En ringväg och östlig hamninfart med tillhörande lastbilsuppställning utanför hamnområdet är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

Röd färg markerad vald korridor för östlig ringväg, gul färg markerar område för uppställningsytor och östlig hamninfart.

Fotograf: Anders Bramme

Kommunen planerar inom projektet Kuststad 2025 för en östlig ringväg mellan väg 108 och väg 9, en ny hamninfart mellan väg 9 och Trelleborgs hamn samt uppställningsytor i anslutning till hamninfarten.

Östlig ringväg och hamninfart är ett av delprojekten i Kuststad 2025 och en förutsättning för den omfattande stadsutvecklingen som också ingår i projektet.

Planarbete

Under planeringsarbetet har flera olika utredningar gjorts, bland annat av naturvärden, arkeologi och grundvatten.

Planprogram

Ett planprogram för östra ringvägen och östra hamninfarten godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i mars 2018.

Detaljplaner

Detaljplanerna för östlig ringväg, östlig hamninfart och uppställningsytor var ute på samråd i början av 2020.

Detaljplan för östlig ringväg.

Detaljplan för östlig hamninfart.

Dialog med berörda

Under hela planeringsarbetet har kommunen en dialog med fastighetsägare och arrendatorer inom den planerade vägkorridoren. Alla som äger eller arrenderar mark inom markzonen för vägen har bjudits in till informationsmöten där projektet informerat om den fortsatta processen. Ägare av bostadsfastigheter har erbjudits möjligheten till frivillig förtida inlösen.

Kuststad 2025

Telefonnummer
0410-73 30 00

Besöksadress

Algatan 5, Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen