En ringväg som leder trafiken runt staden och östlig hamninfart med tillhörande lastbilsuppställning utanför hamnområdet är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

En ringväg är både förutsättning och möjliggörare för Kuststad 2025

Trelleborgs hamn är viktig för landets och regionens transporter och trafik. Idag leds transporter till hamnen rakt igenom Trelleborgs stad, med köer och föroreningar som följd. Även pendlingstrafiken i öst-västlig riktning leds genom staden.

I framtiden kan ringvägen leda trafiken runt om staden istället för genom den. Hamntrafiken leds direkt via en planerad östlig hamninfart till det nya hamnområdet vid stadens östra pir.

Med en östlig hamninfart och fullvärdig ringväg från väg 9 till E6:an vid Maglarpsrondellen kommer den tunga trafiken inte längre att behöva köra genom centrum. Detta innebär effektivare lastning och lossning i hamnen, jämnare flöden inne på hamnområdet och ända ut till E6:an, vilket ger kortare körtid och mindre utsläpp.

En östlig hamninfart och fullvärdig ringväg är en förutsättning för bostadsbyggande i Sjöstaden. Så länge det inte finns en östlig hamninfart måste hamnen ha uppställningsplatser med mera i det gamla hamnområdet.

Projektet innebär också att genomfartstrafiken flyttas ut från centrum till en nybyggd ringväg vilket gör det möjligt för staden att åter möta havet.

Arbetet med ny infrastruktur består av flera delar:

Arbetet har kommit olika långt i de olika delarna.