Folkomröstning om infart till Trelleborgs Hamn

I samband med valet till riksdag, region och kommun den 11 september 2022 genomfördes en kommunal folkomröstning om infarten till Trelleborgs hamn.

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad kommuninvånarna tycker i en viss fråga. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande.

Slutgiltigt resultat

Valdeltagande: 69,28 procent (24 999 röster)

Öst: 42,79 procent (10 696 röster)

Väst: 40,16 procent (10 040 röster)

Avstår från att ta ställning: 15,14 procent (3784 röster)

Ogiltiga röster: 1,92 procent (479 röster)

Resultat per valdistrikt
ValdistriktÖst (antal röster)Väst (antal röster)Avstår från att ta ställning (antal röster)Ogiltiga röster (antal röster)Valdeltagande (procent)
Gylle-Bösarp12517354374,74
Grönby-Önnarp1251461031758,89
Barnängen-Rådmansgatan265230111562,03
Stavstensvägen-Bäckaskolan61474361378,32
Akka204263771760,98
Beddingestrand-Källstorp-Jordberga6534442433772,02
Järnvägsgatan-Söderslättsgatan4233531591663,91
Österlid-Sockenvägen175371652150,93
Pilevall-Kyrkoköpinge174385801667,18
Johan Kocksgatan-Möllaregatan4025241781454,22
Centrum-SSG Västra4792461521957,03
Granlunda-Knäckekärr6453921752077,39
Högalid-Söderslättshallen3202171291076,82
Alstad-Villie-Minnesberg2333162162567,58
Liljeborg-Parken3732761231359,16
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie9934462701279,42
Fagerängen-Östra stranden107667811962,83
Kattebäck6973671724271,28
Vannhög-Västervång7194311762675,32
Klagstorp-Simremarken4114531351464,52
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv2722541111380,15
Gislövs läge-Gislövs Strandmark365789782086,40
Dalköpinge-Gislövs by28785771887,54
Smygehamn4503291391974,78
Anderslöv3414583502160,75
Hallabacken-Prästahejdan386214921166,64
Centrum-SSG östra3402381381957,74
Uppsamling öst7350336Ej mätbart
Uppsamling väst4577373Ej mätbart

Folkomröstningen om infart till Trelleborgs hamn genomfördes efter att en medborgare i januari 2020 lämnade in en begäran i ett folkinitiativ med 4139 godkända namnunderskrifter. Begäran var att kommunen ska hålla en folkomröstning med frågan om infarten till Trelleborgs hamn ska ske från öster eller väster.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 att genomföra en folkomröstning i samband med det allmänna valet den 11 september 2022.

Folkomröstningen är rådgivande.

Vad har vi röstat om?

I den kommunala folkomröstningen fick du som kommuninvånare möjlighet att ta ställning till om du vill att infarten till Trelleborgs hamn ska ske från öst (röd markering) eller väst (blå markering).

Frågan på valsedeln var: Ska infarten till Trelleborgs hamn ske från öst eller väst?

Svarsalternativen var öst, väst och Jag avstår från att ta ställning.

Varför kunde jag rösta blankt?

Ingen kan tvingas att ha en åsikt och för att uppmuntra dig att rösta i alla fall, fanns det en blank röst. Om du röstar blankt kan du göra det för att du vill markera att du har tagit del av den politiska debatten, men att du inte vill ta ställning av någon orsak. Blankröstens funktion är att erbjuda dig som inte har en åsikt att ändå rösta eftersom vi registrerar samtliga som röstar i röstlängden.

En blank röst och övriga felaktiga röster (ogiltiga) räknas för att se hur många som deltog i valet.

Klicka på bilden för att se den större.

Vem fick rösta?

Alla kommuninvånare som har rätt att rösta i valet till Trelleborgs kommuns kommunfullmäktige hade också rätt att rösta i den kommunala folkomröstningen.

Guide: Detta handlar folkomröstningen om

Om Kuststad 2025

 • Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt. Hamnen flyttar österut och frigör mark för nya stadsdelar i havsnära läge. Med Kuststad 2025 planeras satsningar på näringsliv, infrastruktur och omkring 7 000 nya bostäder.

  Mer konkret innebär det att Trelleborgs Hamn flyttar till ett nytt östligt läge söder om järnvägen. Detta möjliggör för Trelleborgs kommun att bygga bostäder i det gamla hamnområdet och det intilliggande västra industriområdet.

