Miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet till kommunen. Det gäller även om du ska ändra en redan befintlig verksamhet.

 • Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att du lämnat in anmälan, om inte samhällsbyggnadsnämnden beslutar något annat.

  Du gör din anmälan i vår e-tjänst 

  Om du startar en miljöfarlig verksamhet utan att ha gjort en anmälan till kommunen, kan detta leda till en åtalsanmälan.

 • I samband med din anmälan tar vi ut en ansökningsavgift för att täcka kostnaden för handläggning av ditt ärende.

  Vi tar också ut en tillsynsavgift där vissa typer av verksamheter betalar en fast årlig avgift för den regelbundna tillsynen, medan andra betalar en timavgift för den tillsynstid som läggs ned.

  Aktuell information om våra avgifter.

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen tar emot din anmälan och skickar en kopia till Länsstyrelsen Skåne, som kan yttra sig över ärendet. Ibland kan även andra myndigheter, organisationer och enskilda lämna synpunkter på din anmälan, antingen via möte, annons, särskilt utskick eller via telefon.

  Om något fattas i din anmälan kan vi behöva begära in kompletteringar för att kunna fatta ett beslut.

  När ansökan är komplett fattar samhällsbyggnadsnämnden beslut i anmälningsärendet, som kan vara:

  • ett föreläggande om att du måste vidta vissa försiktighetsåtgärder
  • en underrättelse om att ärendet inte leder till någon åtgärd från samhällsbyggnadsnämndens sida
  • ett förbud.

  Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen Skåne.

Miljöavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen