Avtal tecknat för Axel Ebbe-hallen – byggstart i december

Publicerad:

Trelleborgs kommun har efter upphandling tecknat avtal med byggföretaget NCC Sverige AB gällande om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall. Idag undertecknades kontraktet av parterna. Den nya konsthallen beräknas stå färdig i maj 2025.

Med tillbyggnaden får konsthallen en ny attraktiv entré och förutsättningar skapas för att konsthallen ska fungera som en aktiv mötesplats och en naturlig del av Stadsparken. Om- och tillbyggnaden beräknas vara färdig 2025.

Fotograf: Liljewalls arkitekter

Genom om- och tillbyggnaden ges konsthallen möjlighet att bli ett lyft för kulturlivet i Trelleborg och i regionen.

Viktig kulturinstitution

– Axel Ebbes konsthall är en viktig kulturinstitution med en stor och viktig plats i många trelleborgares hjärtan, säger kommunens projektchef Hans-Olov Ivarsson. Därför känns det bra och spännande att vi med NCC nu har hittat en entreprenör som tillsammans med oss kan genomföra projektet.

Konsthallen har under många år varit i behov av renovering bland annat för att klara att möta dagens tillgänglighetskrav. Med om- och tillbyggnaden är Trelleborgs kommuns ambition också att kunna erbjuda större utställningsytor och större bredd i verksamheten, bland annat möjligheter för pedagogisk verksamhet, separatutställningar och andra publika evenemang.

Pausades förra hösten

Behoven av renovering och tillbyggnad har beretts under lång tid. Beslut om att genomföra projektet fattades slutligen av Trelleborgs kommunfullmäktige under våren 2021.

En första anbudsrunda genomfördes hösten 2022 men projektet pausades. Anledningen var att de beräknade kostnaderna för byggprojektet översteg kommunens budget. Det osäkra omvärldsläget medförde bland annat kraftiga kostnadsökningar på byggmaterial.

Erfarenhet av känsliga projekt

Under hösten har kommunen åter gått ut med förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden. Efter utvärdering av inkomna anbud har kommunen beslutat att tilldela NCC entreprenaden. Avtalsspärren har nu löpt ut och inga överklaganden har inkommit.

– Vi har fått in flera anbud från aktörer som dels har erfarenhet av den här typen av projekt och som också kunnat lägga anbud som matchar projektets budget, säger Hans-Olov Ivarsson. I anbudsutvärderingen har kommunen lagt stor vikt vid entreprenörernas erfarenhet av liknande projekt genom krav på referensprojekt i motsvarande komplexitet och storlek samt krav på genomförandebeskrivningar och presentationer för att de högt ställda kraven på kvalitet och bevarande av de kulturhistoriska värdena ska kunna säkerställas.

Nya möjligheter för utställningsverksamheten

Tillbyggnadens fysiska gestaltning har sedan tidigare tagits fram av Liljewall arkitekter. Den nya byggnaden ska samspela med den befintliga konsthallen och tillsammans med denna ge platsen en ny och starkare identitet. Stor omsorg har lagts på materialval, färgsättning och detaljer. Tillbyggnaden ska samspela med den befintliga byggnaden och vara synlig både från Stadsparken och Hesekillegatan.

Om- och tillbyggnaden av konsthallen ger Trelleborgs museer bättre möjligheter att presentera Axel Ebbes konst och öppnar för en mer dynamisk verksamhet än tidigare.

Fotograf: Lars Sjöholm

– Det känns väldigt bra att bygget nu genomförs enligt den ursprungliga planen från förra året, säger Trelleborgs museichef Ola Lundin. Framför allt känns det bra att åter kunna välkomna besökarna tillbaka till Axel Ebbes fantastiska konstvärld. I och med byggprojektet får vi dessutom tillfälle att presentera konsten på ett nytt och uppdaterat sätt. Dessutom kommer byggnaden erbjuda möjligheter till en mycket mer dynamisk och spännande konsthallsverksamhet än tidigare.

Hänsyn till parkmiljön

Jämfört med förra årets pausade projekt har mindre förändringar gjorts gällande utemiljön kring konsthallen. I planeringsskedet har stor hänsyn tagits till Stadsparkens befintliga växtlighet. Bland annat har gångstråken genom parken mot konsthallen och platsen vid den nya entrén fått en delvis annorlunda utformning och de hårdgjorda ytorna minskas något mot den ursprungliga planen, och området får bättre belysning. Axel Ebbes skulptur På Demantehällen som står intill den nuvarande byggnaden flyttas en bit ut i parken för ökad synlighet.

Byggstart är planerad till 1 december och om- och tillbyggnaden beräknas vara genomförd i maj 2025. Invigning av nya utställningar planeras till hösten 2025.

Axel Ebbes konsthall är en del av Trelleborgs museer. Axel Ebbe skänkte sitt livsverk, skulpturer och bildkonst, till Trelleborgs stad 1933. Konsthallen ritades av arkitekten Carl-Axel Stoltz och invigdes av kronprinsparet 1935. Bygget bekostades av Trelleborgs stads sparbank.