Pilevallskolan på rätt väg enligt granskning

Publicerad:

En granskning av Pilevallskolan visar att verksamheten i flera delar når upp till Skolinspektionens kvalitetskriterier. Flera av de saker som myndigheten har anmärkningar på är utvecklingsområden som skolan sedan tidigare identifierat – och där det pågår arbete för en förbättring.

Nyligen stod det klart att Östra skolan var helt utan anmärkning efter en granskning gjord av Skolinspektionen. Nu är resultatet från myndighetens granskning av Pilevallskolan också klart.

Pilevallskolan ligger i den östra delen av Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Vi har fått anmärkningar på alla fyra områden som granskats, men i samtliga fall uppnås kvalitetskriterierna i flera delar, vilket visar att vi är på god väg, säger Annica Liersch, rektor för rektorsområde Tätort öster.

Vid inspektionen, som är en del av den regelbundna kvalitetsgranskningen, genomfördes lektionsobservationer samt intervjuer med elever, lärare, rektor och skolans elevhälsoteam. De fyra områden som ingick i inspektionen är:

  • Rektors ledarskap 
  • Undervisning 
  • Trygghet och studiero 
  • Bedömning och betygssättning

När det gäller betygssättning och bedömning gäller anmärkningarna ett utvecklingsområde som kommunens rektorsgrupp sedan tidigare identifierat och börjat arbeta med. Det handlar om att lärare som är ensamma i sitt ämne på skolan (till exempel bild, musik och slöjd) inte har något självklart sammanhang för att diskutera bedömning.

Annat som Skolinspektionen menar behöver utvecklas är jämställdhetsarbetet samt elevernas delaktighet i planering och utvärdering av undervisningen. Detta är vanligt förekommande anmärkningar för många skolor.

– Vi ska självklart arbeta vidare med insatser kring strategiskt jämställdhetsarbete. Men jag vill också understryka att Pilevallskolan var den skola i kommunen som hade jämnast fördelning mellan könen vid ansökningar till gymnasiets olika program i våras, säger Annica Liersch som menar förklaringen ligger i skolans strategiska SSA-arbete i årskurs 1-9.

Inspektionen visar att Pilevallskolan har gemensamma strukturer och ett medvetet sätt att arbeta med både trygghet och studiero. Dock krävs ytterligare insatser för att alla lärare ska kunna ta sig an uppdraget på ett likvärdigt sätt. Att det finns en variation i arbetet med studiero när det gäller de högre årskurserna är något som skolan identifierat och börjat åtgärda sedan tidigare.

– Sammantaget håller jag med om Skolinspektionens analys. Nu ska alla medarbetare tillsammans med skolledningen lägga en plan för att bli ännu starkare i vårt dagliga arbete med eleverna, säger Annica Liersch.