Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och drygt 7 000 nya bostäder i havsnära läge. Projektet utvecklar Trelleborgs potential, utnyttjar kommunens strategiska läge och tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet.

I filmklippet berättar processledare Charlotte Lindström om de olika satsningarna inom ramen för Kuststad 2025 och hur de hänger ihop.

Kuststad 2025 är uppdelat i olika delprojekt. Delar av projektet är samfinansierade av EU och Tillväxtverket.

Kuststad 2025 är ett omfattande utvecklingsprojekt som berör hela staden.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Projektets olika delar:

  • Stadsutveckling i Sjöstaden, Västra Sjöstaden och stadskärnan

Gränsen mellan hamn och stad flyttas och nya, moderna stadsdelar växer fram. Det gamla hamnområdet och ett intilliggande industriområde omvandlas för att rymma en mix av bostäder, lokaler för verksamhet och attraktiva mötesplatser. Mer än fem kilometer kajkant blir tillgänglig för boende och besökare.

Kommunen tar tillvara det stationsnära läget genom att planera lokaler för verksamheter som är besöks- och personalintensiva, till exempel kontor. Samtidigt knyts staden, Centralstationen och havet samman.

  • Näringslivssatsning på Business center Trelleborg

Inom ramen för dagens östra verksamhetsområde, i anslutning till hamn, ny ringväg och befintliga järnvägsspår, planerar kommunen för incheckning, uppställningsplatser och logistikverksamhet.

Business center Trelleborg ska vara en plats där befintliga företag kan växa samtidigt som nya tillkommer. Här finns ett unikt läge för logistik och omlastning av gods mellan väg, järnväg och sjöfart.

  • Ny infrastrukturlösning och ringväg avlastar staden

Genom att utveckla västra ringvägen, och samtidigt bygga en ny östlig ringväg kan biltrafik och godstransporter ledas om utanför staden. Det gör det möjligt att utveckla nya centrum- och havsnära stadsdelar samt att utnyttja ett unikt logistikläge öster om staden.

Satsningen på infrastruktur säkerställer också att den interna logistiken i Trelleborgs Hamn fungerar.

Delar av projektet är samfinansierat av EU.

Kuststad 2025

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen