Ytterligare ett år med bra ekonomiskt resultat

Publicerad:

Årets resultat för Trelleborgs kommun är klart – och bokslutet innebär ytterligare ett år med ett bra resultat, trots stigande inflation, räntor och förväntad lågkonjunktur.

Bokslutet för 2022, exklusive exploateringsverksamheten, visar på ett resultat om 133,3 miljoner, vilket överstiger det budgeterade resultatet med cirka 58 miljoner kronor. Därmed uppnås det finansiella målet för god ekonomisk hushållning även år 2022.

– Det här resultatet visar att vi har god kontroll och en fortsatt stabil ekonomi i kommunen trots stigande inflation, ränteökningar och en allmänt negativ utveckling av ekonomin i vår omvärld, säger kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist.

Det positiva resultatet gör att Trelleborgs kommun för fjärde året i rad kan avsätta medel till resultatutjämningsreserven. Det är ett sätt att, i goda tider, avsätta en del av överskottet som sedan kan använda för att täcka eventuella underskott till följd av konjunkturförsämring.

Nämndernas resultat och avvikelse mot budget (i miljoner kronor):
ResultatUtfallÅrsbudgetAvvikelse
Verksamheternas nettokostnader (exklusive exploateringsverksamhet)-2 802,5-2 784,1-18.4
Skatteintäkter och statsbidrag2 926,82 853,573,3
Finansiella intäkter och kostnader9,05,63,4
Resultat (exklusive exploateringsverksamhet)133,37558,3

Ansvarstagande medarbetare

Grunden för det positiva resultatet är dels att kärnverksamheterna har varit bra på att följa budget, dels att intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag var större än budgeterat.

– Det är mycket glädjande att vi, tack vare alla medarbetares goda arbete och ansvarstagande, återigen gör ett bra ekonomiskt resultat, säger kommundirektör Gisela Öst.

Årsredovisningen klar i april

Trelleborgs kommunkoncern, kommunen tillsammans med de kommunägda bolagen, redovisar ett ekonomiskt resultat på 178,0 miljoner kronor.

Årsredovisningen kommer att hanteras i kommunfullmäktige den 24 april.