Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och drygt 4 000 nya bostäder i havsnära läge. Projektet utvecklar Trelleborgs potential, utnyttjar kommunens strategiska läge och tar ett helhetsgrepp för att staden ska återfå kontakten med havet.

Projektet startade 2016 när kommunfullmäktige med stor majoritet beslutade att Trelleborg senast 2025 ska ha en ny östlig ringväg.

Kuststad 2025 är uppdelat i tre delprojekt. Delar av projektet är samfinansierade av EU och Tillväxtverket.

Stadsutveckling – Sjöstaden och stadskärnan

Gränsen mellan hamn och stad flyttas och nya, moderna stadsdelar växer fram. Här ska finnas en mix av bostäder, lokaler för verksamhet och attraktiva mötesplatser. Mer än fem kilometer kajkant blir tillgänglig för boende och besökare.

Kommunen tar tillvara det stationsnära läget genom att planera lokaler för verksamheter som är besöks- och personalintensiva, till exempel kontor. Samtidigt knyts staden, Centralstationen och havet samman.

Näringslivssatsning – Business center Trelleborg

På dagens östra verksamhetsområde, i anslutning till hamn, ny ringväg och befintliga järnvägsspår, planerar kommunen för incheckning, uppställningsplatser och ett logistikcentrum. Business center innebär en utveckling av östra verksamhetsområdet till en plats där befintliga företag kan växa samtidigt som nya tillkommer.

Infrastruktur – hamninfart och östlig ringväg

Delprojektet syftar till att leda biltrafik och godstransporter utanför staden, säkerställa att den interna logistiken i Trelleborgs Hamn fungerar samt öka möjligheterna till omlastning av gods mellan olika transportmedel.

Delar av projektet Kuststad 2025 är medfinansierat av EU.

Fotograf: EU

Kuststad 2025

Telefonnummer
0410-73 30 00

Besöksadress

Algatan 5, Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen