir en klimatsmart anstalt, som är uppgraderad i hög teknisk säkerhetsnivå, utan att vara ett säkerhetsfängelse. Det finns tillräckligt med sådana i Sverige. Det blir en normalanstalt, som kommer att flyta in i landskapsbilden och vara rätt anonym i sin karaktär.

Kriminalvården

På Kriminalvårdens sida finns mer information, bland annat fler frågor-och-svar.

Se även Kriminalvårdens webbplats

Lokaliseringsutredning

Detaljplanearbetet för den planerade kriminalvårdsanläggningen föregicks av en lokaliseringsutredning som utfördes av Trelleborgs kommun år 2021 i syfte att redovisa lämpliga platser för en ny kriminalvårdsanläggning utifrån Kriminalvårdens kravspecifikation. Här har även anläggningens möjliga påverkan på allmänna intressen och riksintressen analyserats.

Kommunledningsförvaltningen