Innovativa lösningar för kustskydd ska testas

En effektiv metod för att skydda sig mot högvatten längs kusten är att anlägga skyddsvallar mellan bebyggelse och hav. Detta kan också kombineras med strandfodring, där sand hämtas från annan plats och läggs på stranden för att bygga upp den. Trelleborgs kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 4,8 miljoner kronor för att testa flera olika naturbaserade kustskyddslösningar.

Längs med den västra strandpromenaden planeras i framtiden en stor strand som ska fungera som ett skydd mot höjda havsnivåer. Längs den planerade Sjöstaden vill kommunen också bygga kustskydd för att skydda ny och befintlig bebyggelse. Hur det på bästa sätt ska utformas, kommer nu att testas.

Olika tekniker att bygga vall och bilda dyner ska testas för att skydda befintlig och ny bebyggelse i Trelleborg. Illustration framtagen av Moa Landén, Trelleborgs kommun (OBS illustrationen är ej skalenlig).
Olika tekniker att bygga vall och bilda dyner ska testas för att skydda befintlig och ny bebyggelse i Trelleborg. Illustration framtagen av Moa Landén, Trelleborgs kommun (OBS illustrationen är ej skalenlig).

Testbädd

Dessa kustskydd kommer vardera att vara 50 meter långa och placeras någonstans mellan gamla småbåtshamnen vid västra infarten och Albäcksån. I projektet undersöks olika tekniker för att bygga vall och bilda dyner, som staket, plantering av växter och andra metoder för att binda sand.

Konventionella skyddsvallar, liknande de i Nederländerna, är ofta överdimensionerade, dyra att anlägga och har en neutral eller negativ påverkan på naturvärden och samhällsnyttor i omgivande områden.

Johannes Hagström är hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.
– Vi ska testa olika kustskyddslösningar: en vall, en sandstrand och ett dynlandskap, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.

Olika kustskyddslösningar ska testas

– Med en testbädd där olika innovativa alternativ kan jämföras, skaffar vi oss kunskap och erfarenhet om hur effektiva olika naturbaserade lösningar är, särskilt när det gäller anpassningsbarhet och kostnadseffektivitet för de förhållanden som råder i Trelleborgs kommun, säger Johannes Hagström.

Projektet, som pågår i tre år med start i höst, kommer bland annat att inkludera småskalig strandfodring med konstgjorda dyner och vindburen dynuppbyggnad med hjälp av vegetation och sandstaket, samt anläggning av en översvämningsvall med olika geotekniska egenskaper och vegetation.

– En annan viktig del i projektet är att sprida information om effekterna av klimatförändringar och hur vi kan anpassa samhället för att minska riskerna för skador på husen från erosion eller översvämning, säger Johannes Hagström.

Stöd av forskare från Lunds Tekniska Högskola

Prototyperna utvärderas av forskarna i projektet utifrån hur vegetationen tar sig, erosionsbeständighet, ansamling av vindburen sand i dynlandskapet, skapandet av naturvärden och behovet av skötsel och underhåll. Utvärderingarna kommer att ligga till grund för utvecklingen av riktlinjer för naturbaserade lösningar och deras lämplighet längs Trelleborgs kust.

– Även om dessa metoder har testats internationellt, är förutsättningarna i Skåne och Östersjön unika. Försöksanläggningarna ger oss möjlighet att studera hur kustskydd kan göras mer multifunktionella och, förutom skydd och säkerhet, bidra med natur- och rekreationsvärden, säger Caroline Hallin, forskare och biträdande universitetslektor vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära på Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Stort intresse för studien

Projektet kommer att ledas av Johannes Hagström, med stor hjälp av Caroline Hallin och Björn Almström, båda forskare på LTH. Johannes tror att projektet kan skapa intresse i resten av landet. Det är ovanligt att olika skydd finns presenterade på ett och samma ställe.

– Det kommer att finnas intresse hos dem som vill anlägga kustskydd på andra ställen. Och även hos andra forskare som vill göra bedömningar om vilken som är den bästa metoden, säger Johannes Hagström.