En ringväg som leder trafiken runt staden och östlig hamninfart med tillhörande lastbilsuppställning utanför hamnområdet är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

Röd färg markerad vald korridor för östlig ringväg, gul färg markerar område för uppställningsytor och östlig hamninfart.

Fotograf: Anders Bramme

Arbetet med ny infrastruktur inom ramen för Kuststad 2025 består av flera delar:

  • Utveckling av västra ringvägen, mellan E6 och väg 108
  • Ny östlig ringväg, mellan väg 108 och väg 9
  • Ny infart till Trelleborgs Hamn

Arbetet har kommit olika långt i de olika delarna. Kommunen har tagit fram ett planprogram som omfattar både en östlig ringväg och en ny hamninfart och i samband med detta gjort flera olika utredningar, bland annat av naturvärden, arkeologi och grundvatten. Därefter har arbetet delats upp i två detaljplaner.

Detaljplan för östra ringvägen.

Detaljplan för ny hamninfart.

Arbetet med att utveckla västra ringvägen ska påbörjas under 2021.

Dialog med berörda

Under hela planeringsarbetet har kommunen en dialog med fastighetsägare och arrendatorer inom den planerade vägkorridoren. Alla som äger eller arrenderar mark inom markzonen för den östra ringvägen vägen har bjudits in till informationsmöten där projektet informerat om den fortsatta processen.

Ägare av bostadsfastigheter inom markzonen för östra ringvägen samt ny hamninfart har erbjudits möjligheten till frivillig förtida inlösen.

En del av Kuststad 2025

Satsningen på infrastruktur i form av ringväg runt staden samt hamninfart är ett av delprojekten inom Kuststad 2025. Satsningen är en förutsättning för den omfattande stadsutveckling och näringslivssatsning som också ingår i projektet.

Kuststad 2025

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen