Kommunstyrelsen tog viktigt beslut för vidareutveckling i Trelleborgs kommun

Publicerad:

Genom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 utvecklar Trelleborgs kommun 7000 nya bostäder och ett unikt läge för logistikverksamhet. Satsningar som kommer att stärka staden i rollen som regional kärna och viktigt nav för export och import. På sitt senaste sammanträde tog kommunstyrelsen ett beslut som är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen.

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att kommunen nu går vidare och begär tillstånd att expropriera ett antal bostadsfastigheter som ligger inom markzonen för den planerade ringvägen. Ringvägen kommer att innebära att trafikbarriären mellan befintlig stad och hav försvinner vilket i sin tur gör det möjligt utveckla nya stadsdelar i det gamla hamnområdet.

Kommunen har sedan kommunfullmäktiges beslut 2018 erbjudit ägarna av berörda bostadsfastigheter som ligger inom markzonen för en ny ringväg en möjlighet att få sin fastighet värderad samt att sälja den till kommunen. Ett stort antal fastighetsägare har utnyttjat möjligheten till förtida, frivillig inlösen. För de fåtal som tackat nej inleder nu kommunen processen med expropriation. Fastigheterna ska enligt detaljplanen användas till allmän plats, bland annat i form av ringväg och andra allmänna behov.

– Kommunen har under några år erbjudit olika lösningar och eftersom det inte funnits acceptans hos ett mindre antal av fastighetsägarna går vi nu i de fallen vidare med expropriation, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande.

Expropriation innebär att kommunen tvångsvis köper in en fastighet. Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt att lösa in mark eller annat utrymme som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats som kommunen ska vara huvudman för. Kommunen kommer att ansöka om tillstånd till expropriation hos regeringen. När tillstånd har erhållits prövas ärendet i mark- och miljödomstolen.

Processen inleds med att ägarna kommer att kontaktas på nytt och få mer information om hur processen ser ut. De kommer att erbjudas möjlighet att sälja frivilligt till kommunen en sista gång. I de fall det inte fungerar kommer processen med expropriation att inledas. Första steget blir en värdering av fastigheterna. Därefter ansöker kommunen hos regeringen om tillstånd till expropriation.

– Kommunen har för avsikt att starta processen omgående. Fastighetsägarna ska få en rimlig tid på sig att finna ny bostad och anpassa sig efter situationen. Hur lång tid processen tar beror på handläggningstider hos mark- och miljödomstolen, säger Fredrik Geijer, kommundirektör.

Bakgrund, fakta

Ett stort antal sträckningar har studerats för den nya ringvägen. Vid ett sammanträde i kommunfullmäktige hösten 2017, beslutades om dragningen av östra ringvägen. Genom en östlig sträckning kan kommunen verka för att skapa plats för ett andra järnvägsspår. Fler spår öppnar upp för fler pågatåg samt utökade möjligheter för klimatsmarta godstransporter på järnväg. Med en östlig sträckning av vägen blir det också en direkt anslutning till Business Center. Denna dragning möjliggör också en framtida hamninfart på södra sidan om bangården i anslutning till det nya hamnområdet.

Arbetet med ringvägen är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet innebär satsningar på nya stadsdelar med cirka 7000 bostäder, näringslivsutveckling och ny infrastruktur.