Allmänhetens frågestund

Med syfte att öka allmänhetens intresse för den lokala politiken i Trelleborgs kommun infördes under våren 2022 allmänhetens frågestund.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Former för frågestunden

Du är välkommen att själv närvara i möteslokalen på Parken i Trelleborg för att ställa din fråga under frågestunden. Vill du inte själv läsa upp din fråga, kommer en sekreterare eller någon i presidiet att göra det.

Frågestunden får ta högst 30 minuter per tillfälle. Frågestunden hålles i samband med kommunfullmäktiges sammanträde, men är inte en del av sammanträdet. Frågor ska vara inskickade i förväg. Det är kommunfullmäktiges presidium som avgör vilka frågor som blir aktuella att ta upp. Frågor ska riktas till en eller flera enskilda fullmäktigeledamöter.

Allmänhetens frågestund, liksom varje sammanträde med kommunfullmäktige, filmas och kan följas via länk.

Kommunfullmäktige

Skicka in din fråga

 • Du kan skicka in din fråga via formuläret nedan.
 • Alternativt kan du skicka e-post till trelleborgs.kommun@trelleborg.se. Skriv ”Allmänhetens frågestund” i ämnesraden. Förutom frågan, ska du uppge för- och efternamn, samt uppgift om vem eller vilka fullmäktigeledamöter som frågan riktar sig till.
 • Vill du hellre skicka vanlig post går det bra till: Trelleborgs kommun, Algatan 13, 231 83 Trelleborg. Märk brevet ”Allmänhetens frågestund”. Förutom frågan, ska du uppge för- och efternamn, samt uppgift om vem eller vilka fullmäktigeledamöter som frågan riktar sig till.

Läs riktlinjerna för frågestunden nedan, innan du skickar in din fråga.

  • Frågestunden läggs i anslutning till ett ordinarie sammanträde och ska inte vara en del av sammanträdet. Presidiet avgör om frågan får ställas.
  • Frågestunden får ta högst 30 minuter per tillfälle.
  • Frågor behandlas i den ordning de inkommer. Frågor av samma karaktär kan få ett gemensamt svar.
  • Frågor som inte hinns med får frågeställaren skicka in igen till kommande frågestund.
  • Frågeställaren får inte vara anonym.
  • Frågan som ställs ska riktas till en eller flera enskilda fullmäktigeledamöter.
  • Frågan ska vara relativt enkel och ska avse den kommunala verksamheten i Trelleborgs kommun. Frågan ska gälla ärenden som normalt hanteras av fullmäktige.
  • Frågan ska anmälas till kommunstyrelsens kansli senast 11 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Vid anmälan ska konkret frågeställning anges och till vilken/vilka ledamöter den riktas.
  • Den tillfrågade får överlåta åt annan fullmäktigeledamot att besvara frågan.
  • Frågan föredras av frågeställaren eller av kommunfullmäktiges presidium eller sekreterare. Bakgrund, beskrivning och konkret frågeställning presenteras på max två minuter.
  • Svaret från den tillfrågade ledamoten kan vara förinspelat.
  • Ett inlägg från frågeställaren i form av en följdfråga eller avslutande kommentar är tillåtet. Någon debatt mellan fullmäktigeledamöter eller den tillfrågade fullmäktigeledamoten och frågeställaren eller övrig allmänhet skall ej förekomma med anledning av frågan.
  • Kommunfullmäktiges presidium kan besluta om att ställa in frågestunden.

Fråga till allmänhetens frågestund

Namnge den eller de ledamöter till vilka frågan riktas.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar i samband med fråga till Allmänhetens frågestund. Behandling som sker är hantering, lagring och radering. De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt webbsystem och kommer att hanteras av kommunkansliet på Trelleborgs kommun. Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Kommunstyrelsen som kan kontaktas via e-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Kommunledningsförvaltningen