  I Business Center Trelleborg, på östra industriområdet, utvecklar Trelleborgs kommun mer än 200 hektar för verksamheter som har speciell nytta av läget i direkt anslutning till Skandinaviens största RoRo-hamn. I området finns direkt möjlighet till omlastning mellan väg, järnväg och sjöfart.

  Business Center Trelleborg ska utvecklas till en attraktiv plats för näringslivet, med närhet till intermodala transporter.

  Projektet innebär också att genomfartstrafiken flyttas ut från centrum till en nybyggd ringväg vilket gör det möjligt för staden att åter möta havet.

  Projektet startade 2016 och är delvis EU-finansierat.

 • När ringvägen finns på plats runt Trelleborg kommer dagens östra verksamhetsområde vara en av de bäst lämpade platserna i Skåne att utveckla ett logistikcenter, i närheten till Sveriges andra största godshamn. Här kommer finnas möjlighet till omlastning mellan sjöfart, järnväg och väg.

  Det är dessa förutsättningar som ligger till grund för planerna på Business center Trelleborg. Kommunen samarbetar med befintligt näringsliv, men har även markanvisningsavtal med Polar Structure som arbetar för att få nya logistiketableringar till området. Amerikanska Fiba Technologies har köpt fastighet och planerar verksamhet med cirka 100 arbetstillfällen. Dessutom projekterar Kriminalvården en ny modern anläggning som beräknas ge cirka 600 nya arbetstillfällen.

 • Trelleborgs hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och cirka 30 % av all RoRo-trafik i Sverige kommer via Trelleborg. RoRo-trafik betyder rolloff-rollon, det vill säga trailers och annat rullande gods som fraktas på fraktfärjor med tät linjetrafik.

  Den tunga fordonstrafiken har ökat med cirka 5 % per år sedan 80-talet och varje år kör omkring en miljon lastbilar genom Trelleborg.

  Med en östlig hamninfart och fullvärdig ringväg från väg 9 till E6:an vid Maglarpsrondellen kommer den tunga trafiken inte längre att behöva köra genom centrum. Detta innebär effektivare lastning och lossning i hamnen, jämnare flöden inne på hamnområdet och ända ut till E6:an, vilket ger kortare körtid och mindre utsläpp.

  En östlig hamninfart och fullvärdig ringväg är en förutsättning för bostadsbyggande i Sjöstaden. Så länge det inte finns en östlig hamninfart måste hamnen ha uppställningsplatser med mera i det gamla hamnområdet.

  Vi slipper barriäreffekten och med hamnens flytt och ny infart kommer utsläpp från transporterna att minska och inte spridas över Trelleborgs stad.

 • Trelleborgs Hamn AB, som är Skandinaviens största roro-hamn, har behov av större ytor och bättre logistikflöden. Det finns inte tillräckligt med plats för dessa funktioner i det framtida hamnområdet. Uppställningsytor behöver finnas norr om väg 9 i Business Center Trelleborg.

  Detta förbättrar även hamnens logistik eftersom transporterna kommer in på rätt sida om järnvägsspåren och inte behöver korsa spår eller väg.

  Området planeras utöver incheckning och uppställningsplats även innehålla servicefunktioner och gröna ytor, vilket bidrar till hela områdets attraktivitet.

 • Med en västlig hamninfart kommer lastbilarna fortsatt att gå genom centrum, och hamnen kommer fortsatt att behöva området för uppställningsplatser och logistik. I det gamla hamnområdet kommer inga bostäder att kunna byggas. Enbart delar av Västra Sjöstaden som inte påverkas av buller och farligt gods på E6:an kan förverkligas.

  Även med en västlig hamninfart behövs det en evakueringsväg i öster för att släppa ut trafik från området samtidigt som räddningstjänsten ska kunna ta sig in. Dragningen av denna evakueringsväg är ungefär densamma som en framtida hamninfart från öster kan komma att ha, men utan en bro för fordonstrafik över väg 9 till ringvägen.

 • I planeringen för de nya stadsdelarna är målsättningen att staden ska vara levande med en blandning av både verksamheter och bostäder. Här kommer att finnas torg och parker, badplatser, attraktiva kaj- och strandpromenader med mötesplatser med mera.

  Förutom bostäder ska här finnas förskolor, skolor och ett framtida campus. Vid Västra Sjöstaden planeras det för en sandstrand.

Valnämndens kansli

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen