Idrottsstaden utvecklas i nya samarbetsformer

Publicerad:

Arbetet med den planerade idrottsstaden i Trelleborg, det vill säga området runt Söderslättshallen och Vångavallen, fortsätter som planerat men med en viss fördröjning. Under våren har förändringar i arbetet skett, vilka medför att samarbetet mellan Trelleborgs kommun, Hemsö och MTA avbrutits i den form som tidigare varit påbörjad. Anledningen är ny praxis och tydliggöranden inom lagen om offentlig upphandling (LOU).

Planeringen av en idrottsstad i Trelleborg innebär en satsning på att renovera och bygga ut idrottslokalerna i Vångavallsområdet. Planerna innefattar ett nytt badhus, ombyggnation av Vångavallen och en utbyggnad av Söderslättshallen med en ny ishall. Parkeringssituationen i området ska också förbättras. Dessutom finns en skola med inom området i de skisser som arbetats fram i projektet.

Nya rekommendationer för upphandling

I januari kom en dom från förvaltningsrätten avseende LOU vid byggentreprenad på annans fastighet. Domen föranleder en större försiktighet i hanteringen. Efter domen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) ändrat sina rekommendationer till Sveriges kommuner kring upphandling vid byggentreprenad på annans mark.

Domen berör bland annat det tillvägagångssätt som Trelleborgs kommun avsåg att använda i arbetet med idrottsstaden. Avsikten har varit att Hemsö ska äga byggnaderna, och kommunen hyra dem. Med de nya rekommendationerna måste en ny fastighetsägare och hyresvärd upphandlas.

– Arbetet med att utveckla en Idrottsstad inom Trelleborg fortgår, men till följd av domen och ändrade råd har Trelleborgs kommun, Hemsö och MTA ömsesidigt valt att avbryta samarbetet kring Idrottsstaden, säger Mattias Hägg, enhetschef för exploatering och strategisk lokalförsörjning.

Samma ambitioner

Ambitionerna med Idrottsstaden förändras inte av de nya rekommendationerna gällande LOU utan kommunen avser fortsatt verka för att möjliggöra Idrottsstaden med ett nytt badhus, ny fotbollsarena och tillbyggd ishall. Arbetet ska ske etappvis med en första etapp som avser upphandling av ett nytt badhus. Upphandling kan starta vid ett positivt beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrund

I februari 2022 skrevs en avsiktsförklaring för en långsiktig satsning på att renovera och bygga ut idrottslokalerna i Vångavallsområdet. I spåren av satsningen på idrottsanläggningarna, uttalades planer för hur en ny stadsdel ska växa fram. Kommunen planerade att sälja mark till MTA/Hemsö, för uppförande av nytt badhus, ny fotbollsarena, bygga ut Söderslättshallen samt ordna parkeringen inom området och skapa bostäder.

Kommunfullmäktige godkände i oktober 2022 ett markanvisningsavtal mellan kommunen, Trelleborgs FF och fastighetsbolagen MTA och Hemsö. Målsättningen med avtalet var att det skulle leda fram till ett köpeavtal där Hemsö/TFF/MTA köper Vångavallen och bygger en ny fotbollsarena.

Avtalet som godkändes var en fördjupning av den avsiktsförklaring som undertecknades i februari. Arbetet med ny fotbollsarena ingår i kommunens vision om idrottsstaden. Visionen handlar om långsiktiga satsningar för att utveckla befintliga idrottslokaler i området runt Söderslättshallen och tillföra nya verksamheter, som ishall, badhus och bostäder.

I lokalförsörjningsplanen för 2023 presenterades en skola i samband med den planerade idrottsstaden. Förutsättningar för en skola kommer att tas fram i förstudien för Idrottsstadsskolan så att ett beslutsunderlag finns för kommunstyrelsen att ta ställning till.

Läs mer på Trelleborg växer, kommunens webbplats om stadsutveckling:

Idrottsstaden