Lång ärendelista väntade kommunstyrelsen

Publicerad:

Kommunstyrelsen återsamlades för sitt första sammanträde efter sommaruppehållet och många punkter stod på dagordningen. Flera av ärendena ska nu få slutligt avgörande i kommunfullmäktige som samlas första gången efter sommaren den 27 september.

Här är några av frågorna som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i går:

Markköp inom ringvägskorridor

Kommunen ska börja köpa in mark inom korridoren för den östliga ringvägen. Ett första avtal med en markägare är redan förberett. Det är mark inom det område där den östra ringvägen ska byggas som beslutet handlar om. Sedan 2018 erbjuds ägare av direkt berörda bostadsfastigheter förtida, frivillig inlösen.

Nu går kommunen vidare med jordbruks- och industrifastigheter samt samfälligheter. Målsättningen är att i första hand komma överens med de berörda fastighetsägarna om ersättningen för marken. Ju tidigare förhandling om markförvärv kan påbörjas desto mer tid får fastighetsägare och verksamheter möjlighet att anpassa sig. Om parterna inte kommer överens på frivillig väg har kommunen enligt plan- och bygglagen rätt att lösa in marken genom så kallad expropriation.

Ett avtal finns redan förberett. Det handlar om mark tillhörande en gård mellan Mellanköpinge och Dalköpinge. Här kommer jordbruksmark påverkas av kommunens utbyggnadsplaner för både östra ringvägen och ett naturreservat längs med Dalköpingeån. Eftersom gården, med denna påverkan, inte bedöms vara lämplig eller ekonomiskt lönsam att bedriva ett lantbruk på har ägaren och kommunen kommit överens om en lösning. Avtalet går ut på att gården styckas av så att den kan användas för  hobbylantbruk eller hästgård samt att kommunen köper resterande mark för 9,5 miljoner kronor.

Frågorna ska tas upp i kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Mer information om Kuststad 2025

Nordic Hydrogen Corridor

Trelleborgs kommun har sedan tidigare anslutit sig till vätgassatsningen Nordic Hydrogen Corridor (NHC). I slutet av augusti meddelades att kommunen och det kommunägda bolaget Trelleborgs Energi AB tecknat samarbetsavtal med det danska vätgasbolaget Everfuel. Med avtalet möjliggörs den första av potentiellt åtta tankstationen i den europeiska vätgaskorridoren.

Kostnader förenade med kommunens engagemang i NHC var uppe för beslut i kommunstyrelsen och ska nu även godkännas i kommunfullmäktige. Vätgassatsningen innebär också att kommunens fordonsflotta ska konverteras till vätgasdrift. En utbytesplan för dessa fordon, som föreslås genomföras 2023-2025, ska också godkännas av fullmäktige.

Mer om NHC på Trelleborgs Energis webbplats

Intraprenad inom socialnämndens verksamhetsområde

Socialnämnden vill införa verksamhetsformen intraprenad, inledningsvis inom en verksamhet i hemvården. Till skillnad från entreprenad är det en kommunalt ägd och driven verksamhet med personal som fortfarande är anställd av kommunen. Intraprenad innebär utökade befogenheter och utökat ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Kommunstyrelsen sa ja till detta och skickar vidare ärendet till kommunfullmäktige där frågan avgörs.

Byutveckling i västra delen av Böste

På dagordningen fanns också detaljplan och exploateringsavtal gällande Böste. Även dessa ärenden går nu vidare till kommunfullmäktige.

Planförslaget innebär en byutveckling av det tidigare fabriks- och idrottsområdet i västra delen av Böste. Detaljplanen ska möjliggöra småskalig bebyggelse som ska knyta an till de kulturhistoriska värdena i Böste. Allmänhetens tillgänglighet till strandområdet säkerställs också genom detaljplanen.

Rugbyanläggning – detaljplan antas

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den detaljplan som bland annat möjliggör för en ny rugbyanläggning som ersätter tidigare rugbyanläggning på Pilevallen. Den tidigare anläggningen uppfyllde inte kraven från Svenska rugbyförbundet. Området ska också vidareutvecklas i samband med att en ny skola med tillhörande idrottshall ska byggas.

En kombinerad fotbolls- och rugbyplan på Gylle stadion har tagits fram som en tillfällig lösning i väntan på att den nya rugbyanläggningen står klar.

Alla ärenden

Här är ärendelistan för kommunstyrelsens sammanträde den 8 